WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Порівняння середніх балів до початку та після завершення експерименту в обох класах свідчить про його результативність і дає підстави говорити про більшу ефективність обраної нами методики по формуванню орфографічних умінь і навичок у молодших школярів. Про це свідчить і наочна картина динаміки рівнів сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів молодших класів на уроках рідної мови.

Експериментальний клас

Початок експерименту Завершення експерименту

Контрольний клас

Початок експерименту Завершення експерименту

Висновки до розділу:

Таким чином, проведене експериментальне дослідження дозволило зробити ряд висновків:

 • запропонована система орфографічних вправ є ефективною і може бути запропонована вчителям початкових класів та студентам педагогічних факультетів для застосування на уроках рідної мови під час вивчення орфографічного матеріалу;

 • формування орфографічних умінь і навичок у молодших школярів на уроках рідної мови необхідно розглядати як цілісний, безперервний процес, який здійснюється під час опрацювання таких розділів:

Мова і мовлення.

Текст.

Речення.

Слово (Значення слова. Будова слова. Частини мови).

 • проведене дослідження не охоплює всіх аспектів цієї багатогранної проблеми, тому перспективними, на наш погляд, є такі напрямки роботи як:

 • організація роботи з допоміжним лінгвістичним матеріалом;

 • активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення орфографічного матеріалу;

 • застосування аудіо – візуальних засобів на уроках рідної мови при вивченні орфографічних правил.

Загальні висновки

Проведене нами дослідження підтвердило актуальність проблеми – як закласти основи грамотного письма у молодших школярів в ході вивчення рідної мови.

Аналіз наукової, психолого-педагогічної і методичної літератури показав, що дана проблема ще не знайшла належного висвітлення в практиці роботи вчителів початкових класів.

Констатувальний експеримент довів, що вчителі відчувають ряд істотних труднощів під час викладу окремих тем з орфографії через недосконалість навчальної програми, підручників (орієнтир на "середнього" учня), слабку матеріальну базу школи; у застосуванні методів репродуктивно – творчого та дослідницького характеру з метою розвитку орфографічних умінь та навичок.

Для усунення недоліків у роботі вчителів початкових класів нами була розроблена методика формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок.

Реалізація цієї мети здійснюється за принципом концентризму в 1-4 класах середньої загальноосвітньої школи І ступеня.

Ефективність запропонованої методики підтверджують результати формувального експерименту, який показав, що після її впровадження збільшився високий рівень сформованості орфографічних умінь в учнів експериментального класу.

Отже, в результаті проведеного дослідження були виконані такі завдання:

 • проаналізовано шляхи розв'язання проблеми, висвітлені в психолого-педагогічній та методичній літературі;

 • виявлено типові недоліки в діяльності вчителів та учнів, з'ясовано їх причини;

 • розроблено експериментальну методику формування орфографічних умінь та навичок.

Таким чином, проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про те, що процес розвитку орфографічних умінь у молодших школярів буде ефективним, якщо вивчення орфографічного матеріалу носитиме свідомий характер і спиратиметься на простіші навички і вміння: навички письма, уміння робити фонетичний та ентомологічний аналізи слів, встановлювати його морфемний склад, визначати орфограму.

Отже, на основі результатів дослідження зроблено загальні висновки:

 1. Завдання оволодіння учнями орфографічною грамотністю не можуть бути розв'язані без постійної уваги шкільного курсу до орфографічного матеріалу.

 2. Аналіз методичної літератури з проблеми, програм і шкільних підручників з рідної мови, результати аналізу учнівських контрольних робіт та виконаних спеціальних завдань дали підстави для висновку про доцільність і доступність цієї роботи в початкових класах.

 3. Підвищенню ефективності формування у молодших школярів орфографічних умінь сприяє системний характер тренувальних вправ: аналітичних, конструктивних і творчих.

 4. Запропонована в роботі методика формування орфографічних умінь сприяє загальному інтелектуальному розвитку молодших школярів.

 5. Тісний взаємозв'язок запропонованої експериментальної системи з діючими навчальними програмами з рідної мови, опора на знання учнів підвищує її доступність, усуває протиріччя між новим змістом навчання мови в початкових класах та традиційним, створює резерви розвитку орфографічних умінь школярів без затрат додаткового навчального часу.

Список використаної літератури:

 1. Антипець В. П. Використання дидактичних матеріалів на уроках грамоти // Початкова школа. – 1990. - № 9. – с . 28 – 29.

 2. Антипець В.П. Робота над словами, правопис яких треба запам'ятати //Початкова школа. – 1985. - № 3. – с. 22-27

 3. Білецька М.А. ,Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 1 класу трирічної початкової школи. – К.: Освіта, 1994. – 223 с.

 4. Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія : Посібник для вчителів. – К. : Рад. Школа, 1988. – 128 с.

 5. Будна Н.О. , Головко З.Л. Творчі завдання з української мови 3(2) клас: Посібник для вчителів початкових класі та самостійної роботи учнів. – Тернопіль: Богдан, 1997. – 72 с.

 6. Буряк Г.В. Слово – диво: Вправи, завдання, диктанти з української мови: Методичний посібник. – Стрий, 1993. – с.10 – 14

 7. Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1 – 3 кл.: Посібник для вчителів. – К. : Рад. Школа, 1982. – 104 с.

 8. ВашуленкоМ.С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підручник для 3 класу чотирирічної і 2 класу трирічної початкової школи. – К. : Освіта, 1996. – 256 с.

 9. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Метод. Посіб. – К.: Освіта, 2006. – 268 с.

 10. Ващук В.О. Вироблення в учнів орфографічних навичок // Українська мова і література в школі, 1981. - №7. – с. 68 – 72.

 11. Векслер Р.П. Шкільний орфографічний словник у самоосвіті вчителя //Українська мова і література в школі. – 1983. №3. – с.65 – 69.

 12. Вивчення української мови в 2 – 3 кл.: Збірник статей / Упоряди. Мельничайко О.І.; за ред. Хорошковської О.Н. – К.: Рад. школа. – 1984. – 104 с. - /Нар. Освіта; Б – ка передового досвіду/.

 13. Великий тлумачний словник сучасної української мови /Укл. і гол . ред.В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

 14. Воскресенська Н.О. Використання проблемно –пізнавальних завдань на уроках української мови. – В кн.:Вивчення української мови в 2 – 3 класах: Зб. ст. – К., 1984. – с 4449.

 15. Воскресенська Н.О. Використання звукового аналізу слів під час вивчення орфографічного матеріалу // Початкова школа. – 1994. - №2. – с. 15 – 16

 16. Воскресенська Н.О. Навчання орфографії / За програмою розвивального навчання /. //Початкова школа. – 1996. – с. 13 – 16

 17. Воскресенська Н.О. Українська мова в 4 кл. чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителів /Н.О. Воскресенська, А. О. Свашенко, О.Н. Хорошковська. – К.: Рад. школа. – 1989. – 125, [2] с.; 20 см - /Б – ка вч. Поч.. класів. Укр.. мова /.

 18. Гальперин П.Я. Управление познавательной деятельностью учащихся. /Сборник статей /. – М., 1972. – 263 с.

 19. Гальперин П. Я., ред. Формирование знаний и умений на основе теории поетапного усвоения умственных действий : Сборник статей – М., 1968. – 117 с.

 20. Гайштут О. Сходинками до розвитку уваги, пам'яті, логіки //Почат. Школа. – 2005. - №2. – с. 46 – 55

 21. Гайова Л. Робота зі словами вимови і написання яких потрібно запам'ятати //розвитку уваги, пам'яті, логіки//Почат.школа.-2005-№2.-с.46-55

 22. Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення: Посібник для вчителя.-К.:Рад.школа 1989.-96 с.

 23. Горбунцова Т.Ю. Цікаві вправи та ігри на уроках укр.мови впочаткових класах.-К.:Рад.школа, 1986.-119 с.

 24. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")//Освіта.-1993.-№44-45-46.-с.2-15

 25. Деркача Н.І. Методичні вказівки до "Таблиць з української мови"//Початкова школа.-1993.-№2.-с.16-22

 26. Дорошенко С.І. Методика викладання української мови: навчальний

посібник.-К.:Вища школа, 1992.-398с.

 1. Древаль Інновації в початковій освіті:теорія і практика//Почат.шкока-

2008.-№3-с.63-64

 1. Єрмоленко С.Я., Мацько Я.І. Начально-виховна концепція вивчення української мови./Для чого і як вивчати українську мову?/ //Початкова школа.-1995.-№1.-с.33-37

 2. Жайворонок В. Правописник складних слів//Освіта України.-1996.-№14.-с.5

 3. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова.-К.: Вища школа.-1994.-с.247

 4. Закон України "Про освіту" // Голос України.-1996.-25 квітня.-с.7-11

 5. Закон України "Про мови" //Освіта. – 1995. - №26. – с.7

 6. Занков Л.В. Индивидуальные варианты развития младших школьников. – М., 1973.-176 с.

 7. Кащук А. На допомогу вчителям – початківцям/Мова / //Диво слово.-1997.-№3.-с.52-53

 8. Кириленко В. Формування та корекція мотивації учіння молодших школярів//Почат.школа.-2008 .- №1.-с.56-59

 9. Козачук Г. Орфографія // Козачук Г. Підвищення грамотності учнів.-К.-1995.-с.6-48

 10. Колісниченко В.І. Навчання грамоти – одне з головних завдань початкової школи // Початкова школа. – 1994.-№4-.с.11-16

 11. Коломійченко О.Ф. Ще раз про поліпшення орфографічної грамотності учнів // Укр.мова і літ.в школі.-1991.-№4.-с.13-17

 12. Концепція української школи Прикарпаття // Педагог.Прикарпаття.-1990.-5 грудня.- с.3-4

 13. Коваль Л. Технологія взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку // Почат.школа.-2006.-№10- с.55-58

 14. Кочерга О. Психофізіологічні основи дій молодших школярів // Початкова школа.-2008-№1.-с.7-12

 15. . Львов М.Р. Праваописание в начальных класах.-М.:Просвещение, 2001.-160 с.

 16. Логачевська С. Диференційовані завдання з розвитку мовлення для 2 класу // Почат.школа.-2008.-№3-с.13-19

 17. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: Норми оцінювання знань, умінь і навичок. – К.:Магістр –S, 1996.-77 с.

 18. Мартиненко С. Зміст, форми і методи педагогічної діагностики вчителя початкових класів // Почат.школа.-2008-№3.-с.50-53

 19. Місяк Н. Системність роботи із словниковими словами // Початкова школа.-1997.-№4.-с.21-23

 20. Митник О. Технологія формування культури мислення молодшого школяра. // Початкова школа.-2007.-№7.-с.23-27 Навчання.-Тернопіль: Астен, 2005.-с.352

 21. Могила Н.М., Вовк І.М. Диференційовані завдання на уроках української мови // Початкова школа.-1996.-№2.-с.12-16

 22. Николин М.М. Подорож у чарівну країну Граматику // Українська мова і література в школі.-1991.-№2.-с.12-16

 23. Наумчук М. Сучасний урок української мови в початковій школі ( методика і технологія).

 24. Ночвінова О. Самобутній стиль учительської праці // Початкова школа .-2006.-№10.-с.2-4

 25. Плевако Н.Г. Як запобігти деяким помилкам учнів у засвоєнні граматики // Укр.мова і література в школі.- 1973.-№6.-с.66-68

 26. Пономарьова К.Л. Основні напрями роботи з розвитку монологічного мовлення учнів / Упор. О.Я Савченко.- К.: Початкова школа, 2005.-с.173-189

 27. Приступа Г.Н. основы методики орфографии в средней школе.-Рязань, 1973-с.16

 28. Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика. Науково-методичний щорічник.-№4.-Київ, 2004-25с.

 29. Прищепа О. Взаємозв'язок графічної навички письма з офографічною грамотністю// Початкова школа. – 1997.- №8.- с.24-26

 30. Прищепа К. Щоб знання були міцними: Нові програми для початкової школи.- Українська мова // Рад.освіта.-1986.- 11 квітня.- с.3

 31. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи.-К.: Початкова школа, 2006.- 432 с.

 32. Сердюк М.Г. Словникові вправи на уроках мови в 1 класі // Початкова школа.-1988.-№8.-с.47-52

 33. Савченко О. Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися // Початкова школа.-2007.-№8.-с.16

 34. Сум І. Групова робота на уроках рідної мови // Початкова школа.- 1996.-№5.-с.12-13

 35. Терещенко В. Навчальна гра "Шкільний експрес // Початкова школа.- 2008.-№1.-с.62-64

 36. Тарасун В.В., Шевченко М.В. Діагностичний комплекс завдань під час вивчення граматики та орфографії // Початкова школа.-1994.-№12.-с.14-21

 37. Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс. / За ред.А.П.Каніщенко.-К.:Промінь, 2003.-с.232

 38. Хорошковська О.Н. Аналіз орфографічних помилок з української мови та запобігання їм// Початкова школа.-1974.-№ 9.-с.39-46

 39. Чекіна О.Ю. Робота зі словниковими словами: нетрадиційні прийоми, ігри та завдання для учнів 1-4 класів.-Х.: Вид. група "основа", 2008.-109 с.

 40. Черновол – Ткаченко Р. Вправи з української орфоепії та орфоепії // Початкова школа.-1997.-№1.-с.15-19

 41. Шафранська О. Дидактичні ігри на уроках української мови в 2 класі // Початкова школа.-2005.-№2.-с.6-8

 42. Швед Л.Я. Блокова система вивчення української мови.- Львів: ЛОНМІО, 1996.-100с.

 43. Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії. Посібник для учителів.-К.:Рад.школа.-1985.-133 с.

 44. Яворська С. Орфографічний розбір як вправа // Дивослово.-1997.-№4.-с.18-19


 
 

Цікаве

Загрузка...