WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис складних прикметників - Реферат

Правопис складних прикметників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис складних прикметників

Разом пишуться:

1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостепов_й (лісост+п), радіофіз_чний (радіоф%зика), самох%дний (самох%д), чорноз+мний (чорноз+м).

2) Складні прикметники, утворені словосполученням іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосв%тній (заг<льна осв%та),мовностильов_й (м>вний ст_ль), народногоспод<рський (нар>дне господ<рство), східнослов'#нський (сх%дні слов'#ни).

3) Складні прикметники з другою дієслівною основою: волел$бний, деревообр>бний, машинобудівн_й.

!Увага. Прикметники з другою префіксальною частиною пишуться через дефіс: вант<жно-розвант<жувальний, контр>льно-вим%рювальний.

4) Складні прикметники, в яких першим компонентом є прислівник: важкохв>рий, загальнодерж<вний, або другою складовою частиною є дієприкметник: свіжозрбаний, нижчепідп_саний, новоутв>рений, але: трохи вище зазн<чений, бо є пояснювальне слово.

!Увага. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і з наступними прикметниками і дієприкметниками їх пишуть окремо: абсол$тно сух_й, діаметр<льно протил+жний, послід>вно мирол$бний, р%зко окр+слений, сусп%льно кор_сний, сусп%льно необх%дний, хім%чно зв'#заний.

5) Складні прикметники, в яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише уточнюють, звужують його зміст. Такі прикметники мають термінологічне значення: вузькодіал+ктне (мовне явище), грудочеревн< (перепона), лінгвостиліст_чні (особливості);також — глухонім_й, сліпоглухонім_й.

6) Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: триповерх>вий, п'ятир<зовий, стодвадцятип'ятир%чний, але 125-річний.

7) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників: поперечношліфув<льний (апарат).

Через дефіс пишуться:

1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: в%це-презид+нтський (в%це-презид+нт), генер<л-губерн<торський (генер<л-губерн<тор), соці<л-демократ_чний (соці<л-демокр<т).

!Увага. Якщо складний прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставлять: Москва-рікамоскворіцький.

2) Складні прикметники, утворені з двох або більше прикметникових основ, що поєднані як рівноправні, коли між ними можна вставити сполучник і: навч<льно-виховн_й, наук>во-техн%чний, сусп%льно-політ_чний, всесв%тньо-істор_чний, нар>дно-в_звольний, постач<льно-збутов_й.

3) Складні прикметники з першою частиною на -ико(-іко): діал+ктико-матеріаліст_чний, іст>рико-культрний, мех<ніко-математ_чний.

4) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військ>во-морськ_й, військ>во-спорт_вний, во@нно-стратег%чний.

!Увага. Складні субстантивовані прикметники військовополон+ний і військовозобов'#заний пишуться разом.

5) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають поєднання кількох кольорів, відтінки кольорів або якість з додатковим відтінком: бл<китно-с_ній, т+мно-черв>ний, бл%до-рож+вий, гіркув<то-сол>дкий, черв>но-зел+но-ж>втий, але: жов-тогар#чий, червоногар#чий (окремі кольори).

6) Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідною з першою частиною: м'#со-вовнян_й, м'#со-мол>чний, крохм<ле-п<токовий.

!Увага. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові терміни, пишуться разом: головон>гі, грудочеревн< (перепона).

7) Складні назви проміжних частин світу: півн%чно-з<хідний, півд+нно-сх%дний, норд->стівський.

8) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 5-річний, 10-поверховий.

Вправа 1. Запишіть складні прикметники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Загально/освітній, добро/зичливий, електро/силовий, м'ясо/заготівельний, тепло/обмінний, народно/господарський, мовно/стильовий, сільсько/господарський, східно/слов'янський, дерево/обробний, машино/будівний, матеріально/зацікавлений, контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, ново/утворений, загально/державний, двадцяти/поверховий, віце/президентський, аграрно/сировинний, історико/культурний, військово/морський, воєнно/стратегічний, різко/окреслений, військово/зобов'язаний, військово/полонений, м'ясо/молочний, північно/західний, сіро/голубий, кисло/солодкий, жовто/гарячий, червоно/гарячий, темно/зелений, діаметрально/протилежний.

Вправа 2. Перепишіть речення, підкресліть складні прикметники. Визначте спосіб їх творення і поясніть правопис.

1. Тарас Шевченко був справедливо переконаний, що тільки загальнонародне повстання знищить кріпосний лад і принесе жадану волю трудящим (О. Ф. Коломієць). 2. За мир у світі всьому — це значить: проти тих, хто в горі вселюдському прибутків жде нових (М. Рильський). 3. Це була звичайна степова станційка — білосніжна й самітна (О. Донченко). 4. Були хвилі, що їх гнало заввишки в триповерховий будинок (О. Гончар). 5. Це був кремезний, широкоплечий і широколиций чоловік (Ю. Збанацький). 6. Тут були темно-зелені гарбузи у яскраво-жовтих плямах, були картаті і смугасті, кругловиді і довгі (О. Донченко). 7. На веселому і життєрадісному обличчі світились живі й зовсім молоді очі (В. Козаченко). 8. Жовтогаряча ягідка глоду розкрилась, і з неї визирало блискуче вічко насіння (О. Донченко).

Вправа 3. Утворіть складні прикметники від поданих словосполучень, поясніть їх правопис.

Темний і зелений, високе чоло, сільське господарство, правий берег, народна поезія, мовний стиль, первісна община, гарячий і жовтий, Західна Європа, Північна Америка, два поверхи, чорні брови, суспільний і політичний, військовий і морський, вище згадувати, обробляти дерево, кислий і солодкий, червоний, зелений і синій, червоний і гарячий, Кривий Ріг.

Вправа 4. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні прикметники. Поясніть їх правопис.

В интервью генеральный директор страхового общества "Сервис-резерв" объяснил специфику его работы. В частности, он сказал: "Мы практикуем три вида страхования конкретно от недобросовестных партнеров: страхование риска потери права на собственность, страхование риска обменных операций и страхование от морально-материального ущерба в путешествии. Последнее мы в основном практикуем для крупных морских рейсов.

Уже накапливается информация по недобросовестным фирмам, в том числе организующим дорогостоящие морские круизы с валютными махинациями, обманом клиентов и т. д. В дальнейшем их реквизиты и примеры недобросовестности мы будем публиковать. Аналогичная информация накапливается компьютерами по недобросовестным партнерам и в других делах, в том числе банковских. Именно поэтому мы стремимся войти в межбанковскую информационно-ведомственную сеть, создание которой необходимо крайне ускорить".

(З газети).

Вправа 5. Утворіть від поданих слів складні прикметники. Поясніть їх правопис. До кожного прикметника доберіть іменник. Перекладіть ці словосполучення українською мовою і зіставте утворення та правопис складних прикметників у російській та українській мовах.

Семь этажей, железная дорога, древняя Русь, высокий сорт, сочетание звуков, строительство машин, строить метро, внешняя торговля, внешняя экономика, русский и украинский, финансовый и банковский, политический и экономический, валюта и кредит, электронный и вычислительный.

Вправа 6. Замініть подані вирази сполученнями іменника та прикметника. Поясніть правопис складних прикметників.

Договір між двома сторонами; сторони, які домовляються; умова перед укладанням договору; покажчик за порядком розташування букв; торгівля окремими товарами; праця найманих робітників; сума, яка задовольняє потреби; правила на службі; білет членства; відомості, що подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються.

Вправа 7. Перепишіть текст, підкресліть складні прикметники, поясніть їх правопис.

Положення — це правовий акт, що встановлює основні правила організаційно-розпорядчої діяльності підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні нових підприємств або установ. Ці документи можуть бути як типовими, так і індивідуальними.

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств розробляються на основі типових і затверджуються їх керівниками.

Подібні правові акти розробляються висококваліфікованими спеціалістами. Цьому передує велика робота з вивчення різних аспектів діяльності підприємства або його організаційно-структурних підрозділів.

У розділах положення регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, подається стан його матеріально-технічного забезпечення, фінансово-функціональні зв'язки з іншими організаціями тощо.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.

22


 
 

Цікаве

Загрузка...