WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Професійна спрямованість викладання укр. ділової мови - Реферат

Професійна спрямованість викладання укр. ділової мови - Реферат


Реферат на тему:
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ
Проблема функціонування української мови у сфері медичної діяльності включає три аспекти: професійно-прикладний, національно-культурницький і морально-патріотичний.
Професійно-прикладний аспект реалізується, головним чином у галузі практичної діяльності медичних працівників, в процесі спіл-кування з пацієнтами. Незалежно від успіхів технічного процесу в медицині живе слово лікаря ніколи не втратить свого значення. Це слово має бути зрозумілим, проникливим, переконливим, повинно викликати довір'я.
Функціонування національної мови в науковій медицині, забез-печуючи повноту мовно-професійного спілкування медичних працівни-ків. несе національно-культурницьке навантаження. Розвиток наукової медичної мови сприяє лексичному та семантичному збагаченню національної мови, її формуванню на рівні мов цивілізованих націй.
Любов і повага до рідної мови є ознакою моральності, вихова-ності, інтелігентності. Рідна мова в устах лікаря, медсестри, під пером науковця значною мірою сприяє вихованню громадських почуттів, почуттів відповідальності перед пацієнтом і перед суспільством, загострюючи принциповість, посилюючи прагнення до самовдоскона-лення.
У підготовці майбутніх медичних працівників ці важливі аспекти функціонування української мови об'єднуються в одне містке і основне поняття - професійну спрямованість.
Оволодіння мистецтвом слова для майбутнього медика - це ус-пішний засіб впливу на пацієнтів, могутній засіб профілактики і лікування багатьох захворювань, пропаганди здорового способу жит-тя.
Головним завданням у викладанні української ділової мови вважаю виховання гуманної особистості з високою мовною культурою, милосердного і професійно освіченого майбутнього фахівця-медика.
Тому пропоную такі професійні аспекти викладання української ділової мови в медичних навчальних закладах:
- поглиблення знань про мову і мовлення, функції мови, стильове багатство української мови;
- підвищення рівня усного і писемного мовлення майбутніх спеціалістів;
- оволодіння особливостями медичної української термінології;
- формування навичок роботи зі спеціальною (фаховою) літера-турою;
- ознайомлення з типовими та нетиповими ситуаціями професій-ного спілкування;
- формування навиків оформлення та написання професійної документації медичних працівників.
Здавна українській мові притаманні лагідність, милосердя, образність, толерантність, співучість, значна емоційність. Тому майбутнім медсестрам, акушеркам, фельдшерам, фармацевтам так необхідно навчитись володіти мистецтвом слова, професійною спілку-ванню з колегами і хворими.
На заняттях з ділової української мовивелика увага звертається на усне мовлення студентів, його професійну спрямованість.
Так, при вивченні теми "Культура ділового мовлення медичних працівників" опрацьовуються такі професійні поняття, як "гуманізм", "мистецтво вислухати хворого", "милосердя", "професійна етика", "деонтологія", "ятрогенія", без яких неможлива професія медика, моделюються типові і нетипові ситуації ділового спілкування, які вимагають від студентів творчого мислення, вміння формулювати і висловлювати свою думку.
Вивчення особливостей медичної термінології - важливий фактор професійного спілкування, який здійснює міжпредметні зв'язки з загальномедичними та клінічними дисциплінами. Практичний досвід роботи свідчить, що студентам необхідні знання медичних термінів з анатомії, хірургії, педіатрії, терапії, акушерства, фармації. Тому на заняттях української ділової мови студенти отримують навики роботи з медичними словниками, фаховою літературою, набувають вміння правильного перекладу, складають словники основних термінів з названих дисциплін.
Все це сприяє тренуванню професійної пам'яті, розвиває на-вички усного і писемного мовлення, покращує культуру мовлення. В широкій сфері професійної діяльності медичних працівників важлива роль відводиться писемному мовленню.
Професійна документація вимагає культури писаного тексту, знань норм писемного мовлення, вміння грамотно писати та оформляти медичні документи широкого та вузького профілю.
При вивченні цієї теми студенти ознайомлюються з зразками професійної документації, набувають практичні навики її оформлення на стандартних бланках.
Для самостійного опрацювання кожному студентові рекоменду-ється оформити основні зразки медичної документації (медичну карту хворого, направлення хворого на дослідження, рецепт, термінове повідомлення про інфекційне заговорювання, температурний лист, іс-торію пологів, індивідуальну карту вагітної та породіллі) в папку.
Наявність навчально-методичних комплексів "На допомогу сту-дентам з української ділової мови", куди входять інформаційні карти; "Культура ділового мовлення медичних працівників", "Медична документація та її основні групи", "Історія хвороби та її значення в професійній документації", зразки стандартних бланків основних груп медичної документації сприяє професійній та виховній спрямованості курсу, наближує студентів до проблем оволодіння обраною спеціальністю.
Таким чином, професійна спрямованість української ділової мови в комплексі з іншими гуманітарними і клінічними дисциплінами формує і виховує високі професійні, ділові, гуманні, моральні якості майбутніх медичних працівників.

 
 

Цікаве

Загрузка...