WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Конструктивно-синтаксичні особливості сладнопідрядних темпоральних речень - Реферат

Конструктивно-синтаксичні особливості сладнопідрядних темпоральних речень - Реферат

Тип зв'язку підрядної частини з головною у складнопідрядних темпоральних реченнях, як зазначалося вище, і на сьогодні є дискусійним питанням. За І.Р.Вихованцем, у цих реченнях може бути два типи зв'язку – детермінантний і кореляційний [див.: 5, 324-325, 338-339]. Такої ж думки дотримується і А.П.Загнітко [див.: 10, 405].

Детермінантний зв'язок є непередбачуваним (вільним) і необов'язковим, він наявний у реченнях з потенційно автосемантичною головною частиною, здатною до самостійного вжитку [10, 386]: Коли Оксана прокинулася вдруге і шурхнула на лежанку подивитись на сина, Стаха вже не було на печі (М.Стельмах); Ох, як вони сердились, чорні паровози, як міняли голови поїздам! (Л.Костенко); Оленка, коли я приїздив до них минулого разу, була ще зовсім маленькою.

Кореляційний зв'язок у складнопідрядних темпоральних реченнях виявляється у двох різновидах – займеннико-співвідносний та сполучниково-співвідносний [про типологію зв'язків у складнопідрядному реченні див.: 10, 385-388]. У реченнях із займенниково-співвідносним зв'язком підрядна часова частина співвідноситься із займенниковим словом головної частини відтоді, доти, тоді, розкриваючи, дублюючи його зміст:Я повернуся тоді, коли край мій розправить стомлені плечі і відчує солодкий подих свободи і волі (А.Яніта); Відколи лікуватися став, відтоді й у сина (Я.Гончарук); І так буде тривати доти, поки не зітліють ланцюги ярмиги! (Р.Федорів). Сполучниково-співвідносний зв'язок реалізується за допомогою подвійних сполучників коли... то, як... то, коли... так, як... так: Як вийшов зі стодоли, то перед самим носом пролетіла зграйка снігурів і всілася на вишневому гіллі та хатньому причілку (Є.Гуцало); А коли зліпили Толоку, то вона поставила столи під вишнями, застелила скатертями вишневими і наставила на них їжі та питва (В.Голобородько). Аналізуючи сполучниково-співвідносний тип зв'язку, А.П.Загнітко розподіляє його на два підтипи – сильний, що реалізується за допомогою подвійного сполучника тим... чим (чим... тим), і слабкий, який реалізується за допомогою подвійних сполучників коли... то, якщо...то, тому що... то та їх різновидів. При цьому він зазначає, що їх відмінність полягає в тому, що при сильному зв'язку частини взаємопередбачають одна одну, а при слабкому такого взаємопередбачення не простежується і наводить приклад Коли я погляд свій на небо зводжу, то нових зірок на ньому не шукаю =Коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на ньому не шукаю [10, 387-388]. На наш погляд, це твердження потребує деякого уточнення. Справді, у реченнях зі сполучниками типу чим... тим частини взаємопередбачають одна одну. Що ж до речень зі сполучниками коли... то, якщо... то, тому що... то, то тут, очевидно, варто говорити про те, що перша частина цих сполучників не передбачає обов'язкової наявності другої частини, але друга частина таке передбачення має. Тому у складнопідрядних темпоральних реченнях при сполучниково-співвідносному зв'язку їх частин, як і при детермінантному, головна частина є автосемантичною, алез формального погляду вона не здатна до самостійного вжитку через наявність у ній компонента то.

Проаналізований нами фактичний матеріал дає підстави стверджувати про наявність у складнопідрядних темпоральних реченнях, крім відзначених вище, ще одного типу зв'язку, який представлений у реченнях з підрядними часу, що конкретизують іменники (іменникові словосполучення) або прислівники з часовим значенням : Кожного разу, коли Ніна бачила оцю кімнату з опущеними шторами, вона справляла на неї неприємне враження (А.Дімаров); Другого дня, вже надвечір, коли сонце сідало за гостроверхі тополі і небо над ними стало зеленим, пішла Софійка разом з подругами купувати ласощі(А.Дімаров); А влітку, як тільки задзвонять коси на лузі, для нього, малого, в неї була інша пісенька... (М.Стельмах). Особливості такого зв'язку підрядної частини з головною у науковій літературі дотепер ще не описані. На нашу думку, тут варто говорити про опосередкований підрядний зв'язок. Цей різновид підрядного зв'язку виділив І.Р.Вихованець і назвав деякі його вияви у простому реченні. Як відзначає І.Р.Вихованець, опосередкований підрядний зв'язок характеризується синтаксичною нерівноправністю поєднаних ним членів речення, один з яких (залежний) підпорядкований опорному, з одного боку, і через посередництво опорного співвідноситься з третім членом або предикативним ядром, щодо якого координуються семантико-синтаксичні функції опорного й залежного компонентів, поєднаних опосередкованим підрядним зв'язком, з другого боку [4, 16; 5, 26]. У наведених нами реченнях на цей зв'язок вказує постпозиція підрядних частин щодо опорних компонентів кожного разу, другого дня, вже надвечір, влітку, а також однорідні для опорних компонентів і підрядних частин семантико-синтаксичні відношення часу, що регулюються предикативним ядром головних частин.

Отже, все вищесказане свідчить, що складнопідрядні речення з підрядними темпоральними частинами потребують подальшого детального вивчення як у плані їх формально-синтаксичної структури, так і з погляду семантико-синтаксичного і пропозиційно-семантичного.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. – К.:Либідь, 1993.

 2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – Изд. 2-е. – М.: Высшая школа, 1978.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови . – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун", 2002.

 4. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., В.М.Русанівський.Семантико-синтаксична структура речення. – К.: Наукова думка, 1983.

 5. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. - К.:

Либідь, 1993.

 1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1976.

 2. Горпинич В.О. Українська морфологія. - Дніпропетровськ: ДДУ, 2000.

 3. Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н.Ю.Шведова. – М.: Наука, 1970.

 4. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – Вид 3-тє перероб. і допов. - К.: Вища школа, 1987.

 5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Моноrрафія. – Донецьк: ДонНУ, 2001.

 6. Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1965.

 7. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 1992.

 8. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения. – М.: Просвещение, 1977.

 9. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. – К.: Рад. шк. , 1965. – Ч. 2.

 10. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис / За ред. Л.А.Булаховського. – К.: Рад. шк., 1951. – Т. 2.

 11. Поспелов Н.С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы // Вопросы языкознания. – 1959. - №2. – С.19-27.

 12. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1963.

 13. Русская грамматика: В 2-х т. – Т. 2: Синтаксис. – М.: Наука, 1982.

 14. Слинько І.І. та ін. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник / І.І.Слинько, Н.В.Гуйванюк, М.Ф.Кобилянська. - К.: Вища школа, 1994.

 15. Современный русский язык: Учеб. Для филол. спец. ун-тов / В.А.Белошапкова, Е.А.Брызгунова, Е.А.Земская и др.; Под ред. В.А.Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1989.

 16. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П.Грищенка. – 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 1997.

 17. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я.Плющ. – 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 2000.

 18. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д.Пономарева. – Вид. 2-ге, перероб. - К.: Либідь, 2001.

 19. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969.

 20. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1972.

 21. Русановский В.М., Жовтобрюх М.А., Городенская Е.Г.,

Грищенко А.А. Украинская грамматика / Отв. ред. В.М.Русановский. – К.:

Наукова думка, 1986.

 1. Чередниченко І.Г. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. – Чернівці: Вид-во Чернівецького ун-ту, 1959.

 2. Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа, 1989.


 
 

Цікаве

Загрузка...