WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови - Реферат

Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови - Реферат

Нові підходи до викладання української мови в середній школі вимагають якісно нової підготовки майбутніх учителів, які, крім засвоєння основних теоретичних відомостей з мови, самі повинні бездоганно володіти мовою і мовленням, а також зумовлюють перепідготовку вчителів, які часто ще працюють без усвідомлення змін, що відбуваються сьогодні в методиці викладання рідної мови. Не можна применшувати ролі вчителя у процесі розвитку мовної особистості: саме вчитель повинен бути взірцем для учнів у всьому, а передусім зразком для наслідування має бути його мовлення — точне, правильне, доречне, комунікативно виправдане, позбавлене помилок і неточностей тощо.

Тому основним завданням фахової підготовки студентів є формування вчителя, здатного творчо і плідно працювати і навчати цього своїх учнів, чому і сприяє реалізація функційно-комунікативного підходу в процесі вивчення мови. "Функційно-комунікативний метод навчання є тим основним методом, що допомагає засвоїти мову як засіб спілкування на основі практичного застосування мовного матеріалу, розширення і поглиблення пізнавальних здібностей студентів" [2; 12], "бо він передбачає використання мови, що вивчається, вибір прийомів, способів поєднання матеріалу і зміст" [2; 27].

Фахова підготовка майбутнього вчителя-словесника повинна відповідати сучасним вимогам до мовної підготовки учнів, тому необхідно переглянути програми ВНЗ з лінгвістичних дисциплін і внести відповідні зміни, передусім до діючої програми з сучасної української літературної мови взагалі і до деяких розділів курсу зокрема.

Пропоновані нами програми експериментального вивчення слова як одиниці лексико-семантичної системи і фразеологізму як одиниці фразеологічної системи покликані забезпечити реалізацію функційно-комунікативного підходу до вивчення лексики і фразеології сучасної української літературної мови, вони повинні сприяти розумінню слова і фразеологізму як основних одиниць, що служать для побудови висловлювання. Саме розуміння лінгвістичної суті цих одиниць, їх функцій у мові й мовленні, системних зв'язків, що між ними існують, повинно сприяти усвідомленню майбутніми вчителями-словесниками їх функційної ролі, а також виробленню в них умінь і навичок правильного, доречного, точного, комунікативно виправданого та грамотного використання лексико-фразеологічних одиниць у мовленні в конкретній ситуації спілкування.

Програма експериментального вивчення слова як одиниці лексико-семантичної системи

Лексикологія як розділ мовознавства

Предмет і завдання лексикології української мови. Поняття про лексичну систему української мови та особливості її дослідження.

Місце лексикологічних знань у мовній освіті вчите-ля-словесника.

Слово в лексичній системі. Поняття лексико-семантичної системи

Слово як основна одиниця мови і мовлення. Ознаки слова. Функції слова у мові. Функції слова у мовленні. Слово і текст. Роль слова у процесі мовленнєвої комунікації.

Поняття про лексико-семантичну систему і слово як одиницю цієї системи. Слово і лексема. Слово і поняття. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень слів в українській мові і критерії їх виділення.

Полісемія то омонімія. Паронімія

Семантична різноманітність полісемічних слів. Умови реалізації полісемії (їх залежність від приналежності слова до лексико-граматичної категорії й від його семантичної та стильової співвіднесеності). Поняття лексико-семантичних варіантів як сукупності кількох значеннєвих одиниць. Специфіка функціонування багатозначних слів у контексті.

Пряме і переносне значення слів. Основні типи переносних значень як джерело полісемії: їх функціональні особливості.

Омоніми. Критерії розмежування омонімії та полісемії. Види омонімів. Особливості функціювання омонімів у мовленні.

Пароніми. Функціювання паронімів у мовленні; порушення норм їх уживання. Паронімія як засіб створення комічного ефекту.

Синонімія та антонімія

Синонімія як лексичне явище. Поняття про синонімічний ряд і його структуру. Умови поєднання слів у синонімічні ряди. Класифікація синонімів. Контекстуальні синоніми. Функції синонімів у мові й мовленні. Особливості функціювання синонімів у мовленнєвій комунікації. Зв'язок явищ синонімії та полісемії. Синонімічні відношення багатозначних слів.

Антонімія як лексичне явище. Типи антонімів. Функції антонімів у мові й мовленні. Зв'язок антонімії та полісемії. Антонімічні зв'язки полісемічних слів. Особливості використання антонімів у мовленні (контексті).

Програма

експериментального вивчення фразеологізму

як одиниці фразеологічної системи

Фразеологія як розділ мовознавства

Предмет і завдання фразеології української мови. Основні праці з фразеології. Сучасні проблеми дослідження в галузі фразеології. Поняття про фразеологічну систему мови.

Відбиття матеріального й духовного життя народу у фразеології, національна самобутність фразеологізмів.

Фразеологізм як одиниця фразеологічної системи

Визначення фразеологізму (синонімія терміна: фразеологізм, фразеологічна одиниця, фразема, стійка фраза, ідіома тощо) та критерії його визначення.

Принципи класифікації фразеологізмів:

— семантична класифікація (В. Виноградов);

— комунікативний та номінативний характер фразеологічних одиниць (М. Шанський);

— функціональний аспект (С. Гаврін);

— морфологічний та синтаксичний принципи;

— генетична класифікація.

Фразеологізм як одиниця мови та мовлення. Ознаки фразеологізмів. Функції фразеологізмів у мові та мовленні. Фразеологізм і слово: спільні та відмінні ознаки. Експресивно-стилістичні властивості фразеологізмів. Синонімічні відношення фразеологізму і слова. Значення фразеологізму. Співвідношення між лексичним значенням слова і значенням фразеологізму. Роль переносних значень у виникненні й функціюванні фразеологізмів. Роль контексту. Фразеологічна варіантність як специфічна особливість функціювання фразеологізмів.

Системні зв'язки у сфері фразеології Багатозначність (полісемія) фразеологізмів. Явища синонімії, антонімії та омонімії у фразеології. Функціонування фразеологізмів у мовленні (контексті).

Дослідження реалізації функційно-комунікативного підходу до вивчення слова і фразеологізму не обмежується лише розробкою і впровадженням теоретичної програми їх експериментального вивчення, яка має послужити основою формування відповідних умінь і навичок; самі ж уміння й навички формуються у ході проведення постійної роботи, спрямованої на побудову висловлювань різних типів, у результаті постійних спостережень над мовленням не лише власним, а й оточуючих, а також його докладним аналізом, на що й орієнтована практична частина програми. Лексикологія

Вправи на визначення в тексті слів повнозначних і службових, їх функційної ролі; лексичне значення повнозначних слів. Виділення з текстів слів, що виконують номінативну функцію, однозначних і багатозначних слів; з'ясування значень багатозначних слів. Визначення основних функцій слова у мовленні. З'ясування лексичного значення запропонованих слів, прямого і переносного значення, типів переносного значення багатозначних слів у тексті; функції багатозначних слів у мовленні (контексті). Зіставлення прямого і переносного значень слів у контексті й поза ним.


 
 

Цікаве

Загрузка...