WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Таким чином, на основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури можна зробити висновок, що існують такі типи орфографічних помилок:

  • фонетико-графічні,

  • орфографічні,

  • суто графічні.

Їх усунення, за твердженням вчених та практиків, можливе на основі виконання різноманітних вправ на списування, диктантів, розв'язування кросвордів, ребусів і т.д. та чітко організованої роботи над орфографічними помилками.

1.3 Стан проблеми дослідження в практиці роботи вчителів початкових класів

З метою виявлення стану проблеми дослідження в практиці роботи вчителів початкових класів ми провели константувальний експеримент на базі середньої загальноосвітньої Підгайчиківської ЗОШ І-ІІ ступенів школи № Коломийського району , завданням якого було:

- аналіз навчальних планів, програм, підручників з рідної мови для учнів початкових класів;

- спостереження уроків, вивчення шкільної документації;

- вивчення основних труднощів у діяльності вчителів початкових класів в процесі викладу орфографічного матеріалу та розвитку в учнів орфографічних умінь та навичок;

- визначення загальної послідовності роботи з формування в учнів орфографічних умінь.

Аналіз навчальних програм показав, що системне вивчення орфографії проводиться в нерозривному зв'язку з морфологією, будовою слова і словотворенням, а також з урахуванням фонетичних процесів української мови. Все це визначає місце орфографії у шкільному курсі мови. Орфографію не виділяють в окремий розділ, а вивчають у складі фонетики, будови слова й словотвору та частин мови.[ 37, c.58].

Результати анкетування, проведеного з метою вияснення, які труднощі, якого характеру виникають у вчителів в процесі формування орфографічних умінь, показали, що з 28 вчителів початкових класів 24 % вважають, що робота з вивченню орфографічного матеріалу здійснюється на високому рівні; 55,4% - на середньому; 20,6 % - на низькому. ( Повний перелік питань анкети дає в додатках ( див. Дод. 1 )

Крім анкетування нами були проведені бесіди з учнями, яким пропонували відповісти на запитання:

Які вправи найчастіше виконуються на уроках:

- вправи на списування,

- диктанти,

- вправи з використанням орфографічного словника;

- творчі вправи ( перекази і твори );

- Чи подобається вам виконувати вправи з підручника, чи цікаві вони?

- Виконання яких вправ викликає у вас найбільший інтерес ( логічних, творчих, з використанням ігор, казкових персонажів )?

За підсумками бесіди було з'ясовано, що більший інтерес учні виявляють до пошукової діяльності, тоді як на уроці, як правило, вчителі пропонують завдання репродуктивного характеру.

Крім цього учням було запропоновано систему вправ, мета яких – виявлення сформованості орфографічних умінь і навичок. Дітям були запропоновані завдання типу:

  • спиши, добираючи до слів з пропущеними буквами перевірні.

Сх...лити, ш..поче, л..сточки.., т..мніє, в..селенй, кр..ло, л..жить, л..тить, с..ло, в..сна, ст...п, т..хенько, к..слиця.

  • запиши по три іменники, що означають:

прізвище, ім'я, по-батькові людей:...

назви міст:...

назви рік:...

назви рослин:...

назви тварин:..

клички тварин:...

(Повний перелік завдань дається в додатках, див.Дод.2) Завдання оцінювались за 3 – бальною системою. Результати аналізу контрольної роботи представлені у таблиці №1.

Експериментом було охоплено 150 учнів початкової школи.

Таблиця 1

Показники сформованості орфографічної грамотності в учнів початкових класів ( у %).

Виконання завдань

Практичні завдання

1

2

3

4

5

повністю правильно

40

36

30

48

34

частково правильно

44

52

60

44

48

із завданням не справилися

16

12

10

80

18

Аналіз контрольної роботи показав, що в основному, діти непогано володіють навичками правильного письма.

Допущені ними помилки були класифіковані так:

- найбільше помилок припадає на пропуск, заміну і вставку букв ( ≈30%) , правопис префіксів, прийменників ( 27%), ненаголошених [ е, и ] в коренях слів ( 18%);

- значно менше помилок зустрічається при правописі дзвінких і глухих приголосних ( 15%), великої букви ( 9%);

- майже зовсім учні не допускають помилок у суфіксах.

Причиною ряду помилок була нерозвиненість мовного апарату ( учні пишуть так, як вимовляють: лозка – ложка , книзку – книжку ).

Основними критеріями оцінки під час виконання завдань були: правильність, ступінь самостійності , ступінь усвідомлення матеріалу.

На основі різноманітних якісних характеристик нами були виділені 3 рівні сформованості орфографічних умінь і навичок: високий, середній, низький.

Високий рівень – учні, які відповідають цьому рівню, самостійно, правильно виконують завдання, проявляють глибокі знання при вивченні орфографічного матеріалу, вміють застосовувати свої знання при виконанні практичних завдань.

Середній рівень– учні, які відповідають цьому рівню, самостійно виконують завдання, але відчувають певні труднощі при застосуванні здобутих теоретичних знань, які піддаються корекції з боку вчителя.

Низький рівень – учні, які відповідають цьому рівню, в основному, засвоюють програмовий матеріал, але несамостійні, важко запам'ятовують орфографічні правила, що призводить до значної кількості помилок при виконанні письмових вправ.

Отже, аналіз стану проблеми в практиці роботи вчителів початкової школи показав, що питання досягнення орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови потребують подальшого розвитку та вдосконалення.

Аналіз недоліків у роботі з молодшими школярами дозволив зробити висновок, що найбільше труднощів вчителі відчувають:

  • під час вивчення теми "Правопис не з дієсловами", "Правопис глухих і дзвінких приголосних у коренях слів", "Спрощення в групах приголосних", "Переніс слів з рядка в рядок";

  • у роботі з молодшими школярами на основі диференційованого підходу до учнів;

  • у використанні аудіо-візуальних засобів на уроках рідної мови під час опрацювання орфографічного матеріалу;

  • у застосуванні методів репродуктивно-творчого та дослідницького характеру. .

Розділ 2. Шляхи формування навичок орфографічного письма в учнів початкових класів на уроках рідної мови

2.1 Експериментальна методика роботи з формування орфографічної грамотності в молодших школярів.

Орфографічна грамотність учнів залишаться актуальною проблемою у системі шкільного навчання.

Воскресенська Н.О., зазначає , що "треба показати дітям стрункість, красу, гармонійність, "розумність" мови, узгодженість усіх її частин, суворі закономірності її функціонування. Треба внести в шкільне навчання мови більше теоретичного осмислення, зробити це вивчення цікавим для дітей – і використати цей інтерес для вироблення практичних ( у тому числі – орфографічних ) навичок".[16,c.13]. Основним способом якісного засвоєння молодшими школярами правопису рідної мови має стати їхня активна розумова діяльність. Уже в добукварний період, коли ще не вивчаються окремі звуки, а тільки формуються загальні уявлення про них, дітям треба давати завдання не вгадувати їх, які вони ( голосні чи приголосні ), а пропонувати визначити, як вони творяться – голосом чи шумом, на якому місці в мовному апараті, а також – як проходить повітря через ротову порожнину. Дослідження психологів ( П.Я. Гальперіна і Н.Ф.Тализіної ) показали, що поетапне формування розумових дій допомагає дітям оволодівати ними на потрібному рівні. Навчальна діяльність спрямовується на розв'язання якоїсь задачі.

Порушення орфографічних норм під час письма молодшими школярами пояснюється нерозумінням орфографічних правил, невмінням розпорядитися правилом, що навіть завчилося. Знання правила саме собою не веде до грамотного письма, воно лише організовує процес мислення, допомагає визначити той обсяг знань і вмінь, оволодіння, яким за допомогою вправ забезпечить успішне формування орфографічної навички. Не заучування правила має стати змістом навчання, а природна потреба дотримання вимог, закладених у ньому. Вправляючись у застосуванні правописних норм, учні мають не тільки запам'ятати послідовність орфографічних кроків, а й осмислювати саме такий порядок їх слідування. Такому осмисленню сприятиме опрацювання правила, як і будь-якого тексту.

Тільки пересвідчившись, що учні не тільки запам'ятали, а й зрозуміли орфографічний правопис, педагог може приступати до виконання вправ за підручником і самостійно дібраних, при цьому неодноразово повертаючись до правила. Таким чином, орфографічна навичка стане " автоматизованим компонентом свідомої діяльності" ( Д.Н.Богоявленський ).


 
 

Цікаве

Загрузка...