WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Система вправ і завдань з формування монологічного і діалогічного мовлення учнів 7 класу на уроках рідної мови - Реферат

Система вправ і завдань з формування монологічного і діалогічного мовлення учнів 7 класу на уроках рідної мови - Реферат

У системі уроків з розвитку мовлення в 7-му класі умовно виділяються частини (блоки) уроків, які пов'язані з формуванням зазначених вище умінь монологічного і діалогічного мовлення. Пропонуємо загальні методичні рекомендації щодо особливостей проведення роботи з розвитку мовлення семикласників з використанням поданої в експериментальному підручнику рідної мови системи вправ і завдань.

Так, перші уроки розвитку мовлення пов'язані з поняттям "текст", "мовленнєва ситуація", "стилі мовлення", подальші — з формуванням таких комунікативно значущих умінь, як орієнтуватися в ситуації спілкування, вибирати тему й основну думку, визначати стиль і жанр майбутнього висловлювання певного типу мовлення, збирати і систематизувати матеріал для забезпечення змістовності висловлювання, користуватися для цього різними джерелами інформації. Семикласники вчаться складати більш розгорнуті висловлювання, для яких необхідно зібрати матеріал, систематизувати і на його основі скласти план. А тому дуже важливо навчити їх здобувати знання, одержувати інформацію з різних джерел. Ознайомити школярів з основними джерелами інформації можна за допомогою таблиці "Основні джерела інформації, як ними користуватися" (її можна вивісити в класі):

Учитель підкреслює, що вчитися користуватися джерелами інформації потрібно і на уроках, і під час самостійної роботи.

Публіцистичний стиль у підручнику представлений такими видами робіт: публіцистичний стиль мовлення; детальний переказ тексту публіцистичного стилю; твір публіцистичного стилю у формі виступу на зборах, замітка дискусійного характеру в газету.

Розпочинаються уроки розвитку мовлення повторенням вивченого про стилі мовлення.

Для ознайомлення учнів із публіцистичним стилем доцільно, спираючись на мовленнєвий і життєвий досвід семикласників, розширити їх уявлення про різницю між "мовою" і "мовленням", ознайомити їх із сферами діяльності людей, де використовують мовлення, з його основними функціями. Це допоможе учням по-новому усвідомити вже відоме про стилі мовлення, глибше відчути на основі їх зіставлення особливості кожного стилю, в т. ч. і публіцистичного.

Проведена з учнями бесіда підведе їх до таких висновків: мова — це система особливих засобів, за допомогою яких люди спілкуються між собою. Сам процес спілкування називається мовленням, або мовленнєвою діяльністю.

Мовою і мовленням люди користуються в різних функціях, серед яких виділяються: власне спілкування; повідомлення (або інформативна); регуляція стосунків і поведінки; впливу.

Коли людина говорить або пише, тобто вона користується мовленням, то мають місце всі функції. Проте одна з них, як правило, буває провідною. Мовлення супроводжує людину всюди, у різних сферах її життя і діяльності.

У науці про людину і суспільство виділяють п'ять основних сфер діяльності людей: побут; наука, техніка й освіта; офіційні стосунки; політика і суспільні стосунки; мистецтво.

Залежно від того, в якій сфері життя і з якою метою відбувається спілкування, люди по-різному пишуть, говорять, по-різному користуються мовою. Тому і мовлення буває різним: у ньому виділяють п'ять стилів.

Далі за допомогою бесіди й аналізу тексту учні пригадують, що вони знають про стилі мовлення (розповідний, науковий, художній, офіційно-діловий), У кінці підручника подаються таблиці "Стилі мовлення" і "Стилі мовлення і мовні засоби", якими учні користуються під час виконання поданих у підручнику вправ, де аналізуються тексти про рослини у різних стилях — художньому, науково-популярному, публіцистичному. Щодо офіційно-ділового учням пропонується скласти оголошення.

Важливо звернути увагу семикласників на особливості тексту публіцистичного стилю (наголошується, що в таких текстах мовлення піднесене, емоційне, образне). Таке висловлювання може бути використане в газетах, у виступах, для текстів публіцистичного стилю характерні поширені звертання, використовуються форми дієслів теперішнього часу, часто вживається однина замість множини, спонукальні, окличні речення.

Наступний етап роботи присвячений формуванню в учнів умінь говорити — усно переказувати тексти публіцистичного стилю. Зауважимо, що побудова схеми, пов'язаної з вибором типу мовлення, допомагає учням якомога повніше переказувати тексти, дотримуючись при цьому характерних особливостей певного стилю.

На третьому уроці блоку "Публіцистичний стиль" семикласники вчаться складати виступ на зборах. Цей жанр вимагає від них умінь орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, відповідно до неї складати висловлювання для усного виголошення, дотримуючись певної композиції та вибираючи мовні засоби, характерні для публіцистичного стилю. Основне завдання цього поширеного в шкільному житті жанру висловлювання — звернути увагу слухачів на те, яке місце займає та чи інша проблема в житті людей на сучасному етапі.

Можна запропонувати школярам записати виступ, але при цьому звернути їхню увагу на те, що виступ як жанр передбачає усну форму викладу думок, яка відрізняється від письмової більшим арсеналом засобів для передачі думок і почуттів. Слово в усному мовленні завжди супроводжується інтонацією, мімікою, жестами. Порядок слів у реченні вільний, зустрічаються повтори, неповні речення, вставні слова та ін. Можна провести колективне обговорення початку виступу на класних зборах.

У сьомому класі продовжується формування вмінь складати розгорнуті висловлювання, для яких необхідно збирати матеріал, систематизувати його і складати на цій основі план, зокрема складний. До таких видів висловлювань належить опис зовнішності людини.

Як уже зазначалось, однією із властивостей мовлення є змістовність, яка забезпечується знанням того, хто говорить чи пише, про предмет мовлення, його інформованістю. Тому дуже важливо навчати школярів поповнювати свої знання, вибирати інформацію з різних джерел, фіксувати свої спостереження, думки, робити висновки, користуватися зібраним матеріалом в усному і писемному мовленні.

Робота над описом зовнішності людини допомагає розвивати в учнів спостережливість і увагу до людей, що їх оточують, збагачує мовлення портретною лексикою.

У процесі роботи школярі усвідомлюють, як через опис зовнішності людини можна показати внутрішній світ героя, висловити своє ставлення до нього. Джерелом учнівських творів можуть бути пам'ять, уявлення, спеціальні власні спостереження, в тому числі і за картиною.

Опис зовнішності людини, як і інші види описів, може бути написаний у розмовному, офіційно-діловому, науковому і художньому стилях мовлення.

В описі розмовного стилю основне завдання — поділитися враженням зі слухачем, читачем про зовнішність якоїсь особи. Діловий опис використовується, наприклад, під час розшуку людей, у судовій практиці; науковий — це здебільшого опис зовнішності людини певної етнічної групи, раси, національності, де вказуються загальні риси певної групи людей. Прикладом художнього опису є опис зовнішності літературного героя, де письменник "малює словами" його портрет так, щоб читач міг відтворити в своїй уяві зовнішність героя твору.

Опис зовнішності сучасного студента, робітника в газетному нарисі нерідко подається в узагальненому плані і носить публіцистичний характер.

Звичайно, що не всіма різновидами можуть і повинні займатися семикласники. Про науковий і публіцистичний опис варто лише згадати. Більше уваги слід приділяти художньому, діловому й розмовному опису зовнішності людини, оскільки робота над цим видом опису особливо сприяє збагаченню мовлення учнів образно-виражальними засобами.

Певною мірою семикласники підготовлені до опису зовнішності людини з уроків літератури. Крім того, готує до цього опису робота над описами, передбачена програмою для 5-6 класів.

Отже, виділяються такі етапи роботи над формуванням у семикласників умінь описувати зовнішність людини: ознайомлення з особливостями текстів-описів зовнішності людини, докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини; усний твір-опис зовнішності людини за власним спостереженням, письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.

Першим із уроків у цьому блоці є "Докладний усний переказ розповідного тексту з елементами опису людини в художньому стилі", опрацювання якого сприяє поглибленню уявлення семикласників про новий вид опису, його роль у тексті, повторенню відомостей про типи мовлення за допомогою таблиці, вміщеної в додатку підручника; формуванню вміння усно переказувати докладно опис зовнішності людини.

За допомогою бесіди потрібно підвести учнів до висновку про те, що в зовнішності людини значною мірою відбивається характер, стан, настрій, смаки людини, рід її занять, спосіб життя. Потрібна особлива спостережливість і великий запас слів, щоб все це побачити і передати в описі, в словесному портреті. А тому дуже важливо навчитися складати опис зовнішності людини.


 
 

Цікаве

Загрузка...