WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр - Реферат

Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр - Реферат


Курсова робота
Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акроніми.
ВСТУП
Актуальність теми. Науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень - як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. Протягом Першої Світової Війни і після неї традиція називати країни, урядові, соціальні, військові, індустріальні й торговельні організації й посадових осіб не тільки їхніми повними назвами, але й початковими скороченнями, отриманими з літер, стала дуже популярною не тільки в англомовних країнах, а й в усьому світі. Зараз науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень - як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 відсотків усіх слововживань та 15 відсотків словникового складу. З точки зору їх перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їх розуміння звичайно не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення. Через це, переклад англійських скорочень українською мовою видається нам дуже актуальною темою.
Об'єктом дослідження є англійські тексти науково-технічного стилю, що містять у собі скорочення та абривіатури.
Предметом дослідження є англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акроніми.
Метою дослідження є виявлення способів перекладу українською мовою англійських скорочень в англійських текстах науково-технічного стилю.
Завдання дослідження. Для досягнення мети дослідження окреслено такі завдання:
1. Вибрати із потоку текстиів науково-технічного стилю такі речення, в яких, на наш погляд, англійські скорочення, які нас цікавлять, ініціали імен людей та абривіатури;
2. Класифікувати скорочення;
3. Проаналізувати способи перекладу українською мовою англійських скорочень, абривіатур та акронімів.
Методи дослідження:
" дедуктивний метод;
" метод суцільною вибірки;
" метод комплексного лінгвістичного аналізу;
" метод типологічного аналізу.
Методологічною базою. є проблематика перекладу англомовних скорочень українською мовою присвячені наукові публікації таких авторів: Карабан В. І. [7,8], Корунець І. В. [11], Влахов С; Флорін С.[6]
Практичне значення. Данна тема може бути використана в вищих закладах освіти з дисципліни " Теорія перекладу" та " Практика перекладу".
Стуктура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, бібліографії.
РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ.
Скорочення - це такий спосіб словотвору, суть якого складається у відсіканні частини основи , що або збігається зі словом, або являє собою словосполучення, об'єднане загальним змістом. Скорочення прийнято класифікувати на лексичні й графічні. До лексичних відносять усічені слова (clipped or stump words) і акроніми (initial words or acronyms ). Скорочуватися можуть будь-які фрагменти слова не залежно від морфемних границь. Наприклад:
doc - doctor,
frig - refrigerator,
phone - telephone .
1.1. Лексичні скорочення. Види усічень.
Найчастіше зустрічаються кінцеві усічення типу exam, doc, gym ( з examination, doctor, gymnasium відповідно). Усікання типу plane, phone ( з airplane, telephone) називаються початковими, а приклади frig або flu (з refrigerator, influenza) ілюструють так звані кінцево-початкові усікання. Значна сторона отриманного в результаті слова залишається незмінною, хоча стилістична приналежність змінюється у бік зниження. Можливі й деякі орфографічні зміни ( mike - microphone, ambish - ambition, etc.).
Процес словотвору може не закінчуватися усіканням, а ускладнюватися, наприклад, субстантивацією, якщо скорочує слово, що, входило до словослучення. Наприклад, усікання слова zoological у сполученні zoological garden при подальшій субстанцивації привело до появи слова zoo; аналогічним прикладом служить американське movie (- moving pictures).
Скорочення кожного зі слів відбувається, як зрозуміло із визначення тільки одним способом - кінцевим усіканням. Орфографічно окроніми також однозначні, являючи собою сполучення великих літер.
1.2. Графічні скорочення та напівскорочення.
Графічні скорочення також численні й вживаються для позначення мір, одиниць або величин ( kg, km, mph, Dr, Mr, etc.). Умовність такого типу скорочень проявляється у тому, що в усному мовленні вони відтворюються повністю. Особливу підгрупу становлять графічні. До цієї групи відносяться широко відомі скорочення:
i.e. ( латинське id est, англійське that is
e.g. ( латинське exempli gratia, англійське for example
etc. ( латинське et cetera, англійське and so on)
До того ж типу скорочень відносяться й прийняті на письмі позначення деяких грошових знаків, наприклад ( лат. libra, англ. pound), ( лат. denarius, англ. penny) і т.д.
Специфічно англійський підтип скорочень - напівскорочення. тобто комбінації акроніма одного члена словосполучення із повною основою іншого. Наприклад:
A-bomb - atomic bomb,
V-day - Victory Day
Подібні напівскорочення близькі до символів, що підтверджується й широким поширенням слова X-mas, перша частина якого не що інше, як заміна імені Christ символом хреста.
Скорочення ( абревіатури та акроніми)
За визначенням скорочення є ширшим поняттям, ніж акронім або абривіатура.
Абревіатура - скорочення, яке вимовляється по буквам: PC [pi: si:] - Personal Computer (Персональний комп'ютер).
Акронім - скорочення, фонетична структура якого співпадає із фонетичною структурою загально вживаних слів.
ALGOL ( Algorithmic Language) - Алгол,
LISP (List Processing) - Лисп,
FORTRAN ( Formula Translation) - Фортран.
З приведених прикладів виходить, що для утворення акронімів використовуються частини слів, що входять до складу

 
 

Цікаве

Загрузка...