WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синкретичні другорядні члени речення з об'єктно-просторовим значенням - Курсова робота

Синкретичні другорядні члени речення з об'єктно-просторовим значенням - Курсова робота

Синкретичні ДЧР з об'єктно-просторовим значенням місця дії, репрезентуючи широку семантику, виражаються прийменниково-відмінковими конструкціями: "в + місц.в.", "між + оруд.в.", "серед, посеред + род.в.", "біля + род.в.", "круг, навколо + род.в.", "перед + оруд.в.", "за + оруд.в.", "мимо + род.в." та інші.
6. Синкретичні ДЧР з об'єктно-просторовим значенням вихідного пункту представлені в українській мові зворотами: "з + род.в.", "від + род.в.", "по + місц.в.", "з-під, з-за + род.в."
7. Значення кінцевого пункту передають конструкції: "до + род.в.", "у + знах.в.", "на + знах.в.", "назустріч + дав.в.", "за + оруд.в.", "за + знах.в." та інші.
8. Синкретичні ДЧР з об'єктно-просторовим значенням шляху переміщення виражаються сполученнями: "через + знах.в.", "крізь + знах.в.", "мимо + род.в.", "повз + знах.в.", "по + місц.в.", "орудний відмінок без прийменника".
У мові творів П. Загребельного та О. Гончара широко використовуються синкретичні другорядні члени речення . Це є проявом тенденції до мовленнєвої економії, тобто бажанням висловити один і той же зміст меншою кількістю виражальних засобів.
Найбільшою продуктивністю відзначаються конструкції з частковим значенням місця дії ("в + місц.в.", "на + місц.в.", "по + місц.в.") та частковим значенням кінцевого пункту ("до + род.в.", "в (у) + знах.в."). Рідше трапляються синкретичні другорядні члени речення із значенням вихідного пункту та шляху.
Таким чином, синкретичні ДЧР, широко вживані в мові творів П. Загребельного та О. Гончара, збагачують виражальні можливості сучасної української літературної мови, дозволяють стисло, емоційно висловлювати думку.
?
Література:
1. Андерш Й.Ф. Семантична характеристика давального відмінка в сучасній українській мові // Укр. мова і літ. в школі. -1974.-№ 10-с.34-40.
2. Аношкина Т.Е. О синкретизме членов предложения со значением принадлежности // Русский язык и лит. в школе.-1981.-№ 2.
3. Бабайцева. Система членов предложения в современном русском 0языке.-М.: Просвещение, 1988.
4. Бабайцева В.В. Изучение членов предложения в школе.-М.,1975.
5. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматическом строе русского языка // В сб. : Явления переходности в грамматическом строе современного русского языка.-М.,1988.-с.3-13.
6. Бабайцева В.В. Зоны синкретизма в системе членов предложения современного русского языка // Филологические науки.-1983.-№ 5-с.35-42.
7. Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. -Воронеж, 1967.-с.391.
8. Белошапкова В.А. Современный русский язык: Ситаксис.-М.:Высшая школа, 1977.-248с.
9. Ващук В.О., Моренець В.В. Неузгоджені означення, виражені іменниками у непрямих відмінках // УМЛШ.-1965.-№ 1-с.18-24.
10. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. - К.: Наукова думка, 1987.-с.231.
11. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. - К.: Либідь, 1993.
12. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. -К.: Наукова думка, 1980.
13. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. -К.: Наукова думка, 1988.
14. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. - К.: Наукова думка, 1983.
15. Дубова О.А. Другорядні члени речення з синкретичними означально-обставинними ознаками // Мовознавство.-1989.-№6.
16. Жигилій Н.В. Дієслівно-іменні словосполучення на вираження просторових відношень.: Дис. канд. філолог. наук. - К., 1974.-220с.
17. Жовтобрюх М.А. Синтаксичні конструкції з прийменником по // Укр. мова та література в школі.-1986.-№ 8-с.51-55.
18. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского языка (Монография).-М.: Наука, 1982.
19. Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення. - Київ - Одеса: Вища школа, 1981.-142с.
20. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення вукраїнській мові.-К.: Вища школа, 1986.
21. Іваницька Н.Л. Зумовленість синтаксичної структури двоскладного речення валентністю дієслова-присудка // Мовознавство.-1985.-№ 1-с.39-49.
22. Йова А.І. Прийменникові конструкції в СУЛМ: Дис. канд. філолог. наук.-Сімферополь, 1963.-316с.
23. Коваленко Р.О. Синоніміка прийменниково-відмінкових конструкцій об'єктного значення // Граматичні аспекти укр. мови. -К.: КДПІ, 1985.-с.88-94.
24. Кодухов В.И. Общее языкознание. -М., 1974.
25. Колесников О.А. Про поняттєві сфери термінів "синкретизм" та "омонімія" // Мовознавство. -1990.-№ 2-с.27-31.
26. Кротевич Є.В. О связях слов. -Львов: Изд-во Львов. ун-та. -1959.-с.4.
27. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. -К.: Радянська школа, 1965.
28. Кучеренко І.К. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. -1973.-№ 3-с.12-23.
29. Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: Сов. энциклопедия, 1990.-685с.
30. Мельничук О.С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові // Слов'янське мовознавство. -К., 1961.-Вип.3-с.124-194.
31. Овсяников-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. -2-е изд.-СПб., 1912.
32. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. -М., 1914.
33. Плющ М.Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. -К.: КДПІ, 1978.-107с.
34. Слинько І.І. Другорядні чи поширюючі члени речення.// Мовознавство. -1990.-№ 2-с.3-7.
35. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Я. Синтаксис СУМ. -К.: Вища школа, 1994.
36. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис /за ред. І.К.Білодіда. -К.: Наукова думка, 1972.-515с.
37. Фурашов В.И. О второстепенных членах предложения // Русский язык в школе. -1977.-№ 4-с.94-96.
38. Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения с двойными отношениями. -Ростов-на-Дону, 1973.-104с.
39. Чеснокова Л.Д. Синкретизм в сфере членов предложения // Филологические науки. -1988.-№ 4-с.41-47.
40. Чоник Я.М. Зони атрибутивності у сфері простого речення: семантика і засоби вираження: Дис. канд. філолог. наук. -К.: 1991.-195с.
41. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. -Л.: Учпедиз., 1941.-с.19.
Додаток
У дипломній роботі зібрано і проаналізовано синкретичні ДЧР з об'єктно-просторовим значенням. Оскільки в межах просторового значення виділяються певні різновиди (місця, шляху, вихідного та кінцевого пунктів переміщення), то одержані дані схематично мають такий вигляд:
Прийменниково-відмінкові конструкції на вираження синкретичних ДЧР з об'єктно-обставинним значенням Скільки конструкцій нараховує Який % становить від загальної кількості
всього 100%
а) із значенням місця
"в + місц.в."
"на + місц.в."
"над + місц.в."
"по + місц.в."
"біля + род.в."
"між + оруд.в."
"у + род.в."
"перед + оруд.в."
"під + оруд.в."
"за + оруд.в."
"серед, посеред + род.в."
"круг, коло + род.в."
"мимо + род.в."
та інші
б) із значенням вихідного пункту
"з + род.в."
"від + род.в."
"з-під, з-за + род.в."
"по + місц.в."
в) із значенням кінцевого пункту
"на + знах.в."
"до + род.в."
"у + знах.в."
"за + знах.в."
"за + оруд.в."
"назустріч + місц.в."
та інші
г) із значенням шляху

 
 

Цікаве

Загрузка...