WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

мультимедійних засобів, в освітленні міжкультурних особливостей використання англійської мови як засобу міжнародного спілкування у віртуальному просторі.
Анотація
Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні функції активно впливають на її структуру і багато в чому визначають її розвиток. У цьому плані комунікативний статус і сутність мови комп'ютерників складає теоретичний і практичний інтерес. Тому дана робота присвячена розгляду феномену комп'ютерного дискурсу, який трактується як комунікативна подія, здійснювана за допомогою чи пов'язана з роботою комп'ютера.
Актуальність даної роботи продиктована тим, що 1) вивчення видів мовного спілкування перебуває в центрі уваги різних галузей лінгвістики, проте ознаки комп'ютерного дискурсу досі майже не досліджені; 2)комп'ютерне спілкування стає все більш поширеним видом комунікації, тоді як типи і жанри комп'ютерного дискурсу висвітлені в лінгвістичній літературі також недостатньо; 3) комп'ютерне спілкування в україномовному середовищі як предмет лінгвістичного вивчення ще не піддавалося детальному дослідженню.
Дослідження, виконане на матеріалі словникових статей, текстів електронних повідомлень, комп'ютерних конференцій і записів фрагментів усного мовлення користувачів та спеціалістів-комп'ютерників, дозволило зробити такі висновки: 1) процес аналізу неформального мовлення взагалі і мови комп'ютерників зокрема ускладнюється різноманітністю й неоднозначністю термінології (професіоналізми, арго, жаргон, сленг, соціолект); 2) специфіка комп'ютерного дискурсу полягає у вибірковому комбінуванні ознак, характерних для інших видів і форм спілкування; 3) для комп'ютерного дискурсу характерне домінування англомовних лексичних основ; 4)незважаючи на таку специфіку, комп'ютерний жаргон у своєму функціонуванні й особливо словотворі підкоряється законам української мови; 5) основна тенденція у формуванні комп'ютерного дискурсу - максимальне скорочення способів передачі інформації.
Комп'ютерний дискурс заслуговує подальшого вивчення, зокрема з погляду висвітлення міжкультурних особливостей використання англійської мови як засобу міжнародного спілкування у віртуальному просторі.
Бібліографія
Britannica'97 / Encyclopedia Britannica and Merriam Webster's Collegiate Dictionary: Tenth Edition on CD-Rome.
Calvet Louis-Jean. L'Argot en 20 Lecons. - Paris: Payot, 1993.
Collins English Dictionary, Third Ed. - Harper Collins Publishers, 1991.
Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 1992. - P.106.
Dictionnaire de L'Academie francaise (1798)
Dictionnaire de L'Academie francaise, I Edition, 1694.
Dictionnare du Francais Contemporain: Manuel et Travaux Pratiques pour L'Enseignement de la Langue Francaise. - Paris: Librairie Larousse, 1971.
Eric Partridge. A dictionary of slang & unconventional English. 8th edition / Edited by Paul Beale. - Routledge & Kegan Paul, London. - 1984. - 560 p.
Jespersen O. - Language, its Nature, Development and Origin. - London, 1934. - P. 261. - Цит. за .
http://slang.od.ua/?page=viewart&id=33.
Le Dictionnaire du Francais: Langue Francaise avec Phonetique et Etimologie. - Hachette, 1992.
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. - UK: Oxford University Press, 1995.
Robert, Paul. Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise. Alain Rey, ed. Paris: Le Robert, 1985. - 642 p.
Slang // Britannica'97 / Encyclopedia Britannica and Merriam Webster's Collegiate Dictionary: Tenth Edition on CD-Rome.
Slang // The Encyclopedia of Language and Linguistics. - UK: Pergamon Press, 1994.
Websters II New Riverside Dictionary. - Berkley Ed., 1984. - 824 p.
Бабина А. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОЦИОЛЕКТА ; .
Бакіна Т.С. Сучасний фольклор школярів (Особливості творення і побутування): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 24с.
Большая советская энциклопедия (БСЭ). - М.: "Советская энциклопедия", 1969 - 1978 гг. - т.V, с. 786.
Борисова Е.Г. О некоторых особенностях современного жаргона молодежи // Русский язык в школе. - М., 1987. - No 3.
Бурда Т.М. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України; Інститут української мови. - К., 2002. - 22с.
Галичкина Е.Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках (на материале жанра компьютерных конференций): Автореф. дис.... канд. филол. наук. Волгоград, 2001. - 19с.
Гладков Ф. "Об одном позорном пережитке" //"Литературная газета", 22 мая 1952. - Цит. за .
Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML web-дизайн. - Львів: Дело, 2002. - С.5.
Горіна Ж.Д. Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факульте-тів вищих навчальних закладів південного регіону України: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02; Південно-укр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2001. - 20 с.
Горький М. "О языке" // "О литературе". - М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1935. - С. 142. - Цит. за .
Дубровина К.Н. Студенческий жаргон // Филологические науки. - 1980. - No1.
Елистратов В. Арго и культура // Елистратов В. Словарь московского арго: Материалы 1984-1990гг. - М., 1994. - С. 592.
Іванова К.А. Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.06; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2002. - 22 с.
Ілик Т. Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення // Мовознавчі дослідження. Збірник наукових праць. - Донецьк: ДонДУ, 2000. - С. 67-73.
Колпакчи М. Дружеские встречи с английским языком. - СПб.: "Корвус", 1993. - С. 372-376.
Комп'ютерний словник / В.О. Соловйова (пер.). - К. : Україна, 1997. - С. 38.
Копыленко М. О семантической природе молодежного жаргона // Социально-лингвистические исследования. - М., 1976.
Кригер Е. Суворовцы. // "Известия", 28 июля 1945 г. - Цит. за .
Купцова Н.С. Особенности языка хакеров // Язык как структура и социальная практика. - Хабаровск, 2000. - Вып. 1. - С. 37-40.
Левинтов А. Паханы и пацаны. ; .
Липатов А.Т. Русский сленг и его соотнесенность с жаргоном и арго. // Семантика и уровни ее реализации. - Краснодар, 1994.
Мордвинов А.Б., ОсиповБ.И. Учебная практика по изучению народно-разговорной речи города. - Омск, 1990. - С. 22.
Ніколаєва А.О. Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп'ютерних мереж та захисту інформації: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2002. - 16 с.
Пестерова Н.Т., Рут М.Э. Номинативность и экспрессивность в семантике образного слова (именование людей в речи школьников) // Живая речь уральского города. - Свердловск, 1988. - С. 88 - 96; Гусева Л.Г., Манион Я.Г. Локальный

 
 

Цікаве

Загрузка...