WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Деякі прагма-семантичні особливості англомовних науково-технічних текстів - Реферат

Деякі прагма-семантичні особливості англомовних науково-технічних текстів - Реферат

дослідження, в той час
як англомовні тексти більш І-орієнтовані, що має на меті
показати індивідуальні здобутки, досягнення автора.
16. В-сьоме, аргументи йдуть поруч з контраргументами. Це
є нормою. Але ж треба пам'ятати, що "заперечення повинні
бути швидкоплинними, в іншому випадку контраргументи
можуть стати більш вагомими, ніж аргументи і, навіть, їх
затьмарити, тобто точка зору "проти" ніколи не повинна бути
розгорнута так повно, як і точка зору "за" " [16:189].
17. Поряд з національністю в аргументації присутній
елемент ірраціональності. Ірраціональність є категорією, яка
протилежна раціональності. Якщо раціональність пов'язують з
розумом, то ірраціональність пов'язують з почуттями, з
емоціями. Тексти науково-технічного профілю є сутто раціональними текстами за своїм призначенням. Апелювання до ірраціонального є неприпустимим у цих типах текстів. Саме тому науково-технічні тексти позбавленні емоційної, стилістично забарвленої лексики.
18. 18. Аргументацію пов'язують з конфліктністю. Сьогодні
"конфлікт є розвиваючою інструкцією" [1:62]. "Конфлікт - це
не тільки протиріччя в різних формах його існування, але й
спосіб вирішення цих протиріч, які не підлягають вирішенню
іншим шляхом /логічним "[1:62]. Існування інших точок зору,
протиріч сприймається суспільством, як зазначає Рейке
[17:226], досить природно. Щодо науково-технічного дискурсу,
ми пов'язуємо поняття конфлікту з протиріччям існування
застарілої системи світосприйняття у адресата і нової,
запропонованої автором. Вирішення цієї конфліктної ситуації
можливе завдяки успішній аргументації. Бо саме "парадокс
аргументації полягає в тому, що в ній існує і розбіжності і
згода" [1:63].
19. 19. Науково-технічні тексти є продуктом взаємодії автора
(адресанту) тексту та читача (адресата). Як відбиток реально
існуючого дискурсу, реально існуючої комунікації, вони
повинні відображати взаємовідношення між адресантом і адресатом. Успішні взаємовідношення між адресатом і адресантом можливі за умов, відомих як максими Грейса:
- максима переконливості: говори переконливо, не перевантажуй деталями;
- максима такту: висловлювався чітко, не вважай інших дурніших за себе;
- максима раціональності: пояснюй усе логічно;
- максима істини: висувай гіпотези з подальшими поясненнями, не висувай неверіфікованих суджень.
Ці максими спрацьовують у будь-якому дискурсі, не виключенням є і науково-технічний дискурс.
20. 20. Структура науково-технічних текстів прагматичне
змодельована, тобто підпорядкована прагматичним цілям
переконання адресата з метою зміну його світогляду. Як відомо,
науково-технічні тексти належать до текстів, які мають жорстко
модельовану структуру [7:202], яка складається з
інтродуктивного блоку, головного комунікативного блоку, та
підсумкового комунікативного блоку. Кожен з цих блоків має
певне комунікативне призначення.
21. 21. Інтродуктивний комунікативний блок (відомий як
"Рrеfасе", "Іntroduction") призначений надати адресату ті
фонові знання, які йому потрібні для сприйняття нової
інформації. В цьому блоці, як відомо, автори висловлюють
постановку питання, тему, об'єкт та завдання дослідження та
зв'язок з іншими суміжними проблемами. Саме в цьому
інформативному блоці автори використовують такі мовленнєві
форми як опис, пояснення, розповідь.
22. 22. Головний комунікативний блок призначений надати
адресату суттєву інформацію, яка повинна вплинути як на
адресата з метою виконання ним певної дії. Щодо науково-
технічних текстів головний комунікативний блок признаний
аргументовано змінити уявлення адресату. Саме цей блок
містить викладання певної системи аргументів у вигляді доводів
та доказів, які повинні змінити світобачення адресату. В цьому
блоці, іноді, аргументації передує викладання історії питання за
хронологічним або ж за тематичним принципом.
23. Підсумковий комунікативний блок, відомий як
"Conclusions", містить головні положення роботи, дослідження,
які є результатом успішної аргументації. Цей блок повинен також мати накреслення шляхів подальшого практичного ви користування результатів роботи та подальші шляхи наукових досліджень.
24. Сучасні тенденції в лінгвістиці роблять необхідним
розгляд науково-технічних текстів з точки зору тендерної
політики. Розподіл на "жіноче" та "чоловіче" знайшло своє
відображення у процесі комунікації. Чоловічий тип комунікації
- це "менш гнучка, але ж більш динамічним та менш
орієнтована на співрозмовника комунікація". "Жіночий тип
комунікації - це більш орієнтована на співрозмовника, на діалог
комунікація" [5:122]. На наш погляд, науково-технічні тексти
більш схиляються до чоловічого типу комунікації. Але ж
чоловіче і жіноче знаходяться у певній діалектичній
протилежності, але яка передбачає зміщення вектору
комунікації в той чи інший бік. Саме тому науково-технічні
тексти повинні бути як досить логічно аргументуванні, так і
досить тактовно викладені.
25. З точки зору авторитарності, науково-технічний дискурс
не є авторитарним. Процес зміни світогляду адресату
передбачає наявність симетричних відносин. Але науково-
технічні тексти як відбиток науково-технічного дискурсу
містять елементи авторитетності, яка полягає в посиланні та
цитуванні авторитетних джерел інформації.
26. Таким чином, науково-технічні тексти, як відбиток
реально існуючого дискурсу, мають певні прагма-семантичні
особливості. Головне призначення цих текстів - спричинити
аргументовану зміну світогляду адресату, що є досить складним
процесом, який потребує певної стратегії і тактики здійснення.
Література:
1.Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации //Дис. док. фил.н -К., 1998. -443с.
2.3ернецкий П.В. Речевое общение в английском языке. - К: Лыбидь, 1992. - 143с.
З. Лінгвистический словарь. - М., 1990. Маслова В. А.
4.Маслова В.А. Психололингвистические аспекты восприятия подтекста //Текст в речевой деятельности. - М., 1988. - С. 78-83.
5.Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. Пособ. Для студ. высш. учеб, завед. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 208с.
б.Мацько Л.У. Стилістика української мови: Підручник. - К.: Вища шк.., 2003.-462с.
7.Мороховский А.К. и др. Стилистика английского языка: Учебник. - К.: Выща шк., 1991. - 272с.
8.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2000. - 248с.
9.Скребнев Ю.М. Основа стилістики английского язика: Ученик для ин-в ИНОСТ.ЯЗ. 2-е изд., испр. - М.: 000 "Издательство ACT": 000 "Издательсво Астрель", 2000.-224с.
10.Сусов И.П. Личность как субъект языкового общения //Личностные аспекты языкового общения: Сб. науч. тр./ Калининск гос. ун-т. - К, 1989. - С. 9-16.
11. Тураева 3. Лингвистика текста. - М.: Просвещение, 1986. - 126с.
12.Cooper, Thomas W. Methodical Challenges: Comparisson of Codes and Countries // Communication Ethics and Global Change. - Communication, 1989. -Pp.227-241/
13.Hare R.M. Freedom and Reason. - Clarendon, 1990. - 278 p.
14.Hoey M. Patterns of dexis in Text. - Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. -276 p.
15.Me. Kerrow, Ray E. Rationality and Reasonabness in a Theory of Argument // Advances in Argumentation Theory and Research. - Pp. 105-122.
16.Meiland, Jack W. Argument as Inquiry and Argument as Persuasion // Argumentation, 1989. - 3 - Pp. 185-196.
17-Reike, Richard D. Argumentation in the Legal Process // Advances in Argumentation Theory and Research. - 1982. - Pp. 363-378.
18.Toulmin, Stephen Edelston. The Uses of Arguments. - Cambridge University Press, 1958. -Pp. 10-145.

 
 

Цікаве

Загрузка...