WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Система освіти в Україні та навчання іноземних мов - Реферат

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов - Реферат


Реферат на тему:
Система освіти в Україні та навчання іноземних мов
ПЛАН
1. Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.
2. Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов.
3. Державний освітній стандарт з іноземної мови.
4. Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.
5. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками.
6. Методика навчання іноземних мов і її завдання.
7. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.
8. Зв'язок методики з іншими науками.
1. З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у розбудові системи освіти, її докорінному реформуванні. З цією метою розроблена цілісна державна національна програма "Освіта", головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.
У програмі "Освіта" визначені стратегічні завдання, пріоритети, напрями та головні шляхи реформування освіти, сформульовані принципи освіти. До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти, національну спрямованість освіти, відкритість системи освіти, безперервність освіти, нероздільність навчання і виховання, багатокультурність та варіативність освіти.
2. Загальна середня освіта має забезпечувати всебічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей та обдарувань.
Загальна середня освіта здобувається у триступеневій системі загальноосвітніх навчально-виховних закладів: початковій школі (І ступінь), основній школі (II ступінь), старшій школі (III ступінь) [2]. Навчання іноземної мови є обов'язковим на II і III ступенях.
Ступенева система освіти в Україні реалізується на підставі відповідних програм. Освітня програма - це перелік обов'язкових та вибіркових навчальних предметів, необхідних для здобуття певного освітнього ступеня, з визначенням кількості годин, відведених на їх опанування, та форм підсумкового контролю. Реалізація загальної середньої освіти проходить на базі освітніх програм початкової, основної та старшої шкіл, а також на базі професійно орієнтованої освітньої програми.
3. Оновлення змісту освіти є визначальним складником реформування освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб особи і суспільства. Одним із стратегічних завдань реформування змісту освіти є розробка державних стандартів і відповідне формування системи та обсягу знань, навичок, умінь, творчої діяльності, інших якостей особистості на різних . освітніх рівнях.
Державний стандарт загальної середньої освіти - це зведення норм і положень, що окреслюють державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави в її досягненні громадянами.
Стандарти освітніх галузей, котрі зумовлюють їх змістове наповнення (обов'язковий мінімум змісту освітньої галузі, що входить до державного компонента, та обов'язкові результати навчання, які відповідають різним освітнім рівням - початковій, базовій та повній загальній середній освіті), є самостійними нормативними документами, що становлять складову частину стандарту.
Зміст загальної середньої освіти в Україні складається з державного, регіонального і шкільного компонентів.
Освітній стандарт навчального предмета чи галузі знань - це характеристика базового змісту освітньої галузі і система вимог, що визначають обов'язковий для досягнення кожним учнем рівень його засвоєння.
Державний стандарт з навчального предмета "Іноземна мова" має три складники: 1) загальна характеристика, 2) базовий зміст, 3) вимоги до мінімально необхідного рівня підготовленості учнів. [3] До державного стандарту додаються зразки тестових завдань для визначення рівня володіння учнем іншомовними навичками і вміннями.
Відповідно до державного стандарту метою навчання іноземної мови у межах базового курсу є оволодіння учнями основами іншомовного спілкування, у процесі якого здійснюються освіта, виховання і розвиток особистості.
Державним стандартом визначається базовий рівень володіння іншомовним спілкуванням, досягнення якого є обов'язковим для всіх учнів певного типу середнього навчального закладу.
4. Нові підходи до вирішення проблем освіти, в тому числі і в галузі навчання іноземних мов, висувають нові вимоги і до підготовки вчителя, його кваліфікаційної характеристики.
Кваліфікаційна характеристика - це перелік основних вимог до професійних якостей, знань і вмінь фахівця, необхідних для успішного виконання професійних обов'язків.
Методичний компонент його кваліфікаційної характеристики включає вимоги до теоретичної і до практичної підготовки вчителя іноземної мови.
Основні вимоги до теоретичної підготовки
Вчитель іноземної мови повинен знати і розуміти:
o основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов;
o основи теорії формування граматичних мовленнєвих навичок;
o основи теорії формування лексичних мовленнєвих навичок;
o основи теорії формування слухово-вимовних мовленнєвих навичок;
o основи теорії формування навичок техніки письма;
o основи теорії формування навичок техніки читання;
o основи теорії формування вмінь аудіювання,
o основи теорії формування вмінь читання;
o основи теорії формування вмінь говоріння;
o основи теорії формування соціокультурної компетенції;
o основи теорії планування класної і позакласної роботи з іноземної мови;
o основи теорії організації класної і позакласної роботи з іноземної мови;
o основи теорії контролю та оцінювання у навчанні іноземної мови;
o основи теорії формування навчальної компетенції.
Основні вимоги до практичної підготовки
Вчитель іноземної мови повинен уміти реалізовувати:
o комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, тобто кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності;
o виховну функцію, тобто вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання учнів засобами іноземної мови з

 
 

Цікаве

Загрузка...