WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Реалізація принципу наступності та ерспективності в чинних програмах з рідної мови - Реферат

Реалізація принципу наступності та ерспективності в чинних програмах з рідної мови - Реферат

змін. Проте, якщо у програмі 1998 року на вивчення вищезазначених розділів відводилося відповідно 28 і 13 годин, то в 2001 році відбулося суттєве скорочення навчальних годин - відповідно 20 і 9 . На нашу думку, визнати таке зменшення годин достатньо обґрунтованим і оцінити його позитивно з точки зору важливості завдань цих розділів не можна.
Автори чинної програми залишили поза увагою розвиток словотворчих умінь учнів 8-9 класів. Ми вважаємо, для цього контингенту школярів були б доцільними спостереження за точним уживанням слів з різними словотворчими афіксами як в окремих реченнях, так і текстах різних типів і стилів.
У 2003 році Міністерством освіти і науки України було затверджено альтернативну програму з рідної мови для загальноосвітніх навчальних закладів, укладену професором І.Ющуком [18]. У її структурі виділено три частини. У першій уміщено основні вимоги до вмінь і навичок, яких набувають учні у процесі вивчення рідної мови. Друга частина визначає кількість і види творчих робіт, що повинні виконати школярі за період навчання в певному класі. Третя частина є основною. У ній подано теоретичний матеріал, що формує в учнів наукове уявлення про системний характер мови, а також висвітлено питання правопису і культури мовлення.
Згідно з програмою розділ "Будова слова" вивчається у 5 класі упродовж 6 годин. За цей час актуалізуються теоретичні знання з морфеміки, вдосконалюються набуті в початковій ланці вміння щодо аналізу слів, пояснення значення і призначення кожної з виділених морфем. Як і в програмі для початкової школи, зроблено акцент на формуванні в учнів уміння розрізняти споріднені слова і різні форми того самого слова, тобто розмежовувати словотворення і словозміну.
Словотворчий матеріал вивчається у два етапи. За програмою І.Ющука учні 6 класу спочатку опрацьовують розділ "Словотвір", в якому подано інформацію про основні способи творення слів (префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безсуфіксний), а також питання орфографії (написання складних, складноскорочених слів і графічних скорочень) та фонетики (чергування, злиття та випадіння приголосних). Особливості творення слів кожної частини мови школярі засвоюють під час вивчення морфології у 6 і 7 класах.
Як і укладачі чинної програми з рідної мови [14], проф. І.Ющук залишив поза увагою розвиток словотворчих умінь учнів 8 і 9 класів. Недоречною, на нашу думку, є пропозиція укладача програми щодо опрацювання правил написання префіксів у розділі "Фонетика і правопис". Учні зможуть швидше засвоїти правопис префіксів пре-, при- під час вивчення розділу "Будова слова", з'ясовуючи, якого значення надають словам вищезазначені морфеми.
Аналіз навчальних програм з рідної мови для початкової та основної ланки свідчить, що значна частина запропонованого матеріалу з розділів "Будова слова" і "Словотвір" має яскраво виражений орфографічний характер, тобто розглядається в основному як засіб засвоєння школярами морфологічного принципу правопису. Автори чинних програм з рідної мови для 1-4 і 5-11 класів загальноосвітньої школи вважають, що вміння учнів членувати слово за морфемним складом є ключовим у роботі над правилами української орфографії.
Проте ознайомленню учнів із семантикою афіксів відводиться другорядна роль. Так, це питання висвітлюється лише у новій чинній програмі з рідної мови для початкових класів (3 клас). Під час вивчення будови слова і словотвору в основній ланці загальноосвітньої школи цей аспект розглядається частково (у 5 класі на уроках літератури під час опрацювання художніх творів діти ознайомлюються зі словами, що мають суфікси зменшувально-пестливого значення та суфікси на означення згрубілості). На нашу думку, такий підхід до викладання матеріалу з розділів "Будова слова" і "Словотвір" не сприятиме успішному використанню словотворчої роботи як засобу ознайомлення учнів з лексичним значенням слова, забезпеченню органічного зв'язку їх мовної освіти та мовленнєвого розвитку.
Зазначені недоліки програм, на наш погляд, негативно впливають на практику вивчення словотворчого матеріалу як у початковій, так і в основній ланці загальноосвітньої школи, не сприяють усвідомленню вчителями початкових класів і вчителями-предметниками необхідності оволодіння методикою словотворчої роботи в аспекті збагачення лексичного запасу школярів.
Відповідно до змісту розділів "Будова слова" і "Словотвір" перед учителями початкових класів і вчителями-словесниками поставлені завдання щодо опрацювання згаданого матеріалу (див. таблицю 1).
Таблиця 1.
Зміст завдань щодо опрацювання розділів "Будова слова" і "Словотвір" у загальноосвітній школі
Початкова ланка Основна ланка
" сформувати в учнів поняття про частини слова;
" забезпечити усвідомлення молодшими школярами ролі морфем;
" сформувати вміння здійснювати морфемний розбір;
" сформувати в учнів уміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;
" забезпечити практичне оволодіння морфологічними способами творення слів (без називання термінів);
" сприяти збагаченню словника учнів. " забезпечити засвоєння системи понять про частини слова та їх визначень;
" розширити й уточнити поняття про морфемний склад слова;
" забезпечити усвідомлення значущості морфем;
" сформувати в учнів стійкі вміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;
" сформувати вміння утворювати слова морфологічними і неморфологічними способами;
" навчити школярів здійснювати морфемний і словотвірний аналіз слова;
" виробити навички користуватися морфемним і словотвірним словником;
" сприяти збагаченню словника учнів похідними словами - різними частинами мови.
Цілком очевидно, що у представлених в таблиці завданнях, як і в змісті чинних програм з рідної мови, передбачено реалізацію принципу наступності та перспективності у процесі викладання матеріалу розділів "Будова слова" і "Словотвір". Їх розв'язання вимагає від учителів додержуватись єдиних вихідних позицій у формуванні знань, умінь і навичок учнів з морфеміки і словотвору.
У процесі вдосконалення змісту розділів "Будова слова" і "Словотвір" у програмах з рідної мови для 1-4 та 5-11 класів загальноосвітньої школи, на нашу думку, важливо передбачити:
" проведення вже з 1 класу словотворчої роботи пропедевтичного характеру, враховуючи уявлення, набуті дітьми в дошкільний період;
" посилення уваги до семантики афіксів під час вивчення структури слова;
" засвоєння дітьми взаємозв'язку у слові морфемного складу та лексичного значення;
" розвиток логічного мислення учнів, удосконалення їх комуні-кативних умінь.
Урахування вищевказаних аспектів у навчанні рідної мови учнів початкової й основної ланки, на наш погляд, забезпечуватиме її якісне засвоєння, сприятиме успішному розв'язанню питання безперервної освіти в Україні.
У подальшому передбачаємо дослідити, як реалізується принцип наступності та перспективності у чинних і альтернативних підручниках з рідної мови для початкової та основної ланки загальноосвітньої школи.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вашуленко М.С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 2. - С. 15-20.
2. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах: Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації. - К.: Радянська школа, 1991. - 112 с.
3. Глазова О.П. Наступність і перспективність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5-х класів загальноосвітньої школи: Дис. … на здобуття звання канд. пед. наук зі спец. 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова). - Київ, 1999. - 165 л.
4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Освіта України. - 2000. - грудень. - № 47 (95). - С.2-31.
5. Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Початкова освіта. - 2003. - 14 січня. - № 1-2 (400). - С.2-14.
6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского язика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит.". - М.: Просвещение, 1998. - 240 с.
7. Марун М. Рідна мова: принципи навчання // Рідна школа. - 2001. - № 5. - С. 38-39.
8. Методика викладання української мови / За ред. С.І.Дорошенка: Навчальний посібник для ... студентів пед. ін-тів із спец. 03.08.00 "Пед. і м-ка початкового навчання". - К.: Вища школа, 1992. - 399 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...