WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблеми сучасної української термінології - Реферат

Проблеми сучасної української термінології - Реферат

російських термінів (їх подано після тире), а українськими термінами знехтувано (їх подано після знака //), зокрема:
Ампер-час - ампе`р-годи`на // амперогоди`на
вектор равнодействующий - вектор рівнодійови`й // вектор вислідни`й
весы двуплечие - вага двопле`ча // терези двораме`нні
вещество невесомое, невесящее - речовина неваго`ма // р. безва`га
Взаимодействие - взаємоді`я, взаємоді`яння // взаємочи`н
Взаимодействующий - взаємоді`ючий // взаємочи`нний
Вздутие - здуття` // на`дим, надима`ння, здим, здима`ння
вес действительный - вага ді`йсна // вага спра`вжня, вага ді`йсна
вода комнатной температуры - в. кімна`тної температу`ри // вода лі`тепла, вода лі`тня, лі`тепло
Водолаз картезианский - водола`з (-за) картезіа`нський // норе`ць (-ця`) картезіа`нський, норе`ць Деко`ртів
возбуждение последовательное - збудження послідо`вне // з. низкове`
Воздух жидкий - пові`тря рідке` // пові`тря течне`
Вооружать, вооружить - озбро`ювати, озбро`їти // узбро`ювати, узбро`їти восполнять, восполнить - поповня`ти, попо`внювати, попо`внити // (возмещать недостаток) надолужа`ти, надолу`жувати, надолу`жити, (добавлять) поповня`ти, попо`внювати, попо`внити, допо`внювати, допо`внити
давление лучистой энергии - тиск промени`стої ене`ргії // т.промене`вий
давление света - тиск сві`тла // т.світлови`й
движение правильное - рух пра`вильний // р. упорядко`ваний
движение ускоренное - р. приско`рений // р. пришви`дшуваний, р. приско`рюваний
Действовать - ді`яти // чини`ти, ді`яти; (влиять) вплива`ти
заряд истинный - заряд спра`вжній // наснага спра`вжня, н. ді`йсна
зеркало выпуклое - дзе`ркало опу`кле // лю`стро ви`гнуте, д.ви`гнуте
зона четная - зона па`рна // з. пари`ста, смуга пари`ста
излучение видимое - випромінювання ви`диме // променювання ви`дне
Изменение среднее - зміна сере`дня // з. пересі`чна
изображение неясное - зображення нея`сне // образ затума`нений
изображение резкое - з. різке` // о. різки`й, о. вира`зний
А8. Скопійовано чи скальковано з російської 107 чужих термінів (їх подано після тире), а українськими термінами чи терміноелементами знехтувано (їх подано після знака //), наприклад:
Аддитивный - аддити`вний // адитивний, додавальний
Амбушюр звукопринимающий - амбушю`р ( ра) звукоприйма`ючий // ріжок (-ка) звукоприймальний
амперметр прецизионный - а. прецизі`йний // а. то`чний
амплитуда результирующая - а. результуюча // а. вислідна`, ро`змах вислідни`й
анализ спектральный - аналіз спектра`льний // аналіза спектра`льна, а. дугови`нна
бумага фильтровальная - п. фільтрува`льний // п. ціди`льний, п. фільтрува`льний
Ватерпас - ватерпа`с (-са) // ґрунтвага`, ватерпа`с (-са)
Вектор аксиальный - ве`ктор (-ра) аксіа`льний // ве`ктор (-ра) аксія`льний, в. вісни`й
Вертикаль - вертика`ль // вертика`ля, сторч (-ча)
Возбуждение параллельное - збу`дження парале`льне // з. рівнобі`жне
волна барическая - хвиля бари`чна // х. тискова`, х. бари`чна
Волюметр - волю`метр (-ра) // волюме`тр (-ра), обсягомі`р (-ра) Газ совершенный - г. іде`альний // г. доскона`лий, г. дове`ршений, г. ідеа`льний
гистерезис калорический - гістере`зис калори`чний // гістере`за теплова`
Горизонтальный - горизонта`льний // позе`мний, горизонта`льний
груша каучуковая - г. каучу`кова // г. ґу`мова
движение результирующее - рух результу`ючий // р. вислідни`й
движение стационарное - р. стаціона`рний // р. ста`лий, р. стаціона`рний
действие униполярное - дія уніполя`рна, діяння уніполя`рне // чин однополя`рний, ч. уніполя`рний
деформация тангенциальная - деформація тангенціа`льна // д. танґенціа`льна, д. доти`чна
Диск - диск (-ка) // кружало, диск (-ка)
изображение результирующее - зображення результу`юче // о`браз вислідни`й
Изохронизм - ізохроні`зм (-му) // ізохро`нність, рівноча`сність
ион положительный - і. позити`вний // й. дода`тний
А9. Скопійовано або скальковано з російської 69 чужих термінів чи терміноелементів (їх подано після тире), а засвоєними на український лад чужими термінами й елементами знехтувано (їх подано після знака //), наприклад:
Аспид - а`спід (-ду) // ши`фер (-ру)
атом ионизованный - атом іонізо`ваний // а. йонізо`ваний
Батарея - батаре`я // батері`я
блок дифференциальный - блок диференціа`льний // бльок диференці`йний
бумага наждачная - папір нажда`чний // п. шмерґельо`ваний
вибратор Герца - вібратор Ге`рца // в. Ге`рцівський
Влияние атмосферическое - впли`в (-ву) атмосфери`чний // впли`в (-ву) атмосферни`й
волна линейно-поляризованная - х. ліні`йно-поляризо`вана // х. ліні`йно-споляризо`вана
Волна эфирная - х. ефі`рна. // х. етеро`ва
Гумми-арабик - гумі-ара`бік (-ку). // ґу`ма ара`бська Закон Авенариуса - зако`н (-ну) Авена`ріуса // зако`н (-ну) Авена`ріюсів
закон Авогадро - з. Авога`дро // з. Авоґа`дра, з. Авоґа`дрів
закон Архимеда - з. Архіме`да // з. Архіме`дів
закон Бойля-Мариотта - з. Бо`йля-Маріо`тта // з. Бо`йл-Маріо`тів, з. Бо`йл-Маріо`та
закон Вольта - з. Во`льта // з. Во`льтів
закон Гей-Люссака - з. Гей-Люсса`ка // (расширение газов) з. Гей-Люсса`ків
закон Гука - з. Гу`ка // з. Гу`ків
ион нормальный - і. норма`льний // й. норма`льний
Ионизатор - іоніза`тор (-ра) // йоніза`тор (-ра)
Ионизационный - іонізаці`йний // йонізаці`йний
Ионизировать - іонізува`ти // йонізува`ти, йонува`ти
А10. У 18-ти термінних словах змінено роди іменників на російський зразок (спочатку подаємо змінений рід, а після знака // - оригінальний), наприклад:
анализ массовый - а. ма`совий // аналі`за масова`
Анафорез - анафоре`з // анафоре`за
Атмолиз - атмо`ліз // атмолі`за Гистерезис - гістере`зис // гістере`за, запі`знення
Диализ - діа`ліз // діялі`за
А11. У 12-ти термінах застосовано складні прикметники на -подібний замість прикметників на -уватий, -частий, -овий, наприклад:
Вилкообразный - вилкоподібний // розвилкува`тий
Винтообразный - гвинтоподібний // ґвинтува`тий
волна кольцеообразная - хвиля кільцеподібна // х. кільце`ва
Газообразный, газовидный - газоподібний // га`зовий, газува`тий волна кольцеообразная - хвиля кільцеподібна // х. кільце`ва
Газообразный, газовидный - газоподібний // га`зовий, газува`тий
Звездообразный - зіркоподібний // зі`рчастий, зіркува`тий
Найбільше знівечено

 
 

Цікаве

Загрузка...