WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Історія та сучасне функціонування мови греків - тюркофонів Приазов’я - Реферат

Історія та сучасне функціонування мови греків - тюркофонів Приазов’я - Реферат

Протягом багатьох років художня література урумською мовою не друкувалася. Лише з 1970-х років в урумів з'явилася можливість познайомитися із творчістю письменників-греків В. Кіора і В. Бороти, які пишуть твори рідною мовою. У цілому потрібно відзначити, що зі створенням національної преси пов'язаний розвиток грецької літератури, яка представлена такими митцями, як Г. Костоправ, В. Тишлек, В. Галла, П. Саравас, Д. Теленчі, Д. Папуш, А. Шапурма, Л. Кір'яков, Г. Данченко, С. Коссе, П. Хандельди, П. Чумбаша, Ф. Шебаніца, А. Балджі, Н. Харакоз.

Наприкінці останнього десятиріччя ХХ ст. розпочався новий етап у розвитку мови греків Приазов'я. Нові соціально-економічні умови спонукають більшість греків Приазов'я до вивчення новогрецької мови для подальших перспектив не тільки для окремої людини, а й для грецької спільноти загалом як мови для об'єднання усіх греків України. Тому для дослідників мовних процесів в Україні постали важливі питання з'ясування історії мови греків Приазов'я та проблема вивчення сучасної новогрецької мови у нашій державі.

Література:

1. Гаркавець О. Н. Уруми Надазов'я: Iсторiя, мова, казки, пiснi, загадки, прислiв'я, писемнi пам'ятки. - Алма-Ата, 1999. - С. 14.

2 .Муратов С. Н. Материалы по говорам тюркоязычных греков (урумов) Донецкой области УССР // Кратк. сообщ. Ин-та народов Азии. - 1963. - Т. 72: Языкознание. - С. 178-191.

3. Оглух Ф. І. Маріупольські греки - хто вони // Здійснення ленінської національної політики на Донбасі: Тези доп. / Донецьк, 1990. - Т. 1. - С. 10-11; його ж. Урумська говірка с. Старомлинівка Донецької області // Мовознавство. - 1990. - № 2. - С. 52-61.

4. Гаркавец А. Н. Тюркские языки на Украине. - К., 1988. - С. 4.

5. Гаркавец А. Н. О происхождении и классификации урумских говоров Северного Приазовья // Сов. тюркология. - 1981. - № 2. - С. 46-58; його ж. Зміна традиційного порядку слів у тюркських мовах на Україні // Мовознавство. - 1983. - № 3. - С. 41-49; його ж. Розвиток дієслова в тюркських мовах на Україні. Інститут мовознавства АН УРСР. - К., 1986; його ж. Принцип становлення та розвитку урумської пісенної мови // Мовознавство. - 1986. - № 3. - С. 55-57; його ж. Проблеми виділення інфінітива в урумській мові // Мовознавство. - 1981. - № 3. - С. 47-54; його ж. Урумський словник. - Алма-Ата, 2000.

6. Тенишев Э. Р. Говор урумов села Прасковиевка // Советская тюркология. - 1973. - № 1. - С. 92-96.

7. Там само. - С. 96.

8. http://www.qypchaq.unesco.

9. Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та лiтератури // Зібр. тв.: У 5 т. - К., 1974. - Т. 4. Сходознавство. - С. 447-583; Корелов И. А. Язык триалетских урумов и его специфические особенности. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - Баку, 1970.

10. Rum // Trk ansiklopedisi. - Cilt ХХVII. - Ankara, 1978. - S. 456-457.

11. Κανδηλάπτη Κ. Η. Διάλεκτος των Ελλήνων της Μαριούπολης // Ελληνική Διεθνής Γλώσσα. Επιμέλεια του Ιωάννη Μ. Αρβανίτη, Γεωργίου Α. Παυλάκου. - 2002. - Τ. 5 (49). - Σ. 500.

12. Urum`lar // Trk ansiklopedisi. - Cilt ХХХІІІ. - Ankara, 1984. - S. 99.

13. Дрон И. В., Курогло С. С. Современная гагаузская топонимия и антропонимия. - Кишенев, 1989. - С. 20; Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа. - Одесса, 2002. - С. 412.

14. Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры. (80-е XVII гг.-90-е гг. ХХ в.) - Симферополь, 1999. - С. 75.

15. Муратов С. Н. Материалы по говорам тюркоязычных греков (урумов) Донецкой области УССР. - С. 180.

16. Араджиони М. А. К вопросу об этнолингвистической ситуации в Крыму в XVI - XVIII вв. // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. - К., 1998. - Вип.ІІ. - С. 83.

17. Інститут рукописів. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ. - Ф. V. - Спр. 3641. - Арк. 5 - зв. 6. Поминальник Готської та Кафської митрополії у Криму.

18. Гаркавец А. Н. Тюркские языки на Украине. - С. 36.

19. Каррыев Б. А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов. - М., 1968. - С. 5.

20. Образцы османского народного творчества. - М., 1916. - С. 39; Османские сказания и легенды // ЭО. - М., 1912. - № 86-87. - С. 77.

21. ІР НБУВ. - Ф. V - Спр. 3738. - Арк. 191.

22. Маріупольський краєзнавчий музей (далі МКМ). - Фонди. - Дело Мариупольского Греческого суда. - № 3503-Д. Приговор сельского схода села Карань Мариупольского уезда о посылке двух депутатов в С-Петербург для выяснения "прав по воинской повинности". - 7 декабря 1874 г.; № 6259-Д. Дело об отпуске леса из казенных Леонтьевых, Глухих и Дерезоватых буераков жителям Мариупольского греческого округа; № 6271-Д. Жалоба поселян села Игнатьевка в МГС на смотрителя Ивана Калцатина. Фрагмент. - 20-29 июля 1846 г. - Арк. 352, 353.

23. Παπού-Ζουραβλιόβα Αι. Λεξιολογικοί αρχαїσμοί της Μαριουπολίτικης Ελληνικής Διαλέκτου. - Σ. 123-156.

24. Зап. автором у 1999 р. від В. І. Кіора у с. С. Крим // Архів МДГУ. - Ф. 1. - Спр. 06-3. - Арк. 1223.

25. Відділ рукописів Російської національної бібліотеки (далі ВР РНБ). - Ф. Греческие рукописи. - Греч. 805. - Арк. 42. Песенник начала ХІХ в.

26. Анторинов А. Домашний быт мариупольских греков. - С. 46.

27. Архів Інституту етнології та антропології Російської академії наук (далі ІЕА РАН. - Ф.22. - Од. зб. 8. - Арк. 1.

28. Тимошевский Г. И. Переселение православних христиан из Крыма в Мариупольский уезд Азовской, ныне Екатеринославской губернии // Мариуполь и его окрестности. - Мариуполь, 1892. - С. 38.

29. Мариуполь и его окрестности. - С.411, 419-426, 436-437. Приложение.

30. Urum`lar // Trk ansiklopedisi. - Cilt ХХХІІІ. -Ankara, 1984. - S. 99; Blau O. Griechisch-turkische Sprach-Proben aus Mariupoler Handschriften // ZDMG. - Leipzig, 1884. - Bd XXVIII. - S. 562-575.

31. Латышев В. В. К начальной истории города Мариуполя. - С. 3-25.

32. Центральний державний архів вищих органів України (далі ЦДАВО України). - Ф. 413. - Оп. 1. - Спр. 100. - Арк. 61.

33. Там само. - Спр. 483. - Арк. 63.

34. Там само. - Спр. 100. - Арк. 38.

35. Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры. - С. 24-29.

36. ЦДАВО України. - Ф. 413. - Оп. 1. - Спр. 100. - Арк. 33.

37. Там само.

38. Там само. - Спр. 383. - Арк. 8-9.

39. Там само. - Арк. 21, 24.

40. Изидинова С. Р. Современное состояние и проблемы изучения крымскотатарского языка // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. - Симф., 1993. - Вып. 3. - С. 202.

41. ЦДАВО України. - Ф. 413. - Оп. 1. - Спр. 150. - Арк. 263-264.

42. Орфографический словарь крымскотатарского языка (для средней школы). - Симф., 1936.

43. Зап. автором у 1998 році від А. Куркчи у с. Мангуш // Архів МДГУ. - Ф. 1. - Спр. 06-3. - Арк. 884.

44. ЦДАВО України. - Ф. 413. - Оп. 1. - Спр.351. - Арк. 2; Спр. 383. - Арк. 8, 23; Спр. 461. - Арк. 12-13.

45. Там само. - Спр. 250. - Арк. 29.

46. Зап. автором у 2004 р. від Г. Гуртіна (1926 р. н.) у с. Мангуш // Архів МДГУ. - Ф. 1. - Спр. 06-3. - Арк. 557.

47. Там само. - Арк. 98.

48. Архів МДГУ. - Ф. 1. - Спр. 06-03. - Арк. 78, 287, 654-701.

49. Казарин В. Язык - это философия мира // www.inforos.ru.

50. gel B.Trk kltr tarihine giriş. Trk halk musıkisi aletleri. - Ankara, 2000. - Silt IX. - S. 283.

51. Ανωγειανάκης Φ. Ελληνικά Λαικά Μουσικά Οργανα. - Αθήνα, 1976. - № 173.


 
 

Цікаве

Загрузка...