WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні (науковий реферат) - Реферат

Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні (науковий реферат) - Реферат

визначено мети.
Для цього стилю характерні усні діалоги та полілоги. Основними ознаками є:
безпосередня участь у спілкуванні; усна форма спілкування; неофіційність стосунків між мовцями (неформальне) і невимушеність спілкування; непідготовленість до спілкування (неформальну); використання логічних наголосів, тембру, пауз, інтонації, ситуації, пози, рухів, жестів, міміки; можливість відразу уточнити незрозуміле, акцентувати головне.
Використовуються такі мовні засоби:
Емоційно-експресивна лексика (метафори, порівняння, синоніми та ін.), і прості, переважно короткі речення; фразеологізми, фольклоризми, діалектизми, вигуки, скорочені слова.
Публіцистичний стиль. Використовується в громадсько-політичній, суспільно-виробничій, культурно-освітній діяльності, навчанні. Основне призначення цього стилю:
- інформаційно-пропагандистськими методамивирішувати важливі актуальні, злободенні суспільно-політичні проблеми;
- активний вплив на читача (слухача), спонукання його до діяльності, до необхідності зайняти певну громадянську позицію, змінити погляди чи сформувати нові;
- пропаганда певних думок, переконань, ідей, теорій та активна агітація за втілення їх у повсякдення.
Основними ознаками є: доступність мови й формувань; поєднання логічності доказів і полемічність викладу; широке використання художніх засобів; сплав точних найменувань, дат, подій, місцевості, учасників, висловлення наукових положень і фактів з емоційно-експресивною образністю.
Використовуються такі мовні засоби: синтез елементів наукового, офіційного-ділового, художнього й розмовного стилів; лексика насичена закликами, гаслами; афористичні, інтригуючи заголовки; властиві різні типи питальних окличних та спонукальних речень, зворотний порядок слів та ін.
Окрім цього вищеперечисленого, публіцистичний стиль за жанрами, мовними особливостями та способом подачі інформації поділяється на такі підстилі:
а) стиль ЗМІ (часописи, листівки, радіо, телебачення тощо);
б) художньо-публіцистичний стиль (памфлети, фейлетони, політичні доповіді тощо);
в) есе (короткі нариси вишуканої форми);
г) науково-публіцистичний стиль (літературно-критичні статті, огляди, рецензії тощо).
Художній стиль. Використовується у творчій діяльності, різних видах мистецтва, у культурі й освіті. Виконує одну з важливих функцій - естетичну, впливаючи засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття та волю читачів. Формувати ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.
Основними ознаками є: образність (образ-персонаж, образ-символ, образ-колектив, словесний образ, зоровий образ); естетика мовлення - при якому виникає почуття прекрасного; експресі та інтенсивність вираження (урочисте, піднесене, увічливе, пестливе, схвальне, фамільярне, жартівливе. Іронічне, зневажливе та ін.), індивідуальне світобачення, світовідчуття і, відповідно, світовідтворення автора спрямоване на індивідуальне світосприйняття та інтелект читача. Виражається цей стиль такими мовними засобами: наявність найрізноманітнішої лексики і запровадження авторських новаторів (слів, значень. Виразів), формування індивідуального стилю митця; уведення до творів, зі стилістичною метою, історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних елементів, навіть тарганізмів; широке використання різноманітних типів речень.
За родами й жанрами художній стиль поділяється на підстилі:
а) епічні (прозові: епопея, казка, роман, повість, байка, оповідання, новела, художні мемуари, нарис);
б) ліричні (поезія, поема, балада, пісня, гімн, елегія, епіграма);
в) драматичні (Драма, трагедія, комедія, мелодрама, водевіль);
г) комбіновані (ліро-епічний твір, одна, художня публіцистика, драма-феєрія; усмішка).
Науковий стиль. Сфера використання - наукова діяльність, науково-технічний прогрес, освіта. Основне призначення цього стилю. - викладення наслідків досліджень про людину, суспільство, явища природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності теорій, класифікація й систематизація знань, роз'яснення явищ, збудження інтелекту читача для їх осмислення.
Цей стиль можна розпізнати за такими ознаками: понятійність і предметність тлумачень; логічна послідовність і доказовість викладу; узагальненість понять і явищ об'єктивний аналіз; точність і лаконічність висловлювань; аргументація та переконливість тверджень; докладні висновки. Мовні засоби характеризуються: великою кількістю наукової термінології; наявність схем, таблиць. Графіків, карт, різних знаків та значків; оперування іншомовними словами (теорема, вакуум, синус, ценз, шлак та ін. використання стійких термінологічних словосполучень; відсутність авторської індивідуальної манери та емоційно-експресивної лексики; наявність чіткої композиційної структури тексту (поділ на розділи, частини, пункти, параграфи, абзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації); характер текстів - монологічний.
Всі ці мовні засоби спрямовані на інформування, пізнання, вплив. У наслідок різнорідності галузей науки та освіти складається науковий стиль з таких підстилів:
а) власне науковий (поділяється на науково-технічні та науково-гуманітарні тексти);
б) науково-популярний - застосовується для дохідливого, доступного викладу інформації про наслідки складних досліджень для нефахівців, із використанням у неспеціальних часописах і книгах навіть засобів художнього та публіцистичного стилів;
в) науково-навчальний - наявний у підручниках, лекціях, бесідах для доступного, логічного й образного викладу й не виключає використання елементів емоційності.
Офіційно-діловий стиль - слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю.
Основним його призначенням є регулювати ділові стосунки в зазначених вище сферах та обслуговувати громадські потреби людей у типових ситуаціях. Учасниками ділового спілкування є органи та ланки управління - організації, заклади, підприємства, посадові особи, працівники.
В умовах ділового спілкування вирізняють

 
 

Цікаве

Загрузка...