WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Аналіз антропонімів у творчості Марії Матіос - Курсова робота

Аналіз антропонімів у творчості Марії Матіос - Курсова робота

Юстина, Іларій, Анна, Мраія, Орися, Тетяна), крім антропніма Колей.
9. Авторка вживає зменшено-пестливі варіанти онімів (Варварка, Ведусь, Дунусь, Миколайчик, Корнильо, Фрозинка).
10. Текстом майже не засвідчені антропонімоформули, авторка номінує героїв за допомогою імені (Марія); призі вища (Шандро); прізвиська (Соломон); патронімо (Данилюкова); андропіма (Уласій).
11. У більшості випадків номінації можна вивести повне ім'я персонажа
12. Значна частина імені походить з грецької, латинської та інших мов (Іларій, Уласій, Корнилій), однак добре адаптованих на українському ґрунті.
13. На позначення цілої родини М.Матіос використовує лише прізвище (Проданюки).
14. У деяких творах частотність вживання антропонімів дуже висока (Орися - 60 разів), у інших - низька (Іван - 3 рази).
15. Антропоніми у художньому тексті мають певну символіку, що несе в собі інформацію про персонажів (Анна, Марія),
16. Авторка вживає на позначення героїв елятиви більшою чи меншою мірою (Корнелія: мама, жінка, дівчина, дівка, дитина, артистка, молодець, чудо, старша дружка, найвірніша подруга, дівиця, зозуля, сирота, поні, дружечка, панночка, красавіца, дєвка, сучка, Юстинка - бабця, баба).
17. Нами зафіксовано апелятив, що вживаються поряд з іменем і має всі ознаки прізвиська, хоча пишеться з маленької літери - баба Орися.
18. Проаналізовано 33 антропоніми та антропнімоформули.
19. Тільки в одному творі "Прощай мене..." використано прийом неназивання.
Ономастичний прості книги "Нація" складається із звичних, знайомих читачеві власних назв. Письменниця використала такі антропоніми, що вписуються в ономастичний досвід людини сьогодення. При цьому трапляється і щось незвичне (для ХХ ст.), тому антропонімія стає завдяки цьому духм'янішою, соковитішою, активно впливає на читача. Сукупність власних назв твору становить гармонійну ємність і потужну силу, що активно діє на реципієнта, створюючи споді вальну достовірність зображення.
Список використаної літератури
1. Матіос М. Нація. Проза.. - Львів: Кальварія, 2002. - 216с.
2. Белів Л.О. Літературно-художня антропонімія як джерело розвитку національного імені українців // Мовознавство - 1993 - №3 с. 35-40.
3. Белів Л.О. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії - Ужгород: 2002.
4. Белів Л.О. Українська літературно-художня антропонімія кінця ХVІІІ ст.: Автореф. дис... доктора філол. наук. - Ужгород, 1997. - 48с.
5. Буало Н. Мистецтво поетичне . - К., 1967. - 85 с.
6. Галич В.М. Естетична значущість фонетичної оболонки онтропонімім (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Мозовзнавство. - 2001. - №4. С. 61-65.
7. Гальденберг Л.І. Королевич Н.Ф. Українська мова: Бібліографічний покажчик (1918-1961 рр.) - К.: Вид-воо АН УРСР, 1963, - 300 с.
8. Гуцульські говірки: Короткий словник // за ред. Я.Закревської - Львів, 1997.
9. Калинник В.М. Поезія онима. - Донецк.: Юго-Восток, 1999. - 408 с.
10. Колін кін В.М. Теоретичні основи поетичної ономастики: Дис. ... доктора філолог.наук. - Донецьк, 2000. - 449с.
11. Карпенко М.В. Ономастика в художественной литературе// Ономастика: Проблемы и методы: Сборник обзоров. - М., 1978. - С. 169-188.
12. Карпенко М.В. Передмова// Літературна ономастика укр. та рос. мов: взаємодія, взаємозв'язки: Зб.наук.пр. - К.: НМКВО, 1992, - с. 3-4.
13. Карпенко М.В. Русская антропонимика. - Одесса, 1970. 42 с.
14. Карпенко Ю.О., Мельник М.Р. Літературна ономастика Ліни Костенко. - Одеса: Антропринт, 2004.
15. Колесник Н.С. Антропонімія в українських народних піснях // Шоста респ.ономастична конф. - 4.1. - Одеса, 1990. - С.122-124.
16. Колесник Н.С. Ономастика художнього твору, методичні вказівки до спецкурсу. - Чернівці: ЧНУ, 2001. - 40 с.
17. Колесник Н.С. Особові імена в українських народних обрядових піснях: атореферат дис. канд. філол. наук. - Тернопіль, 1998. - 22с.
18. Колесник Н.С. Українська фольклорна ономастика у загальнослов'янському контексті - Чернівці: рута, 2000, - 40 с.
19. Колесник Н.С. Фольклорна ономастика. Конспект лекції до спецкурсу - Чернівці: Рута, 2000. - 40 с.
20. Матіос М.Я. не хочу, щоб мене читали в метро": [інтерв'ю з поетесою М.Матіос] Розмовляв М.Мазуркін // День. - 2001. - 23 березня. - С.18-19.
21. Мосенко Л.Г. Українські імена і прізвища. - К.: Знання, 1996, - 47 с.
22. Немировська О.Ф., Немировська Т.В. Українська літературна ономастика: взаємозв'язки і паралелі поетики // Літературна ономастика українських та російських мов: взаємодія, взаємозв'язки. Збірник наукових праць. - К.: 1992.
23. Немировська Т.В. Ономастичні прийоми викриття ліберального панства в творчості М. Коцюбинського // Обласна наук. - практична конф. присвячена 125-річчю з дня народження М.Коцюбинського. Тези доповідей. - Ч. ІІ. - Чернігів, 1989. с. 50-52.
24. Низькопол Ю. Хто стане "ракетоносієм" для М.Матіос?: [Про нову книжку "Життя"] // Літературна Україна. - 2001. - 11 жовтня. - с.6.
25. Новий тлумачний словник української мви: В 4-ох т. - к.: Аконіт, 2001.
26. Плющ П.П. Історія української літературної мови - К., 1871. - 423 с.
27. Скрипник Л.Г., Здятківська Н.П. Власні імена людей. Словник-довідник. К.: Наук.думка, 1996 - 335 с.
28. Словвянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1961 по 1963 г. - М.: Наука, 1969. - 466 с.
29. Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини). - Чернівці: "Буряк", 2002. - 424 с.
30. Супернская А.В. Лингвистический аспект аномастических исследований // Вопросы аноместики. Труды Самарканд. гос. ук-та. Нов. Сер. - Вып. 284. - 1976. - С. 5-12.
31. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973.
32. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів / За хаг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків: ВД "школа", 2006, -1008 с.
33. Тараненко О.О. лінгвістичнів проблеми української термінології на сучасному етапі / Українська термінологія і сучасність. - К., 1997, С. 3-9.
34. Теория и методика ономастических исследований // Отв. Ред. А.П. Непокутний. - М.: Науука, 1986. - -256 с.
35. Українська мова. Енциклопедія / за ред. Русанівський В.М. Тараненко О.О., Зяблюк М.Д. - К.: "Українська енциклопедія" імені М.П. Банана, 2000.
36. Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибрані поетичні твори: У 2-Х Т. -1.1. - К. 1983. - С. 122.
37. Червон Б. Символіка часу в творах марії Матісо // Слово і час 2000, - № 4. - С. 122.
38. Женевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. - Тернопіль: Феміна, 1994. - 497.
39. Чучка П.П. Антропонімія Закарпаття. [Вступ та імена]: Конспект лекцій. - Ужгород.: Вид-во Ужгород. Ін-ту, 1970. - 130 с.
40. Шевченко М. Вона пише, як Марія Матіос // Літературна Україна. - 2002. 7 лютого С.3.
41. Шевченко М. Дивацтва М.Матіос: [Про книги М.Матіос "Життя коротке" та "Нація"] Чернівці, 2000. - 18 січня. С.2.
42. Шкіринець Г. До проблеми становлення термінів літературної ономастики // Українська термінологія і сучасність. К, 1997. - С. 117-119.

 
 

Цікаве

Загрузка...