WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Реферат на тему:

Правопис слів іншомовного походження

НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ

1) У загальних назвах іншомовного походженняприголосні (на відміну від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, грпа, ідил%чний, інтелектуальний, колект_в, ком%сія, сма, інтерм+цо, белетр_стика, ват (але Ватт), піан%симо, шас% та ін.

Подвоєння зберігається лише в 17 загальних назвах, а саме: анн<ли, б>нна, бртто, н+тто, в<нна (в<нний), мад>нна, м<нна (м<нний), м>тто, п<нна, п+нні, т>нна, білль, блла, в%лла, мулл<, дрра, м%рра.

2) Подвоєний приголосний при збігу однакових приголосних префікса і кореня маємо тільки тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: апперц+пція (бо є перц+пція), іммігр<ція (бо є мігр<ція), іннов<ція (бо є нов<ція), ірраціон<льний (бо є раціон<льний), ірре<льний (бо є ре<льний), контрревол$ція (бо є револ$ція), сюрреал%зм (бо є реал%зм).

!Увага. Якщо непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального (напр.: нот<ціяанот<ція, конот<ція), то приголосний не подвоюється.

3) Подвоєні приголосні зберігаються у власних іншомовних назвах (географічних, особових та інших): Гар>нна, Голл<ндія, Кальктта, Мар>кко, Міссрі, Н%цца, #ффа; Б+тті, Дж>нні, М$ллер, Русс>, Торріч+ллі, Ш_ллер.

Подвоєні приголосні зберігаються й в усіх похідних словах: марокк<нець (Мар>кко), #ффський (#ффа), голл<ндський (Голл<ндія), ш_ллерівський (Ш_ллер), м$ллерівський (М$ллер) та ін.

Вправа 1. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

  • З виділеними словами складіть речення.

Вправа 2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами(О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на людину, що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)революціонера (О. Довженко).

Вправа 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російський і українській мовах.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв). 5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов).

Вправа 4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. З'ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення.

Ас...ортимент, мас...а, брут...о, аб...ревіатура, інтел...ігент, адміністративно-тер...иторіальний, ак...редитація, ім...іграція, еміс...ійний, тон...а, дис...ертація, ім...ігрант, іл...юзія, Гол...андія, іл...юстративний, шил...інг, ін...оваційнний, кор...упція, колон...а, контр...еволюційний, ан...отація, пас...атіжі, рал...і, груп...а, елас...ифікатор, ас...игнаційний, забал...отований, марок...анець, сум...а, ал...ея, кас...а, стак...ато, барок...о, Ренес...анс, інтермец...о, конгрес..., ван...а, мас...аж, новел...а, бал...он, кол...егія, кол...екційний, ім...унітет, інкас...о, кас...ета, еф...ективний, ком...ерція, кор...ектор, колон...а, мір...а, Шил...ер, хоб...і, Міс...урі, віл...а, оп...нент, Ізабел...а, ас...амблея, бравіс...имо, шас...і.

Вправа 5. Випишіть слова іншомовного походження з поданого тексту і поясніть їх правопис.

Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення. Лізинг є способом фінансування інвестицій і активізації збуту, що базується на збереженні прав власності на товар за орендодавцем. При лізингових операціях орендодавець купує машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди, ЕОМ, інші основні фонди і передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою метою, зберігаючи при цьому право власності на них до кінця угоди. Лізинг є специфічною формою фінансування капітальних вкладень, альтернативною традиційному банківському кредитуванню і використанню для придбання основних фондів власних фінансових ресурсів. Він дає змогу підприємствам та організаціям отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових витрат, а також уникнути втрат, пов'язаних з моральним старінням засобів виробництва.

(З "Фінансового словника").

Вправа 6. І. Перекладіть іншомовні слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Коррупция, ассоциация, корреляция, коэффициент, ассортимент, ассигнование, концессия, классификация, варрант, аккумуляция, сумма, регрессия, офферта, корреспондент, индоссамент, коммерсант.

ІІ. Користуючись словниками, з'ясуйте походження і значення невідомих вам слів. З виділеними словами складіть речення і запишіть їх.

Вправа 7. Запишіть слова і розкрийте дужки, поясніть їх правопис. Визначте походження й значення поданих слів, користуючись "Словником іншомовних слів".

Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив, ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)атор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження. Визначте їх роль у тексті.

Маркетинг

Рыночная концепция управления всем комплексом производственно-сбытовой и торговой деятельности предприятий, фирм, корпораций, состоящая в выявлении и превращении покупательной способности потребителя в реальный спрос на товар или услуги, а также с доведением данного товара или данной услуги до конечного потребителя. Маркетинг представляет собой систему организации деятельности фирмы, направленную на получение намеченной прибыли или достижение других целей.

Необходимость в маркетинге возникает всегда в процессе развития производства и рынка, особенно на этапе, характеризующемся высоким уровнем предложения товаров. Маркетинг включает организационно-технический, экономический, социальный и другие аспекты.

(З газети).

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ

1) Відповідно до вимови j у словах французького походження передається через ж: жаб>, Ж<нна, жур%; у словах англійського походження — через дж: джаз, дж+мпер, Дж+рсі; у словах іспанського походження — через х: хнта, Бадах>с.


 
 

Цікаве

Загрузка...