WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Особливості фірмонімії міста Коломиї - Курсова робота

Особливості фірмонімії міста Коломиї - Курсова робота

ширшу за лінгвістичну, дозволяють заповнювати прогалини в етногенетичних дослідженнях. Висновки. Одержані на підставі аналізу архаїчних географічних назв, відіграють вагому роль у розв'язанні, зокрема, найсладнішої проблеми сучасного слов'янознавства - окресленні прабатьківщини слов'ян. Широке попозашовне тло топонімів включає історичний, географічний, етнографічний та інші аспекти, тому найдоцільнішим видається комплекс же дослідження географічних назв зусиллями представників суміжних наук.
Отже. Українські топоніми - це не мовчазні знакові символи, а живе свідчення про слов'янську й дослов'янську субстратну архаїку, про міжмовні інтерферативні процеси, за якими стоять долі різних мовних колективів. Загальний стан вивчення топонімів дозволяє поглиб лит дослідження в напрямку українського етно- та шотогенезу.
Космоніміка - розділ ономастики, що досліджує космоніми (власні назви природних космічних об'єктів.
Космоніми поділяються на народні та наукові, порівняємо: "Пасіка - Мала Ведмедиця, Зірниця - Венера.
Космоніми, що прийшли до нас переважно із сивої давнини, стосуються космічних об'єктів, які дозволяли нашим предкам орієнтуватися у просторі та часі. У північній півкулі, у тому числі у слов'ян, це передусім Полярна зірка, Велика Ведмедиця, Оріон, Плеяди, Чумацький Шлях. Відомі українські народні назви й інших зоряних об'єктів (повністю відповідні матеріали досі не зібрано). Цих ж еобєктів стосується і найдавніший шар наук. Давні космоніми мають міфологічну інтерпретацію, але вона є переважно вторинною, породженою. Етимологічним змістом космонімів, що утворювалися за подібністю або суміжністю на базі давнього скотарського та землеробського досвіду людини. Молодші шари наукових космонімів з'Явилися після відкриття телескопа. Це назви з великих і понад 3 тисячі малих планет, їх супутників, комет, туманностей і галактик.
Зоонім - власна назва (кличка) тварин: Рябко, Сірко (собаки), Мурчик (кіт) тощо. Основними мотивуючими ознаками в зоонімає виступають переважно: колір шерсті тварини (масть). Біла, Ряба, Руда (свині); особливості анатомічної будови: Горбата, Рогата, Безхвоста (корови); особливості поведінки: Дикун, Вертуха, Соня й випадки оказіональних утворень.
Зоонімія кожного регіону, крім спільних, має й диференціальні особливості. Зооніми виникають за такими є способами словотворення, що і інші шари лексики. Одним з найпродуктивніших серед них є лексико-семантичний. Наприклад, клички: гуска, Крейда, Сметана - для тварин білої масті, Галка, Ніч, Циган - чорної, Дим, Попіл, Шпак - сірої, Вишня, Мак, Руса - червоної. Широко використовуються також суфіксація та субстантивація: Чорнушка, Сивуха, Карий, Довгошия, Чорнолоба та інші.
Гідронім - вид топоніма, власна назва будь-якої водойми (як природної так і штучної)? Океану, моря, річки, струмка, ставка, затоки, лиману, болота тощо. Залежно від типу водойми серед гідронімів розрізняють:
1) океаніми (назви океанів: Тихий океан, Індійський океан)
2) пелагоніми (назви морів: Чорне море, Балтійське море)
3) лімнопіми (назви одер: Свитязь, Біле озеро)
4) гелоніми (назви боліт, мочарів: Глиняне болото. Зелене болото)
З усіх класів топонімів гідроніми є найстабільнішими, тому їм властива значна інформативність про недавні й давно минулі часи. Особливо цінними слід визнати архаїчні гідроніми із затемненою семантикою основ, розшифрування якої відкриває шлях до пізнання розмаїтої історії людства, відновлює зв'язок з численними етносами, вказує на шляхи міграцій племен і народів. Гідроніми сприяють вивченню найдавнішої мовної ситуації, реконструюванню форм і способів пізнання дійсності давньою людиною, ступеню її абстрактного мислення. Суцільне дослідження сукупності гідронімів конкретної території в певний період дозволяє вилучити хрологічно різні шари назв. Їхня мовна інтерпретація вказує на характер динаміки населення протягом часу освоєння регіону, на специфіку міжмовних та міждіалектних зв'язків. Гідронімія є надійним джерелом для поповнення знань про народи, які давно зійшли з історичної оренди, про їхні мови, особливості матеріальної та духовної культури, природні умови, рельєф місцевості, де вони проживали тощо.
Андронім (від грец. чоловік і назва, ім'я), маритонім - вид антропоніма; іменування жінки за іменем, прізвищем або прізвиськом її чоловіка (наприклад, Данилючка, Петрова, Терпелиха... від Данилюк, Петро, Терпило). Звичай називати заміжню жінку за її чоловіком загальнослов'янський, однак засоби творення андронімів, набір андронімічних форматів та валентність кожного з них у різних мовах і діалектах не однакові. У говорах укр. мови вживається 10 суфіксів для творення андронімів, зокрема: - иха, -ка, -янка, -иня, -аня, -уля, -ова, -овна, -ина, -а. Не однакове й місце андронімів у лексичному складі різних мов та періодів їх історичного розвитку. У староукраїнській мові вони вільно використовувалися в усіх стилях. У сучасній українській мові андроніми в офіційному вжитку не використовуються, а намости кваліфікують їх як особливий вид прізвиськ. У західнослов'янських та ряді інших мов світу жіночих прізвищ (наприклад, словацьке Novakovo, чеське Svobodova, угорське Horvabne… від чоловічих варіантів Novak, Svoboda, Horvot).
Епонім - це група Власних назв, яка включає величезну кількість найменувань - товариств, заводів, магазинів, фірм тощо. Вона також позначають назви організацій, виробництв та суспільних об'єднань.
Міфонім - власна назва, найменування вигаданого суб'єкта або об'єкта в переказах, казках, міфах тощо (Вій, Змій - Горинич, Іван-Теелсик, Баба-Яга, Цар Горох, Коза-Дереза, Добрий Дуб, Острів Буян).
Українська мова багата на міфоніми, їх основним джерелом є фольклорні тексти. Значна частина міф онімів сягає давньоруського або ще праслов'янського періоду, коли склалася східнослов'янська (праслов'янська) язичницька міфологічна система. Міфоніми часто мають затемнену внутрішню форму, іноді зберігають сліди давніх іншомовних запозичень. Кожен міфонім вимагає окремого аналізу, вимагає окремого аналізу, оскільки більшість з них зазнала дії "народної етимології".
Міфоніми відбивають стадії слов'янської міфології - нижчу (водні, домовики, русалки, віли, що більшістю вчених не вважаються власними іменами) й вищу, де виступають, як правило, антропоморфні божества, що мають імена особової, які в науковій літературі частіше кваліфікуються як теоніми. Більшість міф онімів ще не вивчена, поодинокі з них мають у науковій літературі по кількатлумачень. Вивчення міфонімів пов'язане з дослідженнями в галузі первісних релігій, фольклору, етнографії та історії.
РОЗДІЛ ІІ. ФІРМОНІМІЯ МІСТА КОЛОМИЯ
2.1. Власне українські та запозичені фірмоніми
Зібрані фірмоніми міста Коломиї за походженням поділимо на 2 великі групи:
1) власне українські
2) запозичені
Власне українські слова - слова, які почали виникати ще в процесі формування тих діалектів, що лягли в основу української мови, і творення яких не припиняється й досі.
Більшість цих слів виникла й виникає на лексичному матеріалі, успадкованому від спільноіндоєвропейської та праслов'янської мов, а також давно засвоєних запозичень. Ці слова переважно похідні. Вони стосуються

 
 

Цікаве

Загрузка...