WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синонімія и антонімія в поезії - Дипломна робота

Синонімія и антонімія в поезії - Дипломна робота

використовування абстрактної та іншомовної лексики на позначення психічних якостей чи станів людини.
Характерною ознакою індивідуального стилю І.Муратова є його словотворення, зокрема морфологічні неологізми, що включають прикладки та композити-прикметники. Відзначаються оригінальністю також афіксальні новоутворення і прислівникові оказіоналізми.
Особливості психічного складу поета знаходять виявлення в багатстві й способах уживання синонімів.
Якщо оцінювати мовне явище з лінгвістичного погляду, то треба відзначити, що в поезії І.Муратова переважають синоніми ідеографічного типу.
З погляду семантики привертають увагу синоніми (у тому числі й контекстуальні), що позначають явища внутрішнього світу людини: почуття, настрої, переживання.
У поетичних творах І.Муратова синоніми, як мовний засіб, виконують усі п'ять основних функцій, але для стилістики цього поета найбільш характерні функції уточнення (диференціації), заміщення та протиставлення. Серед них кількісно виділяється функція диференціації, оскільки вона дає можливість виразити найтонші семантичні, стильові й емоційно-експресивні відтінки поняття.
Одна із стильових ознак поезії І.Муратова - широке використання різних стилістичних способів введення синонімів у текст. Однак поет надає перевагу дистантному та рамочному способу розташування слів.
Визначальною рисою поетичного мовлення І.Муратова є вживання трьох і більше синонімічних слів у СР. Часто поет вплітає в тканину твору декілька таких СР.
Поетичному мовленню І.Муратова властивий високий ступінь антонімічності лексичних засобів, оскільки антоніми як засіб експресивного вираження почуттів і думок відбивають своєрідність психічного складу поета.
За семантикою й граматичними ознаками в поезії І.Муратова домінують антоніми, що виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять. Серед них привертають увагу антоніми, що входять до семантичної групи на позначення психічних якостей людини.
Оцінюючи стилістичні особливості вживання антонімів, слід відзначити, що поет надає перевагу тим, які найяскравіше відображають контрастні смислові відношення - протиставлення, кон'юнкцію, диз'юнкцію. Найуживанішим художнім засобом протиставлення у поетичному мовленні І.Муратова є антитеза, яка завжди у поета супроводжується експресивним компонентом.
Динамізм особистості письменника знаходить виявлення і в способах використовування антонімів. Для підкреслення, посилення протиставлення поет вводить у текст три і більше антонімічні опозиції, цим самим створюючи ампліфікаційні ряди.
Уживання синонімічно-антонімічних блоків для вираження чи зняття концептуальної напруги - одна із характерних ознак поетичного мовлення І.Муратова.
Таким чином, можна підсумувати, що висока частотність синонімічних та антонімічних мовностилістичних засобів у мові поезії І.Муратова, які надають можливість розкрити всю глибину й діалектичну єдність контрастивних думок, є проявом могутнього темпераменту поета.
Список проаналізованих джерел
1. Муратов І. Вибрані поезії: У 2-х томах.- К.: Дніпро, 1972.- 385 с.
2. Муратов І. Надвечірні птахи. Вірші 1967-1968 років.- К.: Радян. письменник, 1969.- 253 с.
3. Муратов І. Поезії.- К.: Радян. письменник, 1980.- 286 с.
4. Муратов І. Твори: У 4-х томах. Т.І.- К.: Дніпро, 1982.- 415 с.
Бібліографія
1. Апресян Ю.Д. Английские синонимы и синонимический словарь // Англо-русский синонимический словарь.- М.: Русский язык, 1988.- С.500-543.
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том І. Лексическая семантика. Синонимические средства языка.- М.: Школа "Языки русской культуры". Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1995.- 472с.
3. Апресян Ю.Д. К проблеме синонима // Вопросыязыкознания.- 1957.- №6.- С.67-74.
4. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. - М.: Наука, 1974.- 367с.
5. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования).- Л.: Просвещение, 1973.- 303с.
6. Ахманова О.С., Натан Л.Н., Полторацкий А.И., Фатющенко В.Н. О принци-пах и методах лингвостилистического исследования.- М., 1966.- С.7-8.
7. Баженов Н.М. Современный русский литературный язык.- К.: Рад. школа, 1954.- С.85-93.
8. Балли Ш. Французская стилистика.- М.: Изд-во иностр. л-ра, 1961.- 394с.
9. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.- М.: Прогресс, 1965.- 404 с.
10. Бережан С.Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц.- Кишинев: Штиинца, 1973.- 372с.
11. Бертагаев Т.А., Зимин В.И. О синонимии фразеологических словосочетаний в современном русском языке // Русс. язык в школе.- 1960.- №3.- С.5-6.
12. Білодід І.К. Про порівняльну стилістику східнослов'янських мов // Теоретичні проблеми лінгв. стилістики.- К.: Наукова думка, 1972.- С.3-21.
13. Блумфилд Л. Язык. Перевод с английского.- М.: Прогресс, 1968.- 607с.
14. Брюгген В. На передньому краї // Прапор.- 1972.- №7.- С.91-101.
15. Брюгген В. Ворог - байдужість // Звичайний хліб мистецтва. Літературно-критичні статті.- К.: Радян. письм., 1969.- С.189-200.
16. Будагов Р.А. Введение в науку о языке.- М.: Просвещение, 1965.- 492с.
17. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Часть ІІ.- М.: Учпедгиз, 1953.- С.44-45.
18. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства.- К.: Рад. школа, 1955.- 307с.
19. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика.- М.: Высшая школа., 1990.- 175с.
20. Ващенко В.С. Про становлення й самовизначення лінгвостилістики як науки // Українська народна лексика.- Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 1973.- С.129-135.
21. Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові.- Харків, 1958.
22. Ващенко В.С. Українська семасіологія: Типологія лексичних значень.- Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 1981.- 68с.
23. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. 2-е издание, испр. и доп.- Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1982.- С.7-8.
24. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка.- Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1971.- 166с.
25. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания.- 1955.- №1.- С.60-87.
26. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове .- М.: Высшая школа, 1972.- 614с.
27. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц.- М., 1980.- С.57-64.
28. Винокур Т.Г. Избранные работы по русскому языку .- М.: Учпедгиз, 1959.- С.391- 403.
29. Винокур Т.Г. Синонимия и контекст // Вопросы культуры речи.- М., 1964.- Вып.5.- С.21.
30. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избранные психологические произведения.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956.
31. Вишенська Н. Мудрість серця // Вітчизна.- 1965.- №2.- С.210-211.
32. Галич О. "І не спинюсь, аж поки серцем стихну" // Українська мова і література в школі.- 1990.- №9.- С.89-92.
33. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. Лексика.- М.: Учпедгиз, 1954.- С. 136-140.
34. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике

 
 

Цікаве

Загрузка...