WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання рідної мови - Реферат

Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання рідної мови - Реферат

Однак, незважаючи на певні успіхи в цій галузі, теорія і практика навчання культури спілкування потребує подальшого вдосконалення, тому що у наведених дослідженнях розглядаються лише окремі аспекти проблеми. Недослідженими залишаються важливі питання, пов'язані з методикою системного розвитку і формування вмінь і навичок культури спілкування на уроках рідної мови; не цілком визначено критерії відбору вправ для формування культури спілкування і місце цієї роботи в навчальному процесі; не розроблені питання комплексного підходу до формування культури спілкування в учнів основної школи.

Одним із головних завдань навчання української мови є "...вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення власних висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету" [3; 4]. Загальновідомо, що навчити учнів добре володіти мовою можна лише в процесі мовлення. Під час опанування комунікативної змістової лінії учні 5-6 класів отримують загальне уявлення про спілкування і мовлення, ознайомлюються з такими поняттями, як адресат мовлення, ситуація спілкування, практично засвоюють основні правила спілкування, а під час вивчення лінгвістики опановують окремі елементи культури мовлення. Але для набуття навичок та формування вмінь правильно спілкуватися годин, відведених програмою, надзвичайно мало.

Спостереження за навчальним процесом, аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів дали змогу зробити висновки про те, що поставлена проблема потребує подальшого вирішення. Це пов'язано насамперед з недостатньою розробленістю методики формування культури спілкування.

Результати анкетного опитування вчителів української мови свідчать, що робота з формування навичок культури спілкування ними проводиться недостатньою мірою, не систематично, окрім уроків, спеціально відведених програмою на розвиток зв'язаного мовлення. Хоча 98 % учителів вважають, що така робота дуже необхідна для формування в школярів культури спілкування в різних сферах життя. Це пояснюється тим, що перед учителями не було поставлено чітких завдань щодо кожного з етапів розвитку та вдосконалення в учнів умінь культурного спілкування. Програмою з рідної мови також не визначено усіх вимог щодо рівня сформованості вмінь та навичок з культури спілкування в учнів кожного класу. Відповідна робота повинна проводитись не лише на спеціально відведених програмою уроках, але повсякчас — на кожному уроці, тому що, як відомо, вміння і навички формуються і розвиваються у людини в процесі її навчання. Психологи виділяють у цьому процесі три основні фази: перша — усвідомлення завдання і способів його виконання; другий — виконання вправ, тобто багаторазове повторення даних дій з метою їх закріплення і вдосконалення; третя — автоматизоване виконання дій.

Отже, щоб "...вивчення української мови у 10-11 класах було спрямоване на підвищення культури мовлення і рівня грамотності учнів", потрібно, щоб в учнів середніх класів уже були сформовані вміння і навички, зокрема і культури спілкування.

Так, програмою передбачено, що "...заняття з української мови потрібно будувати так, щоб кожен із проведених видів роботи виконував свою роль у формуванні певного комунікативного вміння, щоб учні успішно оволодівали і діалогічним, і монологічним мовленням, спираючись на знання про текст, стилі, типи і жанри мовлення, ситуацію спілкування, набували культури спілкування" [3; 8].

Оскільки саме у 5-6 класах закладаються основи знань, вмінь та навичок учнів шкільного курсу рідної мови, тому і формування основних амінь культурного етикетного спілкування має відбуватись в 11-12-річ-них дітей.

Так, під час опрацювання теми "Звертання" слід звернути увагу учнів на традиційно українське називання осіб і звернення до них; при знайомстві зі вставними словами, словосполученнями, реченнями розглядати їх як засіб етикетної модуляції мовлення; при узагальненні вивченого про речення не можна не зупинитись на виборі синтаксичної побудови речень відповідно до стилів мовлення та ситуації спілкування. При вивченні розділів "Фонетика. Орфоепія" є необхідною правильна артикуляція, наголошування слів, відповідна інтонація, дикція, темп мовлення, сила звучання, тембр — тобто, фонетична сторона усного етикетного мовлення.

Під час вивчення розділу "Лексикологія" учні обов'язково повинні ознайомитись із лексичним багатством української мови, а також недоліками мовлення: багатослів'ям, заміною власне українських слів іншомовними, суржиком, діалектною, сленговою, інвективною лексикою — з метою уникнення використання їх у власному мовленні. Вивчаючи розділ "Фразеологія" вважаємо за необхідне приділити особливу увагу на вибір слів і стійких зворотів згідно норм до відповідної ситуації спілкування. Адже знання етикетної фразеології, уміння користуватися її засобами — невід'ємна ознака високої мовленнєвої культури школярів. Під час вивчення розділу "Морфологія" слід знати про займенник у сфері етикетного спілкування, про іменники, що називають осіб, про кличний відмінок тощо, а також є можливість формування мовної поведінки у стандартних етикетних ситуаціях: вітання, знайомлення, запрошення, вибачення, прохання, порада, привітання, побажання, подяка, розрада, співчуття, висловлення власного погляду, телефонування, листування і т. ін., які пов'язані з реалізацією комунікативної та культурологічної змістових ліній програми з мови.

Висока культура спілкування полягає не тільки у бездоганному дотриманні стандартів, норм літературної мови, а й вона залежить також від уміння користуватися всіма багатствами мови, її виражальними можливостями, від здатності брати до уваги що, з ким, де, коли, для чого говорити, тобто враховувати мовленнєву ситуацію.

Розумові здібності, ерудиція, сила волі, працездатність тощо можуть не приносити бажаних результатів, якщо людина не вміє належно спілкуватися, і, навпаки, досконале спілкування спроможне стати ключем до успіху в суспільстві.

Отже, формування навичок культури спілкування не повинне обмежуватись епізодичними вправами і завданнями, воно потребує розвитку і вдосконалення протягом вивчення всього курсу української мови.

Все краще, що дає світові наука і практика, має бути надбанням кожного, якщо він критично оцінює рівень своєї культури і прагне до її вдосконалення.

Таким чином, роль культури спілкування у формуванні культури людини в цілому є надзвичайно важливою. Проблема формування культури спілкування потребує подальшого дослідження, недостатня розробленість цієї проблеми в шкільній практиці вказує на необхідність створення експериментальної методики, спрямованої на формування в школярів культури спілкування. Як зазначав Антуан де Сент-Екзю-пері, найбільшою розкішшю, що гідна людини, є радість людського спілкування. Щоб мати успіх у мистецтві спілкування, треба його опановувати й застосовувати у щоденній практиці.

Література:

1. Введенская Л.А. Культура речи. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 448 с.

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. — 416 с.

3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Рідна мова, 5-11 класи / В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова. — К.: Шкільний світ, 2001. — 95 с.

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: В-во "Сполом", 2001. — 223 с.

5. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. — К.: Веселка, 1998. — 214 с.

6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. — К.: Академвидав, 2003. — 504 с.

7. Чмут Т.К. Культура спілкування. Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. — Хмельницький: "ХІРУП", 1999. — 358 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...