WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень - Реферат

Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень - Реферат

2. Речення, в яких існування дії головної частини обмежується часом дії підрядної частини, за І.І. Слиньком, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянською – речення обмеженої одночасності [13, 535]. Подібно до власне часових речень одночасності, тривання дій головної й підрядної частин може збігатися повністю або частково. При повному збігові дії обох частин тривають однаковий проміжок часу, починаючись і закінчуючись одночасно: Я поки міг, то якось відгризався (Л. Костенко); Доки Шура перебувала на вогневій, жодне погане слово не зривалося ні в кого з уст (О. Гончар); Поки Мишко діставав з горища санчата, Леся бавилася з Джальмою (М. Олійник). У випадку часткового збігу тривалість дій неоднакова, межі дії однієї частини ніби обрамлені межами дії іншої, тобто дія однієї частини встигає розпочатися й закінчитися або розпочатися чи закінчитися в межах дії іншої: Й поки отак сидів у санках неподалік од берега, кінь, норовливо війнувши короткою гривою, знову рушив (Є. Гуцало); Доки Олена працювала в Києві, донька закінчила університет. У реченнях зі значенням обмеженої одночасності використовуються недиференційовані сполучники поки, доки, які, за спостереженнями О.Є. Вержбицького, семантично майже тотожні [4, 258].

Предикативні частини речень цієї групи поєднуються приреченнєвим, прислівно-корелятивним та опосередкованим зв'язком: Поки геній стоїть, витираючи сльози, метушлива бездарність отари свої пасе (Л. Костенко); Топтав доти, доки чулися з-під землі стогони, плач і моління (В. Шевчук); Протягом кількох годин, доки штабні писарі нашвидку оформляли в паперах передачу, всі уже пересіли на коней (О. Гончар).

3. Речення, в яких дія головної частини триває до початку дії підрядної частини (за І.І. Слиньком, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянською – речення обмеженого передування [13, 536]): А ти ще довго сатаній, ще довго сатаній, допоки помреш, відчувши власні кроки на сивій голові своїй (В. Стус); Я хочу сказати серцем вистраждане слово, поки вона [голова дракона – Р. Х.] не вищирила ікла(Л. Костенко); Ну, тепер, поки гряне той постріл, ми маємо час розповісти про Тихона зі свого, людського, боку (О. Довженко).

Окрему групу утворюють синкретичні складнопідрядні речення, в яких часове значення поєднується з іншими. Найчастіше на темпоральну семантику накладається атрибутивне, об'єктне значення, значення умови, тобто встановлюються атрибутивно-часові, об'єктно-часові й умовно-часові відношення.

Атрибутивно-часові відношення виявляються в реченнях зі сполучниками коли, як за наявності в головній частині поєднань у той час, у ту хвилину, у ту мить, у той момент, у той день, у той рік, тим часом і под.: Та найбільшої яскравості і теплоти досяг мій день у той час, коли я йшов на перший урок у шостий клас (Ю. Збанацький); І ось у той момент, коли перший боєць загнав свій заступ у землю, тут, у степу під Каховкою, зародився Каховський плацдарм (О. Гончар); Я намалював Катерину в той час, як вона прощалася з своїм москаликом і вертається в село (Т. Шевченко). Потрактування комплексів на зразок у той час, коли чи у той час, як у синтаксичних працях є дискусійним. Їх кваліфікують то як розчленовані сполучники, то як поєднання вказівної частини в той час зі сполучниками коли, як або ж зовсім замовчують це питання. На нашу думку, найбільшу пояснювальну силу має другий погляд.

Поєднання умовного й часового значень фіксуємо в реченнях з цими ж сполучниками коли, як:Коли за вбитим не було якихось видатних подвигів, то Вася сам наділяв його ними (О. Гончар); Коли в людини є народ, тоді вона уже людина (Л. Костенко); Мале тоді смішне, Коли воно мізерне, Коли себе поставить над усе (В. Симоненко); Коли я бачу жінку в любові, у святості чекання, мені хочеться вклонитися їй! (П. Загребельний); Як б'ється серце в хвилюванні, Співай про згублений свій рай (Г. Чупринка). Як зазначають І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська, умовний відтінок нашаровується здебільшого в реченнях з теперішнім часом [13, 525].

Відтінок об'єктного значення маємо в реченнях з комплексами після того, перед тим, до того, в міру того: Накидала вона оком і на Савку, надто після того, як той мало не зайшов у бійку з Мишком (І. Сенченко); Така пауза завжди буває перед тим, як сутичка доходить вищої своєї точки (О. Донченко); Здалеку Рубін здавався йому слабаком, але в міру того, як Індиченко наближався, перше враження його почало мінятися (І. Сенченко).

Отже, все вищесказане свідчить, що складнопідрядні речення з підрядними темпоральними частинами мають розгалужену семантичну структуру. Ця стаття не претендує на вичерпність, тому означені речення потребують подальшого детального вивчення з семантико-синтаксичного погляду.

Література

 1. Бевзенко С.П., Литвин Л.П., Семеренко Г.В. та ін. Сучасна українська мова: Синтаксис: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.

 2. Белошапкова В.А. Синтаксис // Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. ун-тов / Под ред. В.А. Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – С. 532-771.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. – 1440 с.

 4. Вержбицький О.Є. Складне речення // Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис / За ред. Л.А. Булаховського. – К.: Рад. шк., 1951. – Т. 2. – С.231-269.

 5. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.

 6. Вихованець І.Р. Темпоральність // Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський (співголова), О.О. Тараненко (співголова), М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во "Укр. енцикл." ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 681.

 7. Грищенко А.П. Синтаксис // Украинская грамматика / Отв. ред. В.М. Русановский. – К.: Наукова думка, 1986. – C. 252-338.

 8. Гузман Тирадо Р. Временные сложноподчиненные предложения среди рамочных сложноподчиненных предложений // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 13-16 марта 2001 г.): Труды и материалы / Под общ. ред. М.Л. Ремнёвой, А.А. Поликарпова. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – С.205-206.

 9. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Моноrрафія. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.

 10. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 400 с.

 11. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. – К.: Рад. шк. , 1965. – Ч. 2. – 284 с.

 12. Русская грамматика: В 2-х т. – М.: Наука, 1982 – Т. 2: Синтаксис – 710 с.

 13. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.

 14. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1972. – 516 с.

 15. Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3-х т. / Отв. ред. А. В. Кудрицкий. – К.: Глав. ред. УСЭ, 1988. – Т.І. – 756 с.

 16. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2004. – 408 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...