WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий” - Реферат

Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий” - Реферат

"оцінка" (підвищити свідомість), "інтенсивність" (підвищити темпи, напругу), "піднесеність" (підвищити у власних очах). Деривату властиве дериваційне значення "наділяти ознакою". Таке ж словотвірне значення мають похідні за-вищ-и-ти та пере-вищ-и-ти. Дієслово за-вищ-и-ти "Необгрунтовано підвищувати що-небудь" реалізує у своїй семантиці сему "кількість"(завищити оплату) твірного слова. ЛСВ1, ЛСВ3, ЛСВ4, ЛСВ7, ЛСВ8 прикметника високий мотивують перше значення дієслова перевищити "1.Бути, виявлятися бiльшим за певну кiлькiсть, число // Бути бiльшим за що-небудь розмiром, обсягом // Виходити за встановленi норми, межi." (перевищити зростом, перевищити валовий збір, перевищити відвагою, перевищити владу, перевищити температуру). ЛСВ2, ЛСВ3 похідного перевищити " 2. перен. Виявляти перевагу над ким-, чим-небудь у певному вiдношеннi i т. д. // рiдко. Бути вищим за кого-небудь на зрiст. 3. Користуватися правами, повноваженнями бiльшою мiрою, нiж дозволено за посадою, становищем i т. iн." могли розвинутись на основі ЛСВ1 цього ж дієслова.
Другий ступінь словотворення включає десять словотвірних парадигм, члени яких із вершиною гнізда пов'язані опосередковано. Кількість похідних у кожній парадигмі різна. Виділяємо 5 одночленних парадигм, 2 двочленних, тричленну, 2 чотиричленних.
Розглянемо, насамперед, одночленні парадигми. Дериват пре-височенний "розм. Надзвичайно високий", що мотивується прикметником височенний, утворено за допомогою префікса пре-, який модифікує семантику твірного слова. Відносимо дериват до похідних із словотвірним значенням "надмірний вияв ознаки". Прикметник високий у деад'єктиві реалізує сему "розмір" (превисоченний дуб). Суфіксальні прислівники височеньк-о, невисок-о, зависок-о мотивуються відповідними прикметниками першого ступеня словотворення. Ці похідні засвоюють такі семи слова-вершини: "локація" (місяць височенько, зависоко від землі, невисоко вимощене гніздо) та "оцінка" (оцінити невисоко). Їм властиве дериваційне значення "адвербіалізація ознаки". Інша семантична інтерпритація цих похідних пов'язана з множинністю їх мотивації:
високо ? не-високо - словотвірне значення "заперечення ознаки";
високо ? за-високо - словотвірне значення "надмірний вияв ознаки".
Девербатив завищ-енн-я "Дія за знач. завищити" фактично дублює ЛСВ твірного завищити, актуалізуючи у своїй семантиці сему "кількість" (завищення оплати ) слова-вершини. Суфікс -енн(я) надає похідному словотвірного значення "опредметнена дія". Девербативи перевищ-енн-я і перевищ-ува-ти мотивуються дієсловом перевищити, дублюючи його семантику. Похідне перевищення реалізує семи "кількість" (перевищення норм), "інтенсивність" (перевищення температури), "соціальне значення" (перевищення повноважень) слова-вершини, а дериват перевищувати - семи "розмір" (перевищувати зростом), "кількість" (перевищувати норму), "інтенсивність" (перевищувати швидкість), "піднесеність" (перевищувати відвагою), "соціальне значення" (перевищувати владу). Суфікс -енн(я) надає словотвірного значення "опредметненої дії".
Аналогічно творяться девербативи підвищ-енн-я і підвищ-ува-ти від дієслова підвищити, яке є твірним і для похідних підвищити-ся і підвищ-ен-ий. Іменник підвищення переймає такі семи прикметника високий: "розмір" (підвищення з дощок), "кількість" (підвищення цін), "якість" (підвищення механічних характеристик), "соціальне значення" (мати підвищення); дієслово підвищувати - "розмір"(підвищувати дамбу), "кількість" (підвищувати зарплату) , "якість" (підвищувати голос), "соціальне значення" (підвищувати у званні), "оцінка" (підвищувати свідомість), "інтенсивність" (підвищувати темпи, напругу), "піднесеність" (підвищувати у власних очах). Дериват підвищений розвинув прикметникові значення за рахунок вторинних ЛСВ "2. Вищий порiвняно з iн. (у зн. прикм. ) // Бiльший за кiлькiстю, розмiром... 3. Який вiдзначається вищим ступенем// Який посилено виявляється. 4. у зн. прикм. Кращий вiд звичайного". Вихідний прикметник реалізує у девербативі семи "розмір" (підвищений рельєф), "кількість" (підвищена стипендія), "інтенсивність" (підвищене чуття), "якість" (підвищений голос), "оцінка"(вино підвищеної якості), "піднесеність" (підвищений настрій). Суфікс -ен(ий) дозволяє зарахувати цей девербатив до похідних із словотвірним значенням "ознака, одержана внаслідок дії іншого предмета". Девербатив підвищитися переймає усі ЛСВ слова-вершини (підвищилась дамба, обличчя підвищилися, ціни підвищилися, підвищилась продуктивність праці, підвищилася температура, підвищився настрій, підвищилася культура, підвищитися посадою). Постфікс -ся лише модифікує семантику твірного, надаючи ознаки пасивності.
Іменник вись є твірним для префіксального похідного в-вись та префіксально-суфіксальних дериватів зав-виш-ки, у(в)-виш-ки, уз-вишш-я. Десубстантиви заввишки "У висоту, знизу догори // на зріст, зростом", у(в)вишки "діал. Заввишки" успадковують сему "розмір" (заввишки у ріст), похідне ввись "поет. Вгору, у височінь" - сему "локація" (піднялась ввись) слова-вершини. Префікс в-, синонімічні конфікси зав....ки та в(у)....ки "вказують на напрямок відповідно до значення мотивувального слова", що і є словотвірним значенням цих десубстантивів. Похідний уз-вишш-я "1. Гора, височина, будь-яке пiдвищення мiсцевостi // Спецiально зроблене пiдвищення (помiст, постамент). 2. рiдко. Простiр високо над землею" засвоює семи "розмір" (невелике узвишшя) та "локація" (синє узвишшя) дериванта високий. Цей похідний іменник "означає місце, яке є крайньою частиною того, що названо твірною основою".
Іменник висота є твірним для суфіксальних похідних висот-к-а, висот-ник, висот-н-ий. Десубстантив висотка "зменш. до висота" засвоює сему "розмір" ад'єктива високий. Демінутивний суфікс -к(а) виражає семантику зменшеності розміру (висотка спостережного пункту). Іменнику висотник властиве словотвірне значення "носій предметної ознаки". Предметну ознаку можна розуміти широко. В цьому випадку такою ознакою є "назва живої істоти як суб'єкта діяльності". Переймаючи сему "розмір" слова-вершини, десубстантив висотник розвиває новi значення, якi вiдсутнi у твiрному словi: "1. Той , хто працює на великiй висотi, будує висотнi споруди. 2. Льотчик, який здiйснює висотнi польоти". У прикметнику висотний виділяємо такі ЛСВ: "1. Стос. до висоти (1-3 зн.). 2. Дуже високий, багатоповерховий. 3. спец. Призначений, пристосований до польотiв на великiй висотi // Який вiдбувається на великiй висотi". Суфікс -н(ий) надає цьому похідному словотвірного значення "такий, що вказує на відношення до властивості, названої мотивуючим словом". Цей дериват вмотивований семантичною ознакою "розмір" (висотні будинки, висотні польоти).
Третій ступінь деривації представлений шістьма похідними, щооб'єднані у три словотвірні парадигми. Деривантами для них є похідні другого ступеня словотворення, а саме дієслова підвищувати і перевищувати, прикметник висотний. Девербатив перевищува-нн-я "Дія за знач. перевищувати" фактично переймає значення твірного дієслова, реалізуючи у своїй семантиці ЛСВ1, ЛСВ3, ЛСВ5 пркметника високий. Як

 
 

Цікаве

Загрузка...