WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови - Реферат

Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови - Реферат

Вправи на визначення лексичних значень слів-омонімів. Розрізнення слів-омонімів і багатозначних слів у ході виконання вправ; критерії розмежування омонімії й полісемії. Визначення різновидів омонімів (гомогенні і гетерогенні; власне омоніми, омографи, омофони, омоформи) і розмежування їх у тексті (мовленні).

Функції омонімів у мовленні (на матеріалі пропонованих текстів і створених студентами самостійно).

Аналіз паронімів у текстах, з'ясування функцій паронімів у мовленні; використання паронімів для створення власних висловлювань гумористичного характеру.

Добір синонімів, з'ясування їх функцій у мовленні; вправи на використання слів одного синонімічного ряду і на визначення специфіки їх функціювання у мовленні (побудова речень і зв'язних висловлювань). Контекстуальні синоніми у мовленні. Вправи на добір синонімів до багатозначних слів (з'ясування синонімічних відношень багатозначних слів). Побудова зв'язних висловлювань із використанням дібраних синонімів зазначених тематичних груп лексики.

Антоніми у текстах, їх аналіз. Добір антонімічних пар. Виділення у текстах слів, що мають здатність вступати в антонімічні відношення. Добір антонімів до багатозначних слів (з'ясування антонімічних відношень багатозначних слів); специфіка їх функціювання. Визначення функцій антонімів у мовленні (контексті).

Лексичний аналіз слів із використанням різноманітних словників.

Фразеологія

Вправи на виявлення в текстах фразеологізмів, тлумачення їх значень і походження; зіставлення відповідних фразеологічних одиниць в споріднених мовах. Зіставлення слів і фразеологізмів, їх спільних та відмінних ознак. Вправи на заміну фразеологізмів синонімічними словами, а слів — відповідними фразеологізмами. Визначення співвідношень між лексичним значенням слова і значенням фразеологізму. Експресивно-стилістичні властивості фразеологізмів.

З'ясування типів фразеологізмів за семантичною класифікацією і визначення співвідношень між значеннями фразеологізмів і конкретних лексем, з яких складається фразеологізм, у процесі виконання вправ.

Побудова різних типів текстів з використанням фразеологізмів, у тому числі й багатозначних; з'ясування функцій фразеологізмів у мовленні.

Добір фразеологізмів-синонімів і фразеологізмів-антонімів з наступним використанням їх у контексті (мовленні).

Аналіз фразеологічних одиниць; робота із використанням фразеологічних словників української мови.

З'ясування значень запропонованих фразеологізмів і побудова з ними зв'язних висловлювань; визначення їх синтаксичної функції.

Добір фразеологічних одиниць певної тематики; їх походження і застосування у запропонованих комунікативних ситуаціях.

Добір слів-синонімів до наведених фразеологізмів, їх уживання в реченні, специфіка функціонування в мовленні відповідних слів і фразеологізмів.

Побудова зв'язних текстів різних типів, жанрів і стилів мовлення, у яких з'ясовується походження і значення фразеологізмів; специфіка вживання фразеологічних одиниць у різних ситуаціях спілкування.

Добір і характеристика фразеологізмів із текстів української літератури.

Вправи на розмежування фразеологізмів, що виконують не лише номінативну, а й комунікативну функцію (прислів'я, приказки тощо), специфіка їх функціювання. Добір прислів'їв і приказок запропонованої тематики. Дослідження текстів українських народних казок, визначення ролі прислів'їв і приказок у них. Написання творів-роздумів із використанням прислів'їв і приказок; аналіз уживання їх у різних мовленнєвих ситуаціях.

Але роботу з реалізації функційно-комунікативного підходу до вивчення лексикології і фразеології сучасної української літературної мови не можна обмежити лише виконанням вправ на використання пропонованих лінгвістичних, зокрема лексичних і фразеологічних, одиниць у мовленні; кінцевий результат ми вбачаємо в тому, щоб майбутні вчителі свідомо, без відповідних вказівок використовували лексико-фразеологічні одиниці у власному мовленні, показуючи оточуючим красу і багатство рідної мови, її виражальні властивості.

Вивчення всіх розділів курсу сучасної української літературної мови (не лише "Лексикології" і "Фразеології"), як і інших лінгвістичних дисциплін у вищій школі, повинно відповідати вимогам до мовної підготовки учнів , що забезпечується об'єднанням в єдине ціле таких чотирьох змістових ліній: культурологічної, комунікативної, лінгвістичної і діяльнісної

[1; 62] — і вимагає розробки завдань комплексного характеру, а тому поряд з лінгвістичним завданням, на нашу думку, варто запропонувати завдання, спрямовані на вироблення в учнів лексико-фразеологічних умінь, а також умінь висловлювати власну думку з певної проблематики (комунікативна спрямованість завдань).

Кінцевою метою навчання мови є вироблення стійких навичок вільного володіння лінгвістичними одиницями у процесі повсякденного спілкування, а тому студенти повинні вміти висловлюватися у будь-якій ситуації спілкування: щось розповідати, обґрунтовувати власну думку, когось в чомусь переконувати тощо; а цьому якраз і сприяє виконання ситуативно-творчих завдань, система яких розроблена і обґрунтована нами раніше [4].

Крім того, необхідно обов'язково навчити студентів аналізувати мовлення не лише однокурсників, а й власне; для цього можна запропонувати майбутнім учителям-словесникам власні висловлювання записувати на магнітофонну стрічку, а потім їх аналізувати, що також забезпечить його правильність і сприятиме виробленню в них комунікативних умінь і навичок.

Пропоновані ж нами програми експериментального вивчення слова і фразеологізму пройшли апробацію у ході читання курсу сучасної української літературної мови та відповідних спецсемінарів на філологічному та історичному факультетах Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка, що й підтвердило їх ефективність: результати роботи за пропонованими програмами показали значно вищий рівень володіння мовленнєвими вміннями і навичками студентами експериментальних груп порівняно із студентами контрольних груп (у діапазоні від 20 до 30 %), що є підтвердженням гіпотези про доцільність застосування пропонованих нами програм у ході вивчення розділів "Лексикологія" і "Фразеологія" курсу сучасної української літературної мови.

Література:

1. Концепція мовної освіти 12-річної школи: Українська мова як рідна // Дивослово. — 2002. — № 8. — С. 59-65.

2. Паламар Л.М. Функціонально-комунікативний принцип формування мовної особистості: Автореферат дис... д-ра пед. наук. — К., 1997. — 45 с.

3. Сучасна українська літературна мова: Програма для студентів спеціальності 2102 "Українська мова і література" філологічних факультетів педагогічних інститутів УРСР / Уклад. А.О. Грищенко, П.С. Дудик. — К.: РНМК Міносвіти УРСР, 1988. — 36 с.

4. Янчук Н. Роль ситуативно-творчих завдань у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників // Українська мови і література в школі. — 2003. — № 3. — С. 54-57.


 
 

Цікаве

Загрузка...