WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів, які містять слова-реалії - Дипломна робота

Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів, які містять слова-реалії - Дипломна робота

подує [32,c.939]. Дана реалія не перекладається.
Lique - mouvement r?lidieux et politique qui regroupa les catoliques fran?ais de 1576-1594, lors des guerres de R?ligion ? Paris [36,c.1484].
ІІ.Адміністративно-територіальна організація (населені пункти)
B?tard de Caux - Молодший син, полишиний спадщини [32,c.106]. Дана реалія в українському аналозі не перекладається. Caux-r?gion de France sur la Manche [36,c.1229] .
Neveu ? la monde du Marais - незаконний син [32,c.656]. Дана реалія не перекладається.
Le Marais - ancien quartier de Paris (III-e et IV-e arrondissement) [36,c.1513].
Dire Niort ? quelqu'un - послати подальше [32,c.740] . В українському аналозі не перекладається. Niort-cheuf-lieu du d?partement des deux S?vres, ? 403 km de Paris [36,c.1568].
Envoyer quelqu'un ? Pontoise - відправити далеко [32,c.801]. Дана реалія в українському аналозі не перекладається. Pontoise - chef-lieu du Val d'Oise ? 27 km au N.O de Paris [36,c.1621].
ІІІ. Військові реалії (службовці)
Me prends-tu puor un bleu ? - ти мене приймаєш за простака? [32,c.140] Дана реалія перекладається методом ситуативного відповідника. Les Bleus - pendant la R?volution fran?aise, nom que les vend?ens donnaient aux soldats de la R?publique (v?tus d'une uniforme bleu) [36,c.219].
Grognard ? trois chevrons - заслужений воїн [32,c.538]. Ця реалія перекладається способом ситуативного відповідника. Le grognard - soldat de la Vieille Garde de Napol?on I-er [36,c.492].
Висновок
Труднощі, пов'язані з етимологізацією фразеологічної одиниці та її датуванням, випливаютьіз самої сутності цієї одиниці. Фразеологізми, будучи роздільно оформленими одиницями мови, порівняно з одиницями нижчих рівнів - фонемою, та словом - володіють більш складною лексично-граматичною та особливо смисловою структурою у створені якої, у значно більшій мірі беруть участь як мовні фактори, так і позамовні.
Терміном реалійї називають побутові і спецефічно національні слова й звороти, що не мають еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах інших народів.
Можливості досягнення повноціного словникового перекладу фразеологічних одиниць злежить, в основному від співідношень між одиницями вихідної мови та мови перекладу.
Реалія, як будь-який компонент фразеологічних одиниць, втрачає тим більшу частину свого значення, чим тісніший звязок між компонентами, тобто чим вищий ступінь злитності всього сполучення.
Можем визначити, що фразеологізми, які містять реалії є подвійними реаліями - лакунами.
Найголовнішою та основною ознакою людського спілкування. Є передача думок від одних людей до інших, тобто передача того, що називають змістовною (внутрішньою) стороною мовлення його змістовим вмістом.
Для загальної лінгвістичної теорії перекладу інтерес являє питання про способи перекладу слів як назв реалій оскільки реалія є екстра лінгвістичним поннятям і не може "перекладатись", як не може "перекладаитсь"з однієї мови на іншу будь-яка існуюча у природі річ.
Ми погоджуємся з думкою Р.П. Зорівчак,яка пропонує ввести термін "віднайдення сематико-стилістичного відповіідника" або "трансляційне перейменування реалій". Досліця розрізняєнаступні способи трансляційного перейменування реалій. Трансляцію, гіперенімічне перейменування, дескркптивну перефразу, комбіновану реномінацію, калькування, контекстуальне тлумачення, віднайдення ситуативного відповідника, метод уподібнення та міжмовну транспозицію на конатативному рівні.
результаті проведеного аналізу були присутні всі способи трансляційного перейменування реалій, крім способа контекстуального розтлумачення проте було виявлено 154 реалій, з них 108 не перекладались.
Отже, в результаті даного дослідження ми отримали такі дані:
Реалії НП ДП МУ СВ ГП ТК ТЛ Калькування МТКР Всього
Власні назви 41 - 2 2 - 5 3 - - 53
Міри 18 1 1 - 2 - - - - 22
Грошові одиниці 12 1 12 3 4 - - - - 32
Мистецтва та культури 12 - - - - - - - - 12
Праці 7 - 3 - - - - - - 10
Побуту 5 - - 1 1 - - - 1 8
Етнічні об'єкти 6 - - - - 1 - - - 7
Соціалоно-політичні 7 - - 3 - - - 1 - 11
Всього 108 1 18 9 7 6 3 1 1 154
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. - Харків: Вища школа, 1987. - 135с.
2. Бабкин А. М. Лексикологическая разработка русской фразеологии. - М.: - Л:, 1964. - 170с.
3. БАЗЕН
4. Брутян Г.А. Язык и картина мира //Философские науки. - 1973. -N1. -C.108-111.
5. Вайсбурд М. Л. Реалии как елементи страноведения // Вопросы философии. - Рус. яз. за рубежом. - 1972. № 3. - С. 98 - 99.
6. Выготский Л.С. Мышление и речь.- М.; Ленинград, 1934.-С. 95.
7. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: Международные отношения, 1980. - 342с.
8. Гак В. Г. Беседы о французском слове. - М.: Международные отношения, 1966. - 240с.
9. Гак В. Г., Львин Ю.В. Курс перевода. - М.: Междунар. Отношения, 1970. - 400 с.
10. Ганич Д. П., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985. - 215с.
11. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию.- М.: Прогресс, 1984.-398 с.
12. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. -М.: Прогресс, 1985 .-452 с.
13. Ермоленко С.С., Харитонова Т.А., Ткаченко О.Б., Яворська Г.М., Ткаченко В.А., Шамота А.М. Мова в культурі народу (план-проспект) // Мовознавство.- 1998- N 4-5.-С. 3-17.
14. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад: На матеріалі англомов. пер. укр. Прози. - Львів: Видавництво при ЛДУ, 1989. - 213с.
15. Зорівчак Р. П. Принципи підходу до фразеологічної одиниці в перекладознавчих дослідженнях: Теорія і практика перекладу.- К., 1979.-Вип 1 - с.108-122.
16. Кириленко К.І., Сухаревська В.Т. Теорія і практика перекладу.-Вінниця 2003.
17. Комиссаров В.Н. Теория перевода: (Лингв. Аспекты): . - М.: Высшая школа, 1990. - 250с.
18. Комиссаров В.К. Слово о переводе (Очерк лингвист. Учения о переводе). - М.: Международные отношения, 1973. - 215с.
19. Колшанский Г.В. Обьективная картина мира в познании и в языке.- М.: Наука,1990.-108 с.
20. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: посібник для студентів філологічних факультетів університетів. - К.: Вища школа, 1982. - 165с.
21. Коптілов В.В. Перешотвір іпереклад : Роздуми і спостереження. - К.: Дніпро, 1972. - 216с.
22. Кукушкина Е.И. Познание, язык,культура.-М.: МГУ, 1984. -264 с.
23. Кушина Н.І., Медвідь О.С. Мовна картина світу як проблема перекладу // Материалы ІV Междунар. Конф. "Язык и культура ". - Ч. 2. - К.: Collegium.-1996.-С. 246-247.
24. Лавыш Т.А. Национально-исторический колорит в тексте перевода // Романо-германское языкознание, вып. 14. - Минск: Высшая школа, 1984. - С. 71 - 75.
25. Латышев Л.К. Курс перевода /Экривалентность перевода и способы её достижения/. - М.: Междунар. Отношения, 1981. - 248с.
26. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Теория и практика перевода с английского языка на русский. - М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1963. - 263с.
27. Лисиченко Л.А.

 
 

Цікаве

Загрузка...