WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблеми сучасної української термінології - Реферат

Проблеми сучасної української термінології - Реферат

термінологію чужинецькі слова не допускали!). Чимало слів із бюлетенів містять явно зайві суфікси -аль- (пропорціональність, ромбоідальний, синусоїдальний, потенціальний (про ене`ргію) тощо).
СУМ містить 280 цілком чужих слів на -альний (численні слова з українськими складниками типу чотирикана`льний, щокварта`льний, багатонаціона`льний, півфіна`льний не враховано). Серед цих чужослів: 9 типу колоїда`льний, сфероїда`льний, які без втрати милозвучності доцільно скоротити до форми коло`їдний, сферо`їдний; 50 типу гімназіа`льний, магнезіа`льний, епітеліа`льний, філіа`льний, преміа`льний, конфіденціа`льний, преференціа`льний, утворених переважно від іменників на -ія, -ій (гімна`зія, епіте`лій, фі`лія, префере`нція), для яких оптимальна форма - гімназі`йний, магнезі`йний, епіте`лійний, філі`йний, пре`мійний, конфіденці`йний, преференці`йний; 27 з суфіксами -ональ-, серед яких або зайвий (дезорієнтівний) суфікс -аль- (полігона`льний ? поліго`нний, зона`льний ? зо`нний, регіона`льний ? регіо`нний, меридіона`льний ? меридіа`нний, ембріона`льний ? ембріо`нний гормона`льний ? гормо`нний), або обидва суфікси, бо їх нема у твірному іменнику на -ія(оказіона`льний ? оказі`йний (оказія), конфесіона`льний ? конфесі`йний (конфесія), конвенціона`льний ? конвенці`йний (конвенція), субстанціона`льний ? субстанці`йний (субстанція), емоціона`льний ? емоці`йний (емоція), пропорціона`льний ? пропорці`йний (пропорція), конституціона`льний ? конституці`йний (конституція)).
В окремих випадках теба залишити обидві прикметникові форми залежно від твірного слова (професіона`льний від професіона`л, професі`йний від профе`сія, персона`льний від персона`л, персо`нний від персо`на, функці`йний від фу`нкція, функціона`льний від функціона`л). Очевидно, що в деяких прикметниках доведеться залишити -аль- через їхнє походження від іменників на -ал (сканда`льний, санда`льний, сигна`льний, феода`льний), а також лише з причини милозвучності (тона`льний, зодіяка`льний, плюра`льний, фіска`льний, тріумфа`льний).
А4. Прикметники на -очний від іменників на -ка
Такі прикметники також бачимо лише у ВБ [7]. Їх усього 8, досі у словниках залишилось 4 (а`рочний (а`рка), ба`лочний (ба`лка), закле`почний (закле`пка), ма`точний (ма`тка)).
СУМ містить загалом 73 такі словоформи: тру`бочний, розли`вочний, постано`вочний, командиро`вочний, зая`вочний, безпереса`дочний, уса`дочний, зама`зочний, обрі`зочний, поси`лочний, стрі`лочний, оці`ночний, приго`ночний тощо.
А5. Віддієслівні іменники на -ування, -овання.
Віддієслівних іменників на -овання як познаки висліду чи об'єкту дії в МБ та ФБ нема, у ВБ - лише один (ришто`вання), застосований двічі. У словниках вони трапляються також не часто: поділко`вання [19. СФТ, літери А-И].
Іменників на -ування як назв дії чи події найбільше застосовано у ВБ - 239, у МБ - 60, ФБ - 70. Усього іменників на -ння відповідно: 524 [ВБ], 394 [МБ], 453 [ФБ]. Жодної спроби назвати дію чи подію дієйменником (інфинітивною формою дієслова) не виявлено. Шкода, бо з двох висловів "Це добрий спосіб розв'язати задачу" і "Це добрий спосіб розв'язання задачі" перший виграє.
Загалом іменники на -ння позначають (недоконану) дію 756 разів (387 [ВБ], 210 [МБ], 259 [ФБ]), подію (доконану дію) - 448 разів (131 [ВБ], 138 [МБ], 179 [ФБ]), вислід чи об'єкт дії - 99 разів (28 [ВБ], 50 [МБ], 21 [ФБ]).
Виявлену диспропорцію між кількістю іменників на -ння, що позначають дію (756) і подію (448), можна дуже легко пояснити - автори бюлетенів, намагаючись залишити тільки один із таких двох іменників, щоб допасуватися до російської мови, де відповідний віддієслівний іменник на -ение не розрізняє доконаного і недоконаного виду, надавали перевагу українському іменникові недоконаного виду [ФБ]:
Всасывание - всмо`ктування, всиса`ння
Встряхивание - стру`шування
Высушивание - вису`шування
Отступление - відступа`ння, ві`дступ (-пу); (от правила, закона) відхи`лення
Отталкивание взаимное - відшто`вхування взає`мне
За такого способу добору в бюлетені не залишилося місця для слів: усмокта`ння, увісса`ння, ви`сушення, відсту`плення, відхиля`ння, відшто`вхнення.
Унаслідок отакої політико-філологічної діяльності сьогодні маємо напівпорожній словниковий фонд: 4500 віддієслівних іменників на -ння недоконаного виду і вдвічі менше - доконаного виду. І ніхто не намагається ці словникові прогалини заповнити.
Далі подано ще висліди порівняльного дослідження "Словника фізичної термінології" В. Фаворського, виданого у 1932 р. [19. СФТ], і "Фізичного термінологічного бюлетеня" 1935 р. [6. ФБ], у якому опубліковано критичні завваження та виправлення до згаданого словника. Зважаючи на трудомісткість, досліджено лише частину словника (літери А-И) та відповідну частину бюлетеня.
Досліджена частина СФТ (літери А-И) містить 960 термінологічних статей і займає неповних 30 сторінок словника, що становить 26 % його повного обсягу (115 сторінок). Побудовано 955 сладених статей, кожна з яких вміщує дані з бюлетеня та словника (ФБ додатково містить 5 реєстрових слів, яких у СФТ не було).
Ось деякі висліди аналізу з прикладами складених статей:
А6. 236 статей чи підстатей бюлетеня відкидають українські терміни-синоніми до основного терміна - того самого і в словнику, і в бюлетені (вилучені терміни наведено після знака //; в усіх прикладах підстатті починаються з маленької літери):
Адгезия - адге`зія // прили`пність
Амплитуда - ампліту`да // ро`змах
Арматура - армату`ра // ришту`нок (-нка)
Арретир - арети`р (-ра) // зупи`нник
Бифиляр - біфіля`р (-ра) // двонитник
Вакуум - ва`куум (-ма) // порожня
вектор эквивалентный - вектор еквівале`нтний // в. рівнова`ртний
Вертикальный - вертика`льний // сторчови`й
Ветер электрический - вітер електри`чний // електрові`тер
Вибрационный - вібраці`йний // коливни`й
Вода кипящая - вода` кип'я`ча // окрі`п Ветер электрический - вітер електри`чний // електрові`тер
Вибрационный - вібраці`йний // коливни`й
Вода кипящая - вода` кип'я`ча // окрі`п
Вуалирование - вуалюва`ння // затума`нювання
Деполяризировать - деполяризува`ти // здеполяризува`ти
Дисперсия - диспе`рсія // світлоро`зсів (-ву)
Изохронность - ізохро`нність // рівноча`сність
Изохронный - ізохро`нний // рівночасо`вий
Иллюзия оптическая - ілю`зія опти`чна // ома`на зорова`
А7. Скопійовано чи скальковано 166

 
 

Цікаве

Загрузка...