WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Стереометричне моделювання систем приголосних фонем (на матеріалі слов'янських мов) - Реферат

Стереометричне моделювання систем приголосних фонем (на матеріалі слов'янських мов) - Реферат

консонантна парадигма даної мови.
Запропонована нами стереометрична модель є надійною основною для порівняльного аналізу двох близькоспоріднених мов, наприклад російської і української (див. про це нашу роботу [17, 28-29]). Без цієї науково обґрунтованої і зручної основи для порівняння, зіставлення такий опис був би неможливим.
Як відомо, теорія перевіряється практикою. Фонологія пов'язана з логопедією і афазіологією. Так, наприклад, цікавою для фонолога є "Схема взаємозв'язку звуків при їх постановці у дітей з дислалією" (рис. 9), що міститься в одному з підручників з логопедії [6, 128]. Автор шостої глави "Дислалія" Б.М.Гриншпун пише: "У пропонованій схемі (рис. 9) виділено звуки, котрі порушуються при дислалії. До кожного з них підведені стрілки від базових звуків. У ряді випадків стрілки виявляються двоспрямованими, це означає, що існують різні варіанти підходу до виправлення в залежності від того, який звук сформовано. На схемі видно, що один і той же звук можна одержати різними шляхами. …Звуки згруповано під фонематичною ознакою, суттєвою для роботи" [6, 129].
На цій схемі багато такого, що є в моделі. Цікавою є вертикаль: к-т-п-ф-с-ш-х. Куб: п-п'-т-т'-б-б'-д-д'. Пари: д-н, д'-н'. Ланцюжок: г-д-б-в-з-ж. Квадрати: к-к'-г-г'; с-з-ш-ж тощо.
Звичайно, це схема комплексна: щось у ній іде від порушень мовлення, щось узяте від самої фонології. І все ж таки на цій схемі розташування близьких звуків (звукотипів) нагадує багато в чім розташування фонем в їх парадигматиці, тобто в стереометричній моделі.
В морфології також є можливим стереометричне моделювання (воно прийшло сюди з фонології). Дієслівні ознаки російського дієприкметника являють собою куб або паралелепіпед. І хоча ще не знайдено об'ємну модель усієї (повної) дієслівної парадигми сучасних української і російської літературних мов, вже можна з упевненістю стверджувати, що окремі її частини (підпарадигми) мають вигляд призми або трикутної піраміди, що варте уваги. Чи не є це свідченням ізоморфізму структур окремих ярусів мовної системи взагалі?
Отже, теоретичне значення описаноїстереометричної моделі приголосних фонем полягає в тому, що вона проливає світло на те, як влаштовано сам механізм мови, зокрема його фонологічний ярус; модель є еталоном, основою для порівняння, зіставлення консонантних систем близько- й неблизькоспоріднених (наприклад, української і німецької, російської і сербсько-хорватської) мов.
Тепер скажемо кілька слів про її практичне значення.
Фонетика і фонологія знаходять своє місце у вузівських програмах багатьох лінгвістичних дисциплін, зокрема таких, як вступ до мовознавства, загальне мовознавство, сучасна українська мова, сучасна російська мова, а також спецкурсів і спецсемінарів, присвячених цим розділам лінгвістики.
Наш досвід викладання цих дисциплін свідчить про те, що описана вище консонантна стереометрична модель, по-перше, систематизує і поглиблює знання студентів в області фонетики: а) "підказує", як найкраще класифікувати приголосні звуки; б) допомагає зрозуміти, які ознаки в звуці є більш істотними з фонологічної точки зору; по-друге, сприяє кращому засвоєнню найважливіших фонологічних понять: є наочною ілюстрацією того, що таке: а) фонема (на відміну від звука мовлення), б) розрізнювальні (диференційні) ознаки фонем: модель дозволяє легко запам'ятати і при потребі відтворити (репродукувати) в упорядкованій послідовності всі приголосні фонеми розглядуваної мови, поєднані якоюсь однією диференційною ознакою, а також назвати - і при необхідності легко довести це! - розрізнювальні ознаки будь-якої приголосної фонеми (крім фонеми "йот", що має, як уже сказано, особливий фонологічний статус); в) система фонем, г) фонологічна опозиція, ґ) кореляція фонем; по-третє, сприяє формуванню у студенів-філологів наукового світогляду, подаючи яскравий матеріал для зрозуміння суті таких загальнонаукових понять, як абстрактне - конкретне, ціле - частина цілого, загальне - часткове, сутність - явище, елемент - система елементів, конструкт - об'єкт, що можна спостерігати; система, структура, а також таких складних лінгво-філософських понять, як парадигматика і синтагматика, мова і мовлення, синхронія і діахронія.
Принципи побудови цієї моделі є однаковими для фонологічних консонантних систем багатьох індоєвропейських мов, тому розглядувана модель може знайти застосування у практиці викладання іноземних мов.
ЛІТЕРАТУРА
1. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). - М., 1966.
2. Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем. Монографія. - Київ, 2002.
3. Евдошенко А.П. К вопросу о применении стереометрической модели в области фонологии // Исследования по структурной типологии. - М., 1963.
4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К., 1999.
5. Кузнецов П.С. К вопросу о фонематической системе современного французского языка // Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. Отв. редактор член-корреспондент АН СССР Р.И.Аванесов. - М., 1970.
6. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. - М., 1999.
7. Ломтев Т.П. Фонология современного русского языка на основе теории множеств. - М., 1972.
8. Падлужны А.І. Фаналагічная сістэма беларускай літаратурнай мовы. - Мінск, 1969.
9. Пиотровский Р.Г. Моделирование фонологических систем и методы их сравнения. - Л., 1966.
10. Реформатский А.А. Согласные, противопоставленные по способу и месту образования, и их варьирование в современном русском литературном языке // Доклады и сообщения института языкознания АН СССР. - 1955. - №8.
11. Реформатский А.А. Дихотомическая классификация дифференциальных признаков // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. Сборник статей. - М., 1961.

 
 

Цікаве

Загрузка...