WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вживання великої літери - Реферат

Вживання великої літери - Реферат

21) Назви релігійних свят і постів: Благов%щення, Вел_кдень, Різдв> Христ>ве, Покр>ва; Вел_кий піст, М<сниця.

!Увага. Якщо першим компонентом у складеній назві свята є числівник, написаний цифрою, наступне слово пишеться з великої літери: 8 Б+резня, 1 Тр<вня.

22) Назви конгресів, конференцій, договорів, найважливіших документів тощо: Конститція Укра^ни, Верс<льський мир, Акт прогол>шення незал+жності Укра^ни, Деклар<ція прав люд_ни, Конгр+с з<хисту культри, Міжнар>дна славіст_чна конфер+нція.

23) Назви орденів, відзнак, які складаються з кількох слів; з великої літери пишеться тільки перше слово, родові позначення — з малої: >рден Пош<ни, >рден Незал+жності, >рден Држби нар>дів.

Якщо така назва береться у лапки, то з великої літери пишеться тільки перше слово та власне ім'я, що входить до складу назви: >рден "М<ти-геро^ня", мед<ль "За відв<гу", мед<ль "За бойов% заслги", мед<ль "За в_зволення Варш<ви" та ін.

24) Назви літаків, автомобілів та інших машин, а також заводів, фірм, які беруться в лапки: літак "Ант+й", маш_на "В>лга", комб<йн "Н_ва", тр<ктор "Білорсь".

25) Назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: п+чиво "Стол_чне", вин> "Перл_на ст+пу", цук+рки "Пташ_не молок>". Такі назви беруться в лапки.

26) Прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів, -їв, -ин, -їн, якщо вони означають приналежність чогось даній особі: Грінч+нків словн_к, Тич_нине сл>во, П+трів з>шит, Мар%їн лист, Шевч+нкові тв>ри.

27) Прикметники, які входять до складених особових назв людей як прізвиська: Дан_ло Г<лицький, Волод_мир Вел_кий, Олекс<ндр Н+вський, Яросл<в Мдрий.

28) Прикметники, утворені від іменників — власних назв, які за змістом дорівнюють словосполукам "імені когось", "пам'яті когось": Н>белівська пр+мія, Шевч+нківська пр+мія, Франк%вська кімн<та.

Але: з малої літери пишуться присвійні прикметники, утворені від власних особових імен за допомогою суфіксів -івськ-(-ївськ-),-инськ-(-їнськ-): пшкінські рук>писи, франк%вські сон+ти, шевч+нківський стиль, бальз<ківські трад_ції, а також якщо вони входять до стійких фразеологічних сполук або наукових термінів: прокрстове л>же, ахілл+сова п'ят<, дам>клів меч, ез>півська м>ва, баз+дова хвор>ба, піфаг>рова теор+ма.

29) Складноскорочені назви, утворені з ініціальних букв: АТС, КНР, НЛО, УТН, ВАК.

!Увага. При відмінюванні ініціальних скорочень типу БАМ їхні закінчення пишуться з малої літери й приєднуються до останньої літери абревіатури без будь-якого знака (апострофа, коми):з БАМу, на БАМі, зВАКу, ВАКом тощо.

Вправа 1. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

А. (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем'єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)олгарія, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд.

Б. (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)танція (м)етро (л)ибідьська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспоживспілка, (о)дещина, (п)риазов'я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц)ентральна (р)ада, (п)арламент, (с)енат, (к)онституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (о)рден (к)нязя (я)рослава (м)удрого, (е)зопівська (м)ова, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (е)поха (в)ідродження, (н)аціональний (у)ніверситет (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (у)країнська (д)ержава; (д)ержавний (к)омітет з (н)ауки, (т)ехніки і (п)ромислової (п)олітики України; (д)октор (е)кономічних (н)аук, (м)іжнародна (с)пілка (у)країнських (п)ідприємців (МСУП).

Вправа 2. Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1. Гей, нові (к)олумби й (м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г)реки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б)атьківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с)тародавні (с)лов'яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала (Олекса Воропай). 6. (б)ароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщиною якого є (і)талія. Головна особливість цього стилю — вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна "(б)ароко" походить від (п)ортугальського "перола барокка", що перекладається як "перлина вигадливої форми". Кращі будівлі цього стилю: (в)ерсальський (п)алац поблизу (п)арижа, (з)имовий (п)алац у (с)анкт-(п)етербурзі, (а)ндріївська (ц)ерква, (м)аріїнський (п)алац, (б)рама (з)аборовського у Києві. 7. Так, (ж)овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к)уликовська (Д. Яворницький).

Вправа 3. Випишіть зі "Словника античної міфології" та "Історії України" 20 прикладів вживання великої букви у власних назвах.


 
 

Цікаве

Загрузка...