WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація - Реферат

Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація - Реферат

Важливою ознакою розвитку фразеологічної системи є зникнення застарілих фразеологізмів [9, 118]. Теа Шиппан зазначає, що слова зникають разом із зникненням предметів, а також якщо вони заміняються іншими словами, які краще передають означуване, уточнюють його, викликають більш інтенсивні асоціації [11, 207].

До одиниць, які вийшли з ужитку, О.О.Дмитрієва відносить перш за все ті з них, які пов'язуються з застарілими реаліями й поняттями. До лінгвістичних причин архаїзації, на її думку, можна віднести появу більш експресивново варіанту чи синоніма, що стали загальновживаними, та втрату лексичною одиницею - компонентом фразеологізму - одного лексико-семантичного варіанту, на основі якого будується фразеологічний образ [4, 6]. На нашу думку, застаріння понять та реалій не є основною причиною виходу ФО з ужитку. Вірніше, ця причина носить опосердкований характер. "Реальні уявлення, що викликали до життя фразеологічний образ, застарівають, і, кінець кінцем, зникають. Цей процес нерідко вабить до себе й поступове застаріння й зникнення самої ФО, що відображає такі уявлення" [7, 33]. Диференційований підхід до застарілих ФО, їх розподіл на фразеологічні архаїзми та історизми, а також дослідження співвідношення цих одиниць у загальному процесі деактуалізації ФО сприяє, на наш погляд, правильному розумінню тенденції розвитку ФО.

Під деактуалізацією ФО ми розуміємо процес виходу їх з ужитку, який порушує один або два аспекти фразеологічних знаків. Ми будемо оперувати такими визначеннями: фразеологічні історизми - мовні одиниці, що позначають застарілі для сучасного суспільства поняття, реалії; фразеологічні архаїзми - одиниці, які є результатом деактуалізації образу, на основі якого відбулося переосмислення. Вони позначають цілком сучасні поняття.

А.Г.Назарян вбачає основну причину деактуалізації ФО не в тому, що застаріває означуване нею поняття, а в тому, що вона втрачає свою актуальність як образно-експресивний засіб вираження на даному історичному етапі розвитку мови [8, 133]. Ми поділяємо думку автора, враховуючи однак, що вихід ФО з ужитку частково зумовлений і застарінням, і деактуалізацією означуваного нею поняття [5, 39].

Серед ФО, які підлягають деактуалізації, нами розглядаються: 1/ ФО, що вийшли з ужитку у зв'язку з деактуалізацією того, що позначається /фразеологічні архаїзми/; 2/ ФО, які втратили свою актуальність у зв'язку з деактуалізацією позначуваного /фразеологічні історизми/; 3/ застарілі значення ФО, наявних у мові; 4/ члени фразеологічних серій, які вийшли з ужитку.

Застаріння образів, покладених в основу переосмислення ФО, які позначають поняття, що існують у сучасній дійсності, приводить до пониження актуальності цих одиниць і до переходу їх до розряду архаїзмів. У нашому матеріалі архаїзмами є ФО, зареєстровані в словнику Кампе і відсутні в словнику Duden, тобто які вийшли з ужитку на сучасному етапі. Цей же критерій, а саме відсутність лексикографічної фіксації в сучасному словнику Duden, cтав основою ідентифікації фразеологічних iсторизмів, які виникли внаслідок деактуалізації понять, позначуваних ними.

Фразеологічні історизми відображають в своєму змісті історію, культуру, умови життя німецького народу в минулому. Їм притаманна національно-культурна семантика, до складу якої входять цілі комплекси різноманітних фонових знань. До історизмів належать ФО, значення яких має актуальність лише на певному відрізку історії німецького народу, наприклад: keine Henne fliegt ber die Mauer /man nimmt keinen Leibeigenen in einer Stadt zum Brger an/.

Серед застарілих є такі ФО, які нe вважаються історизмами, але близькі до них за своєю семантикою, оскільки вони відображають поняття, які ще існують у сучасній дійсності, але не такі розповсюджені, як раніше. До них належать ФО, які позначають поняття "катування": Campe: auf die peinliche Frage erkennen /kommen/; знаряддя тортур: der spanische Mantel /ein hlzernes und schweres Ding, beinahe wie eine Glocke gestaltet, mit einer ffnung an dem oberen engern und gerundeten Ende, welches einem Verbrecher, damit er es zur Strafe trage, gleich einem Mantel ber den Schultern befestigt wird, sо das der Kopf nur herausraget/; der gespickte Hase /eine mit Stacheln versehene Welle, welche unter dem Rcken dessen, der auf die Folter gespannt wird, umgehet und denselben aufritzet/; страта: Campe: Hngelbirnen essen /gehngt werden/; Camре: mit des Seilers Tochter Hochzeit halten /gehngt werden/; einen trocken

scheren /vom Enthaupten/; Campe: einem einen roten Hahn auf das Dach setzen; danach soll der rote Hahn krhen /der Ausdruck der Mordbrenner, mit welchemsie drohen/. У цих ФО компонентна група "der rote Hahn" має типовий образ "пожежа".

Втратили свою актуальність також такі поняття, як "дуель, володіння шпагою": Сamре: Kugeln wechseln; eine gute Fuchtel fhren /mit einem Degen gut zchtigen knnen/: "забобони"; Campе: sich fest machen /sich durch aberglubische Mittel gegen Schu und Hieb sichern/; fest sein /auf solche Art gegen Schu und Hieb gesichert sein/; einem einen Weidmann setzen /ihm einen zauberischen Streich spielen, z.В. dass ihm das Gewehr versage/.

Значно знизилась роль релігії в суспільному житті німецького народу, що призведе до деактуалізації ФО, якi мають релігійне забарвлення: Саmре: aus der Welt gehen, die Welt verlassen /in ein Kloster gehen/; in eine bessere, schnere Welt bergehen /nach dem Tode, dem Geiste nach auf einen anderen Himmelskrper versetzt werden/; das Reich der Herrlichkeit /die knftige Glckseligkeit der wahren Gottesverehrer nach diesem Leben/.

Історизмами стали також ФО, які відображають поняття термінологічного походження, пов'язані з ремеслами, сільським господарством, з старою технологією гірничої справи, судноплавством. Наприклад: Сampe: der Zettel hngt an der Schnur /das Lehen ist besttigt/; einen Bock machen /Bergbau; mangelhaften Rost machen/;eine Husche bekommen /wenn einem Bergmann unvermutet ein Unfallzugestoen ist, in welcher Bedeutung man sonst sagt, er hat eine Ohrfeige bekommen/.

Зникнення вищенаведених ФО з фразеологічного складу сучасної німецької мови зумовилося змінами в політико-ексномічній і соціальній сферах життя німецького народу.

Основну частину фразеологічних деактуалізацій складають фразеологічні архаїзми. Перехід ФО до розряду iсторизмів зумовлюється екстралінгвістичними причинами; архаїзація ФО результат впливу як лінгвістичних, так і екстралінгвістичних факторів.

Семантична архаїзація, тобто відмирання окремих значень ФО, стосується фразеологічної архаїзації ФО в цілому. Перехід полісемічних фразеологізмів вмоносемічні є результатом динамічних процесів в семантичному розвитку Ф0. Наприклад: Campe: einem /einer/ den Hof machen /sich bei ihm versammeln, sich zu ihm begebenaus Hffliсhkeit, ihm aufzuwarten; einer Dame seine Aufwartung machen, besonders als ein Liebhaber/ - Duden: j-m /einem Mdchen, einer Frau/den Hof machen /veraltend, noch scherzh./; ein Mdchen, eine Frau in galanter Weise umwerben, sich um ihre Gunst bemhen/.


 
 

Цікаве

Загрузка...