WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

утворюються прислівники від прикметників (по-батьківському і по-батьківськи) та від числівників (по-перше, по-друге і т. д.) та що- (щодня,
щоночі). Власне прислівниковими суфіксами є -о та -е у від-
. . Л /V прикметникових прислівниках (швидко, терпляче), -ому та
рідше -й, які супроводжують творення відприкметникових прислівників за допомогою префікса по- (по-хазяйському -
-І _ XV ^
по-хазяйськи), -чі (в числівниках двічі, тричі), а також запозичені у прикметників -ечк-, -єньк-, -ісіпьк-, -есеньк-, що вживаються для вираження здрібніло-пестливого значення:
-. -х/~х- . .х/^н- ^"^ / л Х4^
швиденько, точнісінько, тихесенько, такечки, ондечки І под. Прислівники, утворені від якісних прикметників, зберігають ступені порівняння, що утворюються за допомогою прикметникових словозмінних суфіксів -ш- (іш) та префікса най-:
Л* -? А * / -з /-V тепло -і- тепліше, наитепліше, тонко ~+ тонше -> наитонше.
109. За допомогою префікса по- та суфіксів -ому і, де можна, -й утворіть прислівники.
Білоруський, бойовий, домашній, зимовий, добрий, козацький, слов'янський, український, товариський.
Поясніть, за яких умов у цих прислівниках може вживатися суфікс -й.
110. Від поданих нижче слів утворіть похідні іменники, прикметники, дієслова і прислівники. Введіть утворені вами слова в речення. Запишіть за зразком.
Синій: синь, синюватий, синіти, синьо. Над нами висне синь небес. Вдалині мріє синюватий ліс. Синіє смужка далекої річки. На галявині синьо від розквітлої сон-трави.
Жовтий, білий, сила, біг, радий, квіт.
81
111. Визначте, до яких частин мови належать твірні основи поданих слів. Працювати, добрячий, сонячний, шевцювати, виступ, вигін, подвоювати, музичний, височінь, синь, світанок.
40. НРОДУКТИВШ І НЕПРОДУКТИВНІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
А Неважко помітити, що одні префікси й суфікси зустрічаються у словах дуже часто, з їхньою допомогою утворилося багато слів, а інші виступають лише в поодиноких словах. Чаетовживані префікси і суфікси звуть продуктивними, рідкісні - непродуктивними.
Префікси завжди дуже продуктивні в дієсловах. Пор.: виходити, виносити, виписувати, вирощувати, виробляти і
багато ін.; доходити, доносити, дописувати, дорощувати, доробляти і т. д. До продуктивних належить словозмінний прик-
метниковий префікс най- (найбільший, найжогутніший, найкращий), словотворчі прикметникові пре- (прегарний, предобрий, премудрий), без- (безголосий, безбородий, безкрилий), за- (завеликий, зависокий, задовгий), прислівниковий по- (по-
товариському, по-українському, по-російськи) та ін. В іменниках виступають тільки непродуктивні префікси па- пагорб,
пасинок, паросток), про,- (прадід, прабаба, прабатько), су-(супутник, сузір'я), уз- (вз-) (узлісся, узгір'я).
Дуже широко представлені в мові іменникові суфікси. За їх допомогою утворюються слова на означення осіб за харак-
. , ,. хч . /ч/ч ./"-ч.
тером їх діяльності (робітник, вугільник, будівник, керівник,
подавальник, в'язальник, будильник, фольклорист, геодезист), за належністю до партій, різних ідейно-політичних напрямів
, .. .
(комуніст, марксист, матеріаліст, атеїст), за походженням з якоїсь місцевості (полтавчанин, подолянин, харків'янин,
лубенець) і под. Нерідко близькі за змістом слова утворюються за допомогою різних суфіксів. При цьому одні з них виступають частіше, є продуктивнішими, інші - рідше. Так, назви жителів міст, сіл, областей утворюються тепер частіше за
допомогою суфіксів -анин (-янин), -чанин (киянин, львів'янин, донеччанин), проте деякі з них творяться тільки з суфіксом -ець (криворіжець, дніпропет ровець, чернігівець), а в слові одесит виступає зовсім рідкісний суфікс -ит.
82
Переважна частина дієслів має у своєму складі продуктивні суфікси -ува (-юва), -а (-я), -й (ї), -і-: головувати, слюса-хХ /X ... / /Ч /ч /ч
рювати, вивершувати, вибігати, виступати, вселяти, рибалити,
А . /Ч ХЧ
важити, доїти, біліти та Ін. Дуже рідко виступає в дієсловах
, . -, /ч /ч ./ч непродуктивний суфікс -ва-: забувати, встрявати, повівати.
112. Виберіть із орфографічного словника всі слова з префіксом па-. Складіть речення з цими словами і запишіть їх.
113. З поданого тексту випишіть слова з непродуктивними префіксами.
На землю впали густі сутінки. З пагорба, що нависав над долиною, селища не стало видно. Зникло в темряві, й недалеке узлісся. Де-не-де з суцільного мороку пробивався паросток світла і знову зникав, ніби провалювався в прірву. Важко і неприємно під таку пору бути в дорозі. Хочеться швидше дійти до якогось приставку, опинитися серед людей,
У ТеПЛІ. o ;.-., ^-;,.-.:,. .-.;;
41. ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ, ЗАПОЗИЧЕНІ :, -у!
з Інших мов
А Поряд ізвласними, слов'янськими префіксами і суфіксами, українська мова має й цілий ряд запозичених, переважно з грецької та латинської мов. Такі префікси і суфікси звуть ще інтернаціональними, бо вони вживаються в багатьох мовах світу.
Найпоширенішими серед запозичених іменникових і прикметникових префіксів є а-(адинамія - безсилля), анти-(анти-циклон, антинародний), архі-(архімільйонер, архіреакційний), контр-(контрнаступ, контрреволюційний), ультра-(ультрамікроскоп, ультрареакційний). До запозичених дієслівних префіксів належать де-(декодувати), дез-(дезактивувати, дезорієнтувати), ре- (реконструювати).
Запозичені суфікси найчастіше трапляються в іменниках і в дієсловах. Так, іменники на означення осіб за їх фахом, належністю до партій і політичних течій утворюються за
*~ Ґ* ^ допомогою суфікса -іст(-ист): болгарист, піаніст, альпініст,
/ /ч
футболіст, моторист. Назви політичних напрямів, течій,
суспільних формацій найчастіше містять у собі суфікс -ізм
^^. ^"^ /X XX
(-изм, -їзм): опортунізм, ревізіонізм, альтруїзм, будизм. Серед іменникових запозичених суфіксів слід ще назвати такі широковживані, як -атор (агітатор, механізатор), -ер (комбайнер, контролер). У дієсловах вживаються запозичені суфікси -із-
та -ір (-ир) (обидва завжди у поєднанні з суфіксом -ува-: колек-
деталізувати,
тА / /Ч/Ч
командирувати, репетирувати,
ціанувати,
. ЛА . пікірувати).
114. За допомогою префіксів а-, анти-, де-, дез-, ре- утворіть антоніми до таких слів: колонізація, політичний, інформація, воєнний, прогресивний, монтаж, санітарія.
115. Від поданих слів утворіть дієслова за допомогою суфіксів -ірува (-ирува) та -ізува (-изува). Поясніть, у яких випадках пишуться суфікси -ір-,

 
 

Цікаве

Загрузка...