WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Мова і професія - Реферат

Мова і професія - Реферат

передаватися з максимальною точністю, однозначністю, що пояснює наявність таких іменникових ("траєкторія руху"), дієслівно-іменникових ("мати схожість", "виражатися дієсловом") конструкцій, перевага іменника над дієсловом ("щоб отримати" ? "для отримання"; "коли додається" ? "при додаванні"). Переважають конструкції з родовим відмінком. Узагальнено-абстрактний характер навчально-наукового мовлення, позачасовий план викладу матеріалу зумовили використання певних типів синтаксичних конструкцій: неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень: "Розглянемо такий приклад", "Таке речення називають безособовим" тощо.
У мовленнєвій практицічастіше за все використовують повідомлення і відповідь. Основне завдання таких висловлювань - добитися того, щоб слухачі зрозуміли, що той, хто відповідає, знає правило, термін, чи засвоїли інформацію. Усна відповідь може мати характер роздуму на теми, пов'язані з вивченням того чи іншого предмета. У такому висловлюванні виділяються: теза (те, що доводиться) та аргументи.
Художнє мовлення. Художнє мовлення складається із змісту, який автор бажає повідомити адресату, і вольового наміру (впливу на думки і почуття), який він при цьому намагається реалізувати. Наведемо окремі ознаки такого мовлення (за О.М.Казарцевою):
1. Сфера застосування ? художні твори.
2. Завдання мовлення ? відобразити те, про що розповідається; передати читачеві почуття (емоції), які використовує автор.
3. Типи висловлень ? конкретне (описується певний предмет); образне (описується живе, виразне); емоційне.
4. Мовні засоби ? конкретні слова (не "тварини", а "лев", "заєць"), "не сказав", а "попередив", "згадав"); слова в переносному значенні ("море очей", спить сонце"); емоційно-оцінювальні слова ("ягідка", зірочка", синюватий", "гіркуватий"); речення питальні, спонукальні, окличні тощо.
5. Основні жанри ? загадка, казка, веселе оповідання і под.
На відміну від художнього мовлення, мовлення газет, журналів, радіо використовується в газетах, суспільно-політичних і літературно-художніх журналах, у публіцистичних виступах, засобах масової комунікації і характеризується такими ознаками:
1. Сфера застосування ? використовується в газетах, журналах, у виступах, на мітингах тощо.
2. Завдання мовлення ? вплинути на маси, переконати їх, сформувати у людей правильне ставлення до суспільного життя.
3. Типи висловлень ? пристрасне, закличне.
4. Мовні засоби ? речення спонукальні, окличні; риторичні запитання; поширені звертання; розщеплені речення; повтори; антитези і под.
5. Основні жанри ? замітка, репортаж, стаття, відгук тощо.
3. Мовленнєвий етикет спілкування
Правила для слухача:
1. Необхідно перервати всі справи й уважно вислухати мовця.
2. Слухаючи, необхідно доброзичливо, з повагою і терпляче ставитися до мовця, бути тактовним.
3. Намагатися не перебивати мовця, не вставляти недоречних зауважень, не переводити власне слухання у говоріння.
4. Слухаючи, треба перевести в центр уваги мовця та його інтереси.
5. Необхідно вміти вчасно оцінити мовлення співрозмовника, погодитися чи не погодитися з ним, відповісти на питання.
Деякі аспекти мовленнєвої ситуації. Мовленнєва ситуація визначається такими обставинами, які змушують людину щось сказати (або брати участь у мовленнєвій діяльності). Під мовленнєвою ситуацією розуміють складний комплекс зовнішніх умов спілкування і внутрішніх реакцій співрозмовників, що знаходять вираження в якому-небудь висловлюванні (тексті). Інакше кажучи, для виникнення мовлення необхідні автор його та адресат, тема, місце і час мовлення, його причина і мета.
Етикет і мовлення. У кожному суспільстві етикет поступово розвивався як система правил поведінки, система дозволу й заборон, що формують загалом моральні норми. Етикет і мовлення тісно пов'язані між собою. Манера мовлення, стиль, дозвіл чи заборона говорити одне й не говорити інше, вибір мовних засобів як маркер приналежності до певного середовища - все це наявне в наших мовленнєвих виявах. Мовленнєвий етикет можна визначити як правила, що регулюють мовленнєву поведінку. Це широка зона одиниць мови й мовлення, яка словесно виражає етикет поведінки, дає нам в руки ті мовні багатства, які є в кожному суспільстві для вираження неконфліктного ставлення до людей, а етикет регулює складний вибір доречного засобу конкретною людиною, для її конкретного адресата, у конкретному випадку, ситуації.
Культура поведінки, культура спілкування і мовленнєвий етикет. Культура спілкування - частина культури поведінки людини у суспільстві. Культура поведінки - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки. Культура поведінки не буває поза культурою спілкування, і навпаки. Мовленнєвий етикет - важливий компонент національної культури. У мові, мовленнєвій поведінці, усталених формулах (стереотипах) сформувався багатий народний досвід, неповторність звичаїв.
Література:
1. Баранник Д.Х. Устная монологическая речь. Автореф. докт. дисс. - К., 1970.
2. Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові. - Ч.1. - Харків, 1958.
3. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. - М., 1959.
4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963.
5. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови. - К., 1985.
6. Єрмоленко С. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). - К., 1999.
7. Казарцева О.М. Культура речевого общения. - М., 1999.
8. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1977.
9. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990.
10. Львов М.Р. Основы теории речи. - М., 2000.
11. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К.,1989.
12. Гольдин В.Е. Речь и этикет. - М., 1983.
13. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. - М., 1978.
14. Крысин Л.П. Речевое общение и социальные роли говорящих // Социально-лингвистические исследования. - М., 1976.
15. Почепцов Г.Г. Слушатель и его роль в актах речевого общения // Языковое общение: Единицы и регулятивы: Межвузовский сборник научных трудов. - Калинин, 1987.
16. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура. - М., 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...