WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

правописом, якщо префікс стоїть перед к, п, т, х, ф: сказати, спитати, стурбований, схилити, сфотографувати.
У мовному потоці глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних дзвінких, одзвінчуються: вимовляємо [бород'ба], але пишемо боротьба (пор. боротися), вимовляємо[проз'ба], але пишемо просьба (пор. просити), вимовляємо [ходжби], але пишемо хоч би (пор. хоча).
У мовному потоці приголосні [д], [т], [л], [н], [з], [с], [ц] - у сполученні з м'якими пом'якшуються: [м'іц'н'іс'т'], [п'іс'л'а], [с'в'ато], [г'ід'н'і].
Приголосний [в] у кінці складу, на початку слова перед приголосним вимовляється як нескладовий звук [у], який не може уподібнюватися глухому приголосному [ф].
У мовному потоці відбувається чергування звуків [у] - [в], [і] - [й], що дає змогу уникати небажаного, важкого для вимови збігу приголосних звуків.
Чергування [у] - [в], [і] - [й] залежить від того, яким звуком - приголосним чи голосним - закінчується попереднє слово і починається наступне. Пор.: 1. Вік живи - вік учись. (Нар. те.) 2. А скільки в нас багатства і щастя золотого. (П. Тичина.) 3. Джериха встала й собі пішла в хату. (І. Нечуй-Левицький.) 4. Ті очі так і променилися м'яким, довірливим світлом. (О. Гончар.)
На початку речення перед словом, що починається приголосним звуком, вимовляється і відповідно пишеться у: У лісі був, а дров не бачив. (Нар. творч.) Перед словом, що починається голосним, звучить приголосний [в]: В автобусі багато людей.
Чергування [у] - [в] на початку слів залежить від значення слів. Правопис закріплює написання деяких слів тільки з у або тільки з в: університет, указ, влада, власний, вплив, вправа, але з іншим значенням - управа, враження, але ураження, вступ, але уступ.
3. ОРФОЕПІЧНИЙ РОЗБІР.
Усний розбір
У слові хоч би [ходжби] наголошується другий склад.
Голосні звуки [о], [и] вимовляються чітко, виразно.
Приголосні - [х], [ч], [б].
Глухий приголосний [ч] перед дзвінким [б] одзвінчується і чб вимовляється [джб]
Звук [дж] вимовляється твердо.
Письмовий розбір
хоч би [ходжби]
Голосні [о], [и] - виразні.
чб - [джб].
[дж] - тверд.
4. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ.
Для точної передачі звукової мови на письмі використовують спеціальний фонетичний запис - транскрипцію. Сутність її полягає в тому, що певним знаком передається завжди той самий звук. Фонетична транскрипція української мови використовує в основному букви українського алфавіту, за винятком букв є, ї, ю, я, щ.
Знак Що позначає Приклад
[ ]
'
'
:
еи, ие
ґ
ў
дж, дз
,
/
// У дужках позначається окремий звук, звуко-сполучення, слово, текст
Риска чад буквою позначає наголос
Скісна риска, поставлена вгорі з правого боку букви, позначає м'якість приголосного
Двокрапка після букви означає подовжений звук
На позначення голосного звука, який вимовляє-ться в ненаголошеній позиції нечітко, з відтінком
Проривний звук [ґ] на відміну від глоткового [г]
Нескладовій звук [у]
Знаки, яким відповідають окремі звуки, на відміну від сполучення звуків [д] + [ж], [д] + [з]
Знак, поставлений вгорі з правого боку букви, вживається для відображення часткового по-м'якшення приголосного
На позначення паузи
На позначення тривалої паузи в кінці речення [і], [с',ц']
[сенло]
[поле]
[ал'бом]
[жиет':а]
[беиреза]
[виесокий]
[ґанок]
[мау]
[джеиреило]
[дзиґа]
[с'в'ато]
ГРАФІКА
План
1. ГРАФІЧНІ ЗНАКИ
2. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ БУКВАМИ І ЗВУКАМИ.
3. ГРАФІЧНИЙ РОЗБІР.
1. ГРАФІЧНІ ЗНАКИ
Для передачі усного мовлення на письмі існує певна сукупність знаків. Це букви алфавіту, знак наголосу, апостроф, дефіс. До графічних знаків належать також засоби пунктуації - крапка, кома, тире, двокрапка, лапки та ін.
Основним графічним засобом передачі звуків мови є букви.
Сукупність розташованих у певному порядку букв, якими користуються при передачі усної мови на письмі, називається алфавітом.
В українському алфавіті 32 букви, якими позначаються на письмі звуки мови. Букви в алфавіті розташовуються і називаються так:
А, а Б, б В, в Г, г Д, д Е, е Є, є Ж, ж
(а) (бе) (ве) (ге) (де) (е) (є) (же)
З, з И, и І, і Ї, ї Й, й К, к Л, л М, м
(зе) (и) (і) (ї) (й) (ка) (ел) (ем)
Н, н О, о П, п Р, р С, с Т, т У, у Ф, ф
(ен) (о) (пе) (ер) (ес) (те) (у) (еф)
Х, х Ц, ц Ч, ч Ш, ш Щ, щ Ю, ю Я, я ь
(ха) (це) (че) (ша) (ща) (ю) (я) (м'який знак)
2. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ БУКВАМИ І ЗВУКАМИ.
Кожна буква українського алфавіту здебільшого передає один звук. Проте є випадки, коли повної відповідності між звуками і буквами немає.
Звуки [дж], [дз] передаються на письмі двома буквами.
Для звуків [ґ] і [г] є одне позначення г. Буква щ позначає сполучення двох приголосних [шч]. Букви є, ю, я, коли вони вживаються для позначення м'якості приголосного, передають один звук [е], [а], [у]: осіннє, рядок, люк. Якщо ж вони вживаються на початку слова (ясно), після букви, що позначає голосний звук (боєць), після апострофа або м'якого знака (м'ята, Ньютон), то ці букви передають два звуки: [йе], [йу], [йа].
Буква ї завжди позначає два звуки [й] та [і]: їжак, бої, роз'їзд. Буква ь (м'який знак) позначає м'якість приголосних звуків: сучасність, льон.
3. ГРАФІЧНИЙ РОЗМІР
Усний розбір
У слові людство 7 букв: ел, ю, де, ес, те, ве, о.
Буквосполучення лю позначає звуки [л'] і [у]
Буква
де позначає звук [д];
ес позначає звук [с];
те позначає звук [т];
ве позначає звук [в];
о позначає звук [о].
Мякість приголосного [л'] позначається буквою ю.
Буквосполучення дс вимовляється [дзс] внаслідок уподібнення вимови [д] до [с].
У слові людство позначений наголос над буквою ю. Письмовий розбір
лю - [л'у]
д - [д]
с - [с]
т - [т]
в - [в]
о - [о]
дс - [дзс]
ОРФОГРАФІЯ
План
1. ОРФОГРАФІЯ.
2. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКУ ПРАВОПИСУ.
3. ФОНЕТИЧНО-ОРФОГРАФІЧНИЙ РОЗБІР СЛОВА.
1. ОРФОГРАФІЯ.
Літературній мові властиві певні норми передачі усної мови на письмі. Пишучи, ми дотримуємось усталених правил позначення звуків буквами, членуємо мову на слова, вибираємо, як написати слово - разом, окремо або через дефіс, як перенести частину його з рядка в рядок тощо.
У мовній практиці склалась ціла система правил про способи передачі усної мови на письмі - орфографія (від грецьких слів orthos - прямий, рівний, правильний і grapho - пишу).
1. Найважливіше в орфографії

 
 

Цікаве

Загрузка...