WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського - Реферат

Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського - Реферат

лінгвістичної школи у користуванні моделлю "родовідного дерева" [3, 53-54].
Традиційно (у дусі дивергентної теорії "родовідного дерева") реконструювали найдавніші етапи розвитку мов учені Московської лінгвістичної школи. Виникнення теорії дивергентно-конвергентного розвитку мови пов'язане з ім'ям П.Ф.Фортунатова. О.О.Шахматов використовує твердження цієї теорії в практичних дослідженнях, при цьому конвергентні процеси моделюються для відносно пізніх періодів розвитку мов.
Як дивергентні А.Ю.Кримським було інтерпретовано, зокрема,такі історико-фонетичні процеси, як асиміляція о з у та а, ствердіння р в українській мові та ін. У морфології ученим представлено такі дивергентні процеси, як чергування г / з, к / ц, х / с й наявність флексії -і у формах іменників давального, місцевого відмінків однини, збереження кличної форми іменників в українській мові та ряд інших.
Традиційність концепції утворення східнослов'янських мов у розробці А.Ю.Кримського базується також на визначенні дослідником часу виникнення самостійних східнослов'янських мов (XII - XV ст.). Так, виникнення істотних відмінностей між слов'янськими "діалектами" О.Х.Востоков і П.Г.Житецький датували XII - XIII ст. Період XIII - XV ст., в інтерпретації О.О.Шахматова, є часом утворення східнослов'янських мов. Хоча, згідно з концепцією О.О.Потебні, українська мова існувала вже за часів Київської Русі (IX - Х ст.).
Таким чином, проблему східнослов'янського глотогенезу А.Ю.Кримський розглядає значною мірою схематично, у зв'язку з вивченням історії фонетичної та морфологічної будови східнослов'янських мов, насамперед української мови.
Важливим видається той факт, що А.Ю.Кримський не дає точного визначення меж існування спільного східнослов'янського, чи давньоруського, періоду у розвитку української мови.
З досліджень ученого випливає, що в цьому питанні А.Ю.Кримський не мав сталого погляду. У ранніх працях А.Ю.Кримського, присвячених українській мові, розпад спільносхіднослов'янської мовної єдності датується часом після XII ст. Так, характеризуючи Ізборники Святослава 1073 і 1076 рр., А.Ю.Кримський зазначає: "обидва вони відносяться до того періоду, коли руська мова, власне, ще не розпалася на наріччя великоруське малоруське" [10, 68]. За словами мовознавця, "доводиться погодитись із зауваженнями О.О.Шахматова, що в XI ст. і XII ст. не можна ще говорити про повне відособлення великоруського наріччя, бо найістотніших рис малоруського наріччя (?, ?) тоді ще не було" [10, 68].
Проте наукові праці А.Ю.Кримського містять факти, які можна трактувати як обґрунтування самостійного життя української і російської мов ще в Х - XI ст. А.Ю.Кримський говорить, наприклад, про "наших малоруських предків XI ст." [9, 92], а в окремих працях викладає історію української літературної мови від XI ст. [8, 97]. Отже, в інтерпретації А.Ю.Кримського українська мова в XI ст. була "цілком уже відокремлена". Зокрема, учений стверджує, що "мова Наддніпрянщини та Червоної Русі XI ст. - це цілком рельєфна, певно означена, ярко-індивідуальна одиниця" [8, 107]. За словами А.Ю.Кримського, ця мова мала здебільшого всі сучасні "малоруські" особливості [8, 107].
Нечіткістю в датуванні виникнення східнослов'янських мов пояснюється той факт, що окремі фонетичні процеси, спільні для всіх східнослов'янських діалектів, розглядаються ізольовано, як властиві лише українській мові (перехід е > о тощо). А.Ю.Кримський не завжди чітко відокремлював спільносхіднослов'янські звукові явища від власне українських, не завжди брав до уваги ту вихідну основу, на якій формувався український вокалізм і консонантизм.
Однак окремі недоліки досліджень А.Ю.Кримського, пов'язані з хронологізацією й розкриттям процесу утворення української мови, не зменшують значення праць мовознавця для компаративістики.
Свою актуальність для сучасного мовознавства зберігають як концептуальні положення, висунуті А.Ю.Кримським при дослідженні даної проблеми, так і спостереження вченого над конкретними мовними явищами.
ЛІТЕРАТУРА
1. Востоков А.Х. Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам // Востоков А.Х. Филологические наблюдения / Издал. по поручению 2-го отделения Академии наук, И.Срезневский. - СПб., 1865. - С.1-27.
2. Ганцов В.М. [Рец.:] П.О.Бузук. Коротка історія української мови. Вступ і звучня. Видання етнолого-діалектичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. Одеса. 1924, ст. 60, 80 // Записки історико-філологічного відділу Української Академії наук. - 1925. - Кн.V. - С.252-267.
3. Глущенко В.А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. - 20-і рр. ХХ ст.) / НАН України, Ін-т мовознавства ім О.О.Потебні; Відп. ред. О.Б.Ткаченко. - Донецьк, 1998. - 222 c.
4. Житецкий П.И. Очерк звуковой истории малорусского наречия. - К., 1876. - IV, 376 с.
5. Жовтобрюх М.А. Питання історичної фонетики української мови в науковій спадщині А.Ю.Кримського // А.Ю.Кримський - україніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження) / Відп. ред. І.К.Білодід. - К.: Наук. думка, 1974. - С.26-40.
6. Колосов М.А. Обзор звуковых и формальных особенностей народного русского языка. - Варшава, 1878. - X, 270 с.
7. Кримський А.Ю. Історія yкpaїнскoї мови [Машинопис. 1940]. - Інститут рукопису Національної б-ки України ім. В.І.Вернадського, ф.1, од. зб.22430, арк.1-387.
8. Кримський А.Ю. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської староукраїнщини ХI - XVIII вв. - К., 1924. - С.87-128.
9. Крымский А.Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. - М., 1907. - Т.1. Вып.1. - С.1-2, 16-200, 217-272; М., 1908. - Т.1. Вып.2 и 6. - С.201-210?, 369-429, 454-545.
10. Крымский А.Е. Филология и погодинская гипотеза // Кримський А.Ю. Твори: В 5-ти т.- К.: Наук. думка, 1973. - Т.3. - С.23-117.
11. Максимович М.А. Начатки русской филологии: Об отношении русской речи к западнославянской // Максимович М.А. Собрание сочинений. - К., 1880. - Т.3. - С.25-155.
12. Надеждин Н.И. Великая Россия // Энциклопедический лексикон. - СПб., 1837. - С.263-276.
13. Потебня А.А. Заметки о малорусском наречии. - Воронеж, 1871. - 134 с.
14. Русанівський В.М. Питання історичної граматики в працях А.Ю.Кримського // А.Ю.Кримський - україніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження) / Відп. ред. І.К.Білодід. - К.: Наук. думка, 1974. - С.40-49.

 
 

Цікаве

Загрузка...