WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Висновки

Таким чином можна зробити висновки про те, що:

1. Запропонована система вправ ( диктанти, вправи на списування, творчі завдання, мовні ігри, кросворди ) сприятиме підвищенню орфографічної грамотності учнів початкових класів.

2. Для вдосконалення навчання української мови в початкових класах роботу зі словами, вимову та правопис яких потрібно запам'ятати, необхідно ввести до загальної системи формування орфографічних умінь.

3. Легкість і міцність засвоєння учнями словникових слів залежить від- ступеня розвитку певних умінь: уміння чути слово, що вимовляється (тобто ступінь розвитку фонематичного слуху), вміння виявитиорфограму (тобто ступінь розвитку орфографічної зіркості).

4. Етапи ознайомлення зі словниковими словами, закріплення та систематизації знань доцільно урізноманітнювати шляхом використаннярізних засобів навчання. Особлива роль у розв'язанні цієї задачі, нанашу думку, повинна належати застосуванню елементів етимологічного аналізу та усної народної творчості.

5. Опанування вчителем нестандартних прийомів роботи над правописомсловникових слів, уміння ввести їх до єдиної логічної послідовноїсистеми в процесі навчання молодших школярів дає можливістьпідняти на новий рівень ефективність словниково-орфографічноїроботи та уроку української мови в цілому.

2.2. Методика організації формуючого експерименту

З метою перевірки ефективності запропонованої методики ми провели формувальний експеримент на базі Підгайчиківської ЗОШ І-ІІ ступеня Коломийського району Івано-франківської області.

3-А клас визначили як контрольний, навчання в якому здійснювалось за традиційною методикою; 3-Б клас – як експериментальний, навчання в якому здійснювалось за запропонованою методикою.

Класи були дібрані з приблизно однаковим рівнем знань, який визначався за результатами підсумків в кінці 1 чверті, на основі бесід з вчителями, за результатами самостійних робіт, аналізу і спостереження уроків, рейтингової оцінки працівників школи. Експеримент проводився в продовж 2-х місяців під час вивчення учнями теми:

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е,и] в корені слова, які перевіряються наголосом.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е,и] в корені слова, що не перевіряються наголосом.

Вимова і правопис слів з дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Правило перевірки правопису слів типу боротьба, нігті.

Правопис префіксів роз-, без-.

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з-,с-.

Апостроф після префіксів перед я,ю,є,ї.

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (денний, осінній).

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

Змінювання іменників за питаннями.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

З метою виявлення результатів експериментальної роботи ми розробили систему рівнів сформованості умінь і навичок у молодших школярів.

Ця система об'єднувала високий, середній і низький рівні сформованості даних умінь. (Визначення рівнів сформованості орфографічних умінь і навичок у молодших школярів див. [1.1.3,c...]

Для того, щоб виявити рівні сформованості орфографічних умінь і навичок, ми провели анкетування, бесіди з учнями та вчителями, запропонували ряд контрольних завдань, які оцінювали відповідно за 3-бальною системою( на основі повноти і правильності виконаної роботи):

"3"- завдання виконано повністю, правильно;

"2" - завдання виконано повністю, частково правильно;

"1" - завдання виконано неправильно.

Спочатку ми дослідили наявний рівень сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів 3-х класів. З цією метою ми провели констатувальний експеримент у двох класах, під час якого учням було запропоновано виконати відповідні завдання (повний перелік завдань дається в додатках. див. дод.В).

Після виявлення рівня сформованості орфографічних умінь і навичок навчання у 3-А класі здійснювалося за традиційною методикою, а у 3-Б класі –у відповідності з експериментальною методикою.

Після проведення експериментальної роботи учням 3-х класів були запропоновані завдання, виконання яких оцінювалось у відповідності з розробленою 3-бальною системою. Наприклад:

    1. Спиши вірш. Замість крапок встав потрібні букви.

Любій мамі.

Мамо, настала в..сна, квітне в..рба запашна,

Річка в долині с..ніє. мамо настала в..сна.

(В.Грінчак)

2. Запиши речення, поставивши слова, що в дужках у потрібній формі.

Такий мороз, що аж зорі (скакати).Де багато (птахи), там нема (комахи). Дома і рука, і нога спить, а в (дорога) й голова не дрімає. Голодний (курка) просо (думка).

Аналіз контрольних робіт дозволив зробити висновок про те, що в учнів, які навчалися за експериментальною методикою, у більшій мірі сформовані орфографічні вміння й навички; вони правильно виконують вправи з орфограмами, передбаченими програмою, та словами, правопис яких треба запам'ятати.

Із завданнями контрольної роботи учні експериментального класу справилися за короткий час, завдання більша частина учнів виконала вірно, безпомилково. Це говорить про те, що в них вироблені навички свідомо і самостійно працювати над вивчення орфографічного матеріалу і підпорядковувати цю роботу загальній навчальній меті.

Порівняльна характеристика результатів експериментальної роботи представлена у таблицях 2,3,4.

Рівень сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів 3-Б класу (експериментального)

Таблиця 2

Рівні сформованості

Результати констатувального експерименту

Результати формувального експерименту

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

Високий

Середній

Низький

4

52

44

1

13

11

8

68

24

2

17

6

Рівень сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів

3-А класу (контрольного)

Таблиця 3

Рівні сформованості

Результати констатувального експерименту

Результати формувального експерименту

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

Високий

Середній

Низький

4

48

48

1

12

12

4

56

40

1

14

10

Рівні сформованості в учнів орфографічних умінь і навичок за результатами формувального експерименту

Таблиця 4

Рівні сформованості

Результати 3-А класу контрольного

Результати 3-Б класу експериментального

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

Високий

Середній

Низький

4

56

40

1

14

10

8

68

24

2

17

6

Порівняння отриманих даних в результаті експерименту свідчить про те, що в експериментальному класі дещо зменшилась кількість учнів з низьким рівнем (з 11 до 6) і відповідно підвищилась кількість учнів з середнім рівнем (з 13 до 17) та зросла кількість учнів з високим рівнем (з 1 до 2).

В контрольному класі теж спостерігалося незначне зменшення кількості учнів з низьким рівнем (з 12 до 10) і відповідно деяке збільшення кількості учнів із середнім рівнем (з 12 до 14).

Порівняння результатів експериментального та контрольного класів свідчить про позитивні наслідки проведеного експерименту та дослідження.

Обчислимо динаміку рівнів сформованості орфографічних умінь та навичок в експериментальному та контрольному класах згідно з формулою:

М = Е (n1x1+n2x2+...nnxn):N=, де

М – середній бал;

n1 ,n2 , ...nn -оцінки рівнів за трибальною шкалою: високий рівень – 3 бали, середній рівень – 2 бали, низький рівень – 1 бал;

х 1, х2 ,.. , хn – кількість учнів, віднесених до того чи іншого рівня;

N – загальна кількість учнів.

Експериментальний клас:

М початкове = (3∙1 +2∙14+1∙11): 25 = 1,6

М кінцеве = (3∙2+2∙17 + 1 ∙6 ):25 = 1,84

Таким чином, в експериментальному класі початковий середній бал становив 1,6, а кінцевий середній бал – 1,84

Контрольний клас:

М початкове = ( 3 ∙1 + 2 ∙ 12 +1 ∙12 ):25 = 1,56

М кінцеве = (3 ∙1 +2 ∙ 14 +1 ∙ 10 ) :25 = 1,64

Таким чином, в контрольному класі початковий середній бал становив 1,56, а кінцевий середній бал – 1,64


 
 

Цікаве

Загрузка...