WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис часток - Реферат

Правопис часток - Реферат

Реферат на тему:

Правопис часток

Розрізняють частки словотворчі, які утворюють нові слова, і формотворчі, які утворюють форми слів (хай, би та ін.).

Словотворчі частки пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- у складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу): аб_що, аб_хто, анітр>хи, аніск%льки, дед<лі, д+коли, чим<ло, щос_ли, щонайкр<щий, щопр<вда, яком>га, якщ>та ін.

2) Частки би(б), то, що в складі сполучників: щоб, якб_, нем>вбито, н%бито, аб>що, і частка же(ж) у складі стверджувальних часток авж+ж, ат>ж.

3) Частка -ся(сь) у зворотних дієсловах та у складі займенників і прислівників: навч<ється, будється, хтось, як_йсь, десь, кол_сь.

4) Частка не, коли вона виступає у складі будь-якої частини мови у ролі префікса і, отже, слово без не не вживається: нев%льник, нег>да, недга, н+жить, немовл#, нен<висть, н+ук — іменники; невгас_мий, непох_тний, незліч+нний, невп_нний, невсипщий, нег<йний, нен<висний, нест#мний — прикметники; невд>взі, невп_нно, нев_нно, незаб<ром, непоршно, несамов_то, несказ<нно — прислівники.

З дієсловами не пишеться завжди окремо, крім тих, які без не не вживаються: нев>лити (змушувати), незчтися, нен<видіти, нест#митися, і тих, яким частка не надає нового значення: незджати (хворіти), але не зджати (не змогти), непок>їтися (хвилюватися), несл<вити (ганьбити), але не сл<вити (не прославляти).

5) Частка не в складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість, які виявляються неповною мірою: недоб<чати, недод+ржати, недооц%нювати, недоплат_ти; недок<заний, недооц%нений, недоп_саний; нед>биток, недост<ча, недор%д, недоторк<нність, нед>ук та ін.

Якщо частка не виступає для заперечення дії, вираженої дієсловом із префіксом до, вона пишеться з ним окремо. Пор.: Він недочував і Він не дочв моїх слів.

6) Частка не з іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками, з якими вони становлять одне поняття і переважно можуть бути замінені іншим, рівнозначним словом: невм%ння, нев>ля, неврож<й, непр<вда (брехня); небалакчий (мовчазний), немал_й (великий); недал+ко (близько), недарм<, н+хотя, а також: незваж<ючи на..., нем>в, нен<че.

7) Частка не з дієприкметниками, які виступають при іменнику в ролі означення (а не присудка) і не мають при собі пояснювальних слів: незак%нчена роб>та, нез'яс>ване пит<ння, неспрост>вані ф<кти.

8) Частка ні із заперечними займенниками і прислівниками: ніхт>, ніщ>, ні#кий, ніч_й; нік>ли, нін<що, ніск%льки, ні#к.

Окремо пишуться:

1) Частка що в сполуках: дарм< що, т%льки що, хіб< що, щ> ж до.

2) Частка то в експресивних сполученнях що то за, що то, чи то, які виконують функції підсилювальних часток.

3) Частка не зі словом, з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням: Не д>лявир%шує, люд_на твор_ть св>ю д>лю.

4) Частка не з дієсловами і дієприкметниками, які виступають у функції присудків, з дієслівними формами на -но, -то й дієприслівниками: не м>же не б<чити, не поспіш<ючи; пр<ці не зр>блено; підл>га не в_мита; кімн<ту не пр_брано.

5) Частка не з прикметниками у функції присудка, якщо часткою не заперечується ознака, виражена даним словом: Ця річка не широка (заперечення), але: Ця неширока річка впадає в Дніпро.

6) Частка не з дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова: Ця роб>та ще не дов+дена до кінц#.

7) Частка не з числівниками, займенниками і прислівниками займенникового походження, а також з прийменниками і сполучниками: не два, не сь>мий; не ти, не цей, не %нші; не ін<кше, не т<к; не при..., не на..., не то...не то; не раз.

8) Частка не з підсилювальними прислівниками, з незмінюваними присудковими словами та зі словами, що пишуться через дефіс: не дже, не з>всім; не від т>го, не д>сить; не м>жна, не тр+ба; розмовл#ли не по-н<шому.

9) Частка ні в стійких словосполученнях: ні жив_й ні м+ртвий, ні р_ба ні м'#со, ні с+ ні т+, ні сюд_ ні туд_.

10) Частка ні, вживана як повторювальний сполучник або підсилювальна частка: Він не м>же ні пис<ти, ні працюв<ти; Ні од_н не зроб_в так, як тр+ба.

11) Частка ні з займенниками, якщо між ним і часткою є прийменник: ні з к_м, ні до ч>го, ні з< що.

Через дефіс пишуться:

1) Частки бо, но, то, от, таки, то, коли вони виділяють значення окремого слова: ід_-бо, дав<й-но, т%льки-но, як->т, так->т, отак_й-то, ст%льки-то, т_м-то, #кось-то, вс+-таки, т<к-таки.

2) Компоненти будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- і под. у складі займенників і прислівників: хт>-небудь, бдь-хто, к<зна-що, хт>зна-який.

3) Частка не, вживана як префікс в іменниках — власних назвах: не-Євр>па, але в загальних назвах — разом: неіст>та, нелюд_на.


 
 

Цікаве

Загрузка...