WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Магістерська робота

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови

Зміст роботи

Вступ................................................................

Розділ 1. Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання.

1.1 Аналіз проблеми дослідження в психолого-педагогічній та методичній літературі..........................................................

1.1.1 Граматичний та анти граматичний напрями в методиці навчання орфографії...............................................................

1.1.2 Типи орфографічних помилок і шляхи їх усунення.........

1.1.3 Види орфографічних вправ, методика їх виконання на уроках рідної мови...........................................................................

1.2 Стан проблеми дослідження в практиці роботи вчителів початкової школи................................................................

Висновки до розділу

Розділ 2. Шляхи формування навичок орфографічного письма в учнів початкових класів на уроках рідної мови.

2.1 Експериментальна методика роботи з формування орфографічної грамотності в молодших школярів..........................

2.2 Аналіз ефективності запропонованої методики...............

Висновки до розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження.

Оволодіння орфографією - важливий елемент загальноосвітньої підготовки учнів. Підвищення рівня їхнього мовленнєвого розвитку /на що звертається особлива увага в сучасній школі/ повинно супроводжуватися удосконаленням орфографічної грамотності, оскільки сформованість в учнів орфографічних навичок справляє позитивний вплив на їхній загальний мовленнєвий розвиток.

Навчання орфографії завжди було в центрі уваги вчених як минулого століття, так і сучасності. В їхніх працях простежуються два напрями: граматичний /Ф.І.Буслаєв, К.Д.Ушинський, Д.М.Богоявленський, О.М.Гвоздєв, Г.Н.Приступа, М.М.Разумовська та ін./ і антиграматичний /П.О.Афанасьєв, В.А.Флеров, В.П.Шереметєвський та ін./, - представники яких по-різному розглядають механізми формування орфографічної грамотності. Перші вважають, що становлення грамотного письма відбувається завдяки мисленню, отже, методика повинна будуватися на вивченні й усвідомленні граматичних правил і способів виконання дій з ними. На думку других, психологічними механізмами грамотності є різні аналізатори, робота яких забезпечує запис і збереження в пам'яті орфографічно правильного образу слова. Значить, природа даної навички не залежить від знання правил і, таким чином, від мислення.

Як відомо, необхідною умовою формування соціально активної і духовно багатої особистості є оволодіння мовою як засобом спілкування.

Мова – це основа духовного життя людини, і ми покликані прищеплювати дітям любов до неї, формувати вміння відчувати й осягати її глибокий зміст і красу. Як писав В.О.Сухомлинський, без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічно людської вихованості, ні духовної культури.

Значне місце серед завдань початкового етапу навчання займає проблема – як закласти основи грамотного письма молодших школярів у ході вивчення рідної мови. Як записано в Програмі середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи ) , початковий курс української мови повинен:

  • забезпечувати практичне засвоєння учнями найголовніших орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правил української літературної мови;

  • збагачувати словниковий запас й удосконалювати граматичний лад усного і писемного мовлення школярів;

  • удосконалювати в учнів каліграфічні навички, прищеплювати їм культуру оформлення письмових робіт;

  • відпрацьовувати загальнонавчальні уміння й навички, передбачені програмами ( користуватися підручником, словниками, довідковою літературою ), [ 58,c.22]

Таким чином, вибір теми дослідження зумовлений, з одногу боку, соціальною значущістю оволодіння мовою як засобом спілкування і пізнання, а з другого боку – невисоким рівнем орфографічної грамотності учнів початкової школи, недостатністю дослідження проблеми в теоретичному і практичному аспектах.

Об'єкт дослідження – методика навчання рідної мови учнів молодшого

шкільного віку.

Предмет дослідження: шляхи досягнення орфографічної грамотності в

учнів початкових класів на уроках рідної мови .

Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити

методику формування орфографічної грамотності в учнів

початкової школи на уроках рідної мови.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати психофізіологічні й дидактико-методичні особливості формування орфографічних умінь і навичок в молодших школярів.

  2. Визначити рівень сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів 14 класів.

  3. Виявити труднощі в роботі вчителів початкової школи, проаналізувати їх причини.

  4. Розробити систему вправ репродуктивно-творчого характеру, спрямовану на формування вмінь і навичок грамотного письма в учнів загальноосвітньої школи І ступеня.

Гіпотеза дослідження: процес розвитку орфографічних умінь і навичок в молодших школярів буде ефективним, якщо на уроках рідної мови поетапно впроваджувати систему вправ репродуктивно – творчого та дослідницького характеру, які нестимуть свідомий характер і спиратимуться на простіші навички і вміння ( робити фонетичний аналіз, встановлювати його морфемний склад, аналізувати орфограму ).

Методи дослідження:

  • теоретичні : системний аналіз літератури з проблеми дослідження;теоретичне моделювання;

  • емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний ), методи математичної обробки його результатів.

Практичне значення роботи.

Методичні рекомендації з проблеми покращення орфографічної грамотності молодших школярів можуть бути використані студентами педагогічних факультетів та вчителями початкових класів як у науковій, так і в навчально-виховній роботі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше розроблена система завдань репродуктивного, репродуктивно-творчого та дослідницького характеру, які спрямовані на досягнення орфографічної грамотності учнів та підвищення їхньої мовної культури.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків.

Дослідження проводилось поетапно.

На першому етапі здійснювався аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми формування орфографічних вмінь і навичок в молодших школярів, конкретизувалися мета, предмет і завдання дослідження, формулювалася робоча гіпотеза.

На другому етапі проводився констатувальний експеримент, розроблялась експериментальна методика, спрямована на формування грамотного письма в учнів початкової школи.

На третьому етапі апробувалась програма формувального експерименту, визначався зміст педагогічної технології, виявлялися умови і шляхи реалізації експериментальної методики в навчально-виховному процесі початкової школи.

На четвертому етапі було здійснено аналіз та узагальнення одержаних результатів, впроваджувались у практику методичні рекомендації, формувалися висновки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання і гіпотезу; охарактеризовано методи та етапи дослідження; визначено теоретичне та практичне значення здобутих результатів.

У першому розділі – "Проблема досягнення орфографічної грамотності молодших школярів в теорії та практиці початкового навчання проаналізовано стан досліджу вальної проблеми у спеціальній літературі, визначено сутність понять "орфографічна грамотність", "умови формування грамотного письма", "типи орфографічних помилок", проаналізовано стан досліджуваної проблеми в практиці роботи вчителів початкової школи".

У другому розділі – "Шляхи формування навичок орфографічного письма в учнів початкових класів на уроках рідної мови" представлено експериментальну методику навчання, спрямовану на досягнення орфографічної грамотності молодших школярів, доведено ефективність запропонованої методики.

Загальні висновки до всієї роботи містять аналіз шляхів та результатів здійснення наукового дослідження.

Розділ 1. Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання

1.1 Аналіз проблеми дослідження в психолого – педагогічній та методичній літературі.

Проблемі формування орфографічної грамотності в молодих школярів присвячені праці багатьох вітчизняних педагогів і методистів. Ряд вчених вважає, що орфографію слід вивчати на основі граматики, що саме свідоме знання правил забезпечує міцні навички грамотного письма. Одним з перших необхідність свідомого вивчення орфографії на основі знань з граматики обґрунтував Ф.Буслаєв (1818 – 1897 ). Він розробив вправи, що складаються зі списування текстів, до яких ставляться певні завдання, з диктантів, переказів, творів, перекладів тощо. Вправи супроводжуються поясненням доти, доки правильне написання не стане автоматичним. І. Срезневський (1812 – 1880 )також був прихильником свідомого вироблення орфографічних навичок, рекомендував творчі вправи, які б викликали допитливість, спостережливість, кмітливість і наполегливість у роботі. Їхні погляди поділяв і К.Д.Ушинський (1824 – 1891). Він вважав, що для засвоєння правильного письма дітьми звичайно необхідна практика, керована граматикою.


 
 

Цікаве

Загрузка...