WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

орфографії.
33. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
А В основу українського правопису покладено морфологічний і фонетичний принципи. Характерною рисою орфографії української ймови є збереження однакового написання тих самих морфем (коренів, префіксів, суфіксів, закінчень), хоч у вимові можливі зміни цих морфем залежно від су-сідства інших звуків, від зміни наголосу. Це морфологічний принцип правопису.
Є9
Наприклад, неоднаково вимовляється звук, переданий на письмі буквою е, у словах село, селянин, села. У перших двох словах чуємо звук, близький до [й], в останньому, під наголосом,- виразний звук [е]. Проте пишемо в усіх трьох словах букву е, зберігаючи єдність того самого кореня.
Якщо написання слова відбиває його вимову, то слово пишеться за фонетичним принципом правопису. Фонетичний принцип покладено в основу написань спитати, сходити, сфотографувати, а також закріплених на письмі чергувань звуків у словах козацький, запорізький та ін.
Часто морфологічний і фонетичний принципи виступають разом: свічці, річці, заквітчаний, тітчин.
Український правопис передбачає також застосування традиційного, або історичного, принципу.
За традиційним принципом ненаголошені голосні в сло вах леміш, лемент позначаються буквою е, а в словах комин, кишеня, лиман, либонь, минулий - буквою й.
Диференціюїйчий принцип правопису, пов'язаний з розрізненням значень слів, використовується при написанні прислівників і прийменникових словосполучень, при розрізненні відмінкових закінчень тих слів, які однаково звучать, але мають різні значення: догори o- до гори; апарата - апарату; каменя - каменю.
89. Прочитайте. Поясніть правопис орфограм за такою схемою:
Слово
Орфо-*
Принцип правопису
Пояснення
____
грами
Дні-
Д
диференціюючий
Пишеться з великої букви,
провсь-
як назва району.
кий
ськ
фонетико-морфоло-
У суфіксі -ськ- пишеться ь.
(район)
гічний
Певно, мандрівки в найвіддаленіші закутки землі цікаві не лише звабливою красою незнаних місць. Але завдяки красі я закоханий у сувору північ, у східні околиці нашої країни - кілька разів бував на Чукотці, Камчатці, це вже вдруге на півночі. Та враження від отих мандрівок блідли б, втрачали б значну частину свого сенсу, якби не прикрашали їх знайомства з душевно багатими людьми, зустрічі з земляками, а іноді - з давніми знайомими.
90; Перекладіть українською мовою слова; поясніть, за яким принципом передано сполучення приголосних звуків у словах української мови.
Бесхитростньїй, безвьіездно, областной, поздний, устньга, проездной, o радостньїй, редкостньїй, балластньш, счастливьш, корьістньїй, туристский, честньш, вестник, свистнуть, сол-нечньїй.
91. Перепишіть. Поясніть написання з, с.
Безкоштовний, ..готувати, розпогодитися, ..гладити, ..кріпити, ро..сипати, ..ціляти, розчіплювати, ро..питати, ..питати, ..сушити, бе..шумний, ..хилений, ..турбований, безкорисливий, "ціджувати, бе..хребетний, ..читувати, ..шити, ..хопити, ро..точити, ро..ступитися, ..сипати, ..поконвіку, ..тримувати, "бутися, "гризти, "формований, "гіркнути.
34. ОРФОГРАФІЧНИЙ РОЗБІР : і:. ^*^ o-".-:. -:>. .:o І-.
1 Принцип орфографії, за яким пишеться слово. ,
2. Правила написання слова разом, окремо, через дефіс.
3. Вживання великої і малої букв.
4. Поділ слова для переносу. ; .
5. Можливе графічне скорочення слова. >. . o .,
Усний розбір
громадянський
Письмовий розбір
громадянський
Принцип орфографії -! тико-морфологічний. 'ooo'o Орфограми ян, ськ. Част. для переносу - гро-ма-дян-ський.
Граф. скор.- гр.; гром.; громад.; громадянськ.
Слово громадянський написане за фонетико-морфологічним принципом: його графічне оформлення в основному* відповідає звучанню слова. Орфограма ян відбиває морфологічний принцип правопису: н у суфіксі пишеться без м'якого знака, хоч перед м'яким [с'] вимовляється м'який звук [н']. Орфограма ськ відповідно до фонетико-морфологічного принципу передає написання м'якого знака після ес. Поділяється на частини для переносу: гро-ма-дян-ський (громадянський, грома-дян-ський і т. д.)
Графічне скорочення: гр.; гром.; громад.; громадянськ.
ф Підсумкові завдання
1. Охарактеризуйте принципи українського правопису.
2. Які принципи є провідними і чому?
3. У чому полягає диференціюючий принцип написання слів?
70
35. ФОНЕТИЧНО-ОРФОГРАФІННИЙ РОЗБІР СЛОВА
1. Запис слова фонетичною транскрипцією.
2. Поділ слова на склади. Наголос. o -
3. Характеристика звуків (голосних і приголосних), з яких складається слово.
4. Особливості вимови (виділення буквосполучень, що не відповідають вимові).
5. Принцип правопису, за яким пишеться слово.
6. Виділення орфограм.
7. Поділ слова на частини для переносу з рядка в рядок.
8. Можливі графічні скорочення слова.
І
Усний розбір
вивчення
У слові [вйучеин':а]
три склади [вй-учеи-н': а]
Наголошується перший склад
[ви].
Слово складається з 7 звуків,
8 букв.
3 голосні - [й], [еи], [а]
4 приголосні - [в], [у], [ч], [н':]
[в] - губний, сонорний, дзвінкий, твердий. [ч] - язиковий, шумний хий, твердий.
[н':] - язиковий, сонорний, дзвінкий, м'який, подовжений. У другому ненаголошеному складі вимовляється [е11]. Звук [ч] вимовляється твердо.
Після голосного [й] перед приголосним вимовляється [у] нескладовий.
Буква ве позначає звук [в] та [у]
Буква й позначає звук [й] Буква че позначає звук [ч] Буквае позначає звук [еи] Буквосполучення ння позначає сполучення звуків [н':а]. Буква я позначає звук [а] і м'якість попереднього подовженого приголосного [н':]. Орфограма енн відбиває морфологічний принцип правопису в іменниковому суфіксі
Письмовий розбір
вивчення [вй-учеи-н':а]
7 звуків, 8 букв
3 голоси.- [й], [еи], [а]
4 приголосн.- [в], [у], [ч],
[н':]
[в] - губн., сонорн., дзвінк.,
тверд.
[ч] - язиков., шумн., глух.
тверд.
[н':] - язиков., сонорн.,
дзвінк., м'як., подовж.
глу- Буква
в - й - в - ч - е - ння -
Звук [в]
[й] Ш [ч] [е"3
Орфограма енн - е і нн.
Перенос слова ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня).
-енн- пишеться дві букви н, '
а також буква е, незалежно o
від того, чи позначається нею
наголошений чи ненаголоше-
ний голосний. -
Слово вивчення поділяється ;oooooo
на частини для переносу
з рядка в рядок ви-вчен-ня Стельмах.) , , - , -
77
37. ПРИКМЕТНИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
А Прикметники поділяються на якісні і відносні. Від якісних прикметників за допомогою словозмінних суфіксів -ш (іш) та словозмінного префікса най- утворюються ступені порівняння: старий - старший - найстарший; світлий - світліший - найсвітліший. Якісні прикметники можуть передавати також більшу чи меншу міру ознаки, якості. Для цього служать словотворчі префікси пре-, за-, над- (предобрий, презавзятий, премудрий, зависокий,

 
 

Цікаве

Загрузка...