WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників - Реферат

Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників - Реферат

Реферат на тему:

Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників

У філософії, логіці, лінгвістиці явище антонімії неодноразово привертало і привертає увагу дослідників. Незважаючи на різне розуміння антонімії, дослідники завжди сходились на одному: антонімія й антоніми є вираженням протилежності в мові. Наукове визначення протилежності базується на її філософському й логічному тлумаченні. У філософії протилежність розуміють „як максимально розвинуті відмінності однієї і тієї ж сутності". Тобто сторони суперечності стають протилежними в процесі розвитку об'єкта, що є єдиною цілісною системою [1, с. 80]. Логічну основу антонімії утворюють несумісні поняття спільною родовою ознакою, видові ознаки яких взаємно виключаються. Обсяги двох протилежних понять не вичерпують обсягу родового стосовно них поняття [42, с. 32].

У лінгвістиці антонімію вивчали досить ґрунтовно. На думку Л.О.Новікова, "одним із важливих проявів системних відношень у мові є відносна протилежність його елементів. Антонімні відношення буквально пронизують мову" [21, с. 12]. Антонімію розглядають не лише в лексиці і фразеології, а й у синтаксисі, словотворі, морфології, проте не так повно й усебічно, оскільки вважають, що "антонімія – явище, насамперед, лексичне" [21, с. 13].

Ґрунтовніше проблеми лексичної антонімії досліджували Л.О.Новіков [21] та В.О.Іванова [9]. Є також окремі праці, присвячені цьому питанню, у О.О.Тараненка [37,38], Л.О.Введенської [5], Л.А.Лисиченко [15], О.В.Вишнякової [6], В.Б.Синюк [32], М.І.Сидоренко [31], Н.Л.Соколової [33], А.П.Коваль [12], Л.М.Полюги [26], Л.Т.Малікової [18], І.К.Козки [13], Т.П.Усатенко [44], В.З.Безносенко [2], В.Н.Клюєвої [11], В.М.Турчин, М.М.Турчин [43] і ін. Розроблено теоретичні проблеми антонімії; здійснено класифікацію лексичних антонімів; досліджено властивості антонімів на синтагматичному, парадигматичному, функціональному рівнях; розглянуто співвідношення антонімів і синонімів, антонімів і полісемічних слів, антонімів і паронімів; досліджено антонімні відношення в окремих лексико-граматичних групах тощо. Отже, лексичну антонімію вивчають у різних аспектах. Зауважимо, що недостатньо описано антонімію окремих частин мови, не досліджено антонімію слів і фразелогізмів, межі лексичної антонімії: нерідко змішуються власне лексичні антоніми й антоніми словотвірні.

Антонімія отримала яскраве вираження не лише на рівні лексики, але й у словотворенні. Дослідники цього явища неодноразово підкреслювали, що в системній організації антонімії важливу роль відіграє словотворення [39, с. 126], хоча словотвірні антоніми вивчені не так повно й усебічно, як лексичні. Досить ґрунтовно питання словотвірної антонімії досліджували О.М.Тихонов, С.М.Саідова, С.О.Ємельянова. Теоретичні питання словотвірної антонімії розроблено у працях С.М.Саідової [28, 29], О.М.Тихонова і С.О.Ємельянової [39], О.М.Тихонова і С.М.Саідової [40, 41]. Зокрема дослідники намагаються розмежувати лексичну і словотвірну антонімію, словотвірну й "відображену"; є спроби виділити типи словотвірних антонімів. В окремих працях розглянуто антонімію твірних і похідних (Р.Н.Сафін [30]), зроблено кількісне дослідження дериваційних синонімів і антонімів (Л.І.Мініна, Б.І.Братков [19]), охарактеризовано структурно семантичні та ономасіологічні особливості антонімів - іменників (Д.В.Ященко [46]). Дієслівні антонімні словотвірні гнізда досліджено в статтях С.О.Ємельянової [7], О.С.Пардаєва [24]; словотвірну антонімію в ад'єктивних гніздах – у праці С.М.Саідової [28]. Однокореневі словотвірні антоніми розглянуто в праці В.М.Морозової [20]. Антоніми з префіксом не- охарактеризовано у статті Л.Ю.Максимова [17], з префіксами не-, без-, анти- – В.А.Василенко [4].

Однак багато проблем словотвірної антонімії все ще не розв'язано, так, при вивченні антонімії основних частин мови словотвірні й лексичні антоніми розглядають разом, у зв'язку з цим специфіка словотвірних антонімів і їх роль у системі мови залишаються не розкритими. Варто зазначити, що недостатньо досліджено антонімію словотвірних гнізд окремих частин мови, тобто "відображену" антонімію. О.М.Тихонов і С.О.Ємельянова наголошують, що "у словотвірній антонімії переважає відображена антонімія" [39, с. 127]. Необхідно розібратись у самому механізмі "відображеної" антонімії. Це потребує всебічного опису словотвірних гнізд, вивчення їх структури та характеристики смислових відношень твірних і похідних слів у їх антонімному протиставленні. Лише виявивши особливості "відображеної" антонімії, можна визначити її місце й роль у лексичній системі мови, а також зрозуміти роль словотвору в системній організації лексики.

На матеріалі української мови словотвірну антонімію досліджували мало. У працях мовознавців лексична і словотвірна антонімія нерідко змішуються. Досі немає теоретичних праць, де було б чітко розмежовано лексичні й словотвірні антоніми; немає єдиного терміна на позначення словотвірних антонімів – їх називають однокореневими, лексико-граматичними, морфологічними, афіксальними чи словотвірними; про "відображену" антонімію взагалі не згадується. На сьогодні недостатньо досліджено словотвірну антонімію окремих частин мови; антонімію словотвірних гнізд окремих частин мови, тобто "відображену" антонімію, не вивчали взагалі на матеріалі української мови.

Більшість дослідників, зокрема Л.Булаховський [3], М.П.Івченко [10], Н.Я.Грипас [34], антонімами вважають лише різнокореневі слова (власне лексичні антоніми). Проте використання терміна "різнокореневі антоніми" лише щодо лексичних антонімів не зовсім точне, оскільки, як побачимо далі, різнокореневі слова можуть бути як лексичними, так і "відображеними" антонімами. Інші дослідники (А.П.Грищенко [35], М.А.Жовтобрюх [8], Л.А.Лисиченко [16], Л.М.Полюга [25] і ін.) виділяють різнокореневі (власне лексичні) та однокореневі (їх ще називають морфологічними, граматичними, лексико-граматичними, афіксальними) антоніми. Використання стількох термінів для позначення одного явища (однокореневих антонімів) часто заплутує й викликає певні труднощі при його вивченні. А.П.Грищенко однокореневі антоніми ще пропонує називати словотвірними, "тому що формування їх здійснюється за безпосередньою участю словотворчих засобів, здатних виражати протилежні значення відповідних похідних лексичних одиниць" [35, с. 168]. Цілком погоджуємось із ученим, що термін "словотвірний" є найточнішим для визначення таких антонімів. Зауважимо, що однокореневі антоніми мовознавці розглядають як структурний різновид лексичних антонімів, а не як окремий тип антонімії.

Спробуємо розмежувати поняття лексичної, словотвірної та "відображеної" антонімії. Як зазначає С.М.Саідова, "лексичні і словотвірні антоніми становлять одну систему, у якій вони тісно переплетені. У них одна семантична база – полярність значень, характерна як для лексичних, так і для словотвірних антонімів" [29, с. 145].

Лексичними антонімами мовознавці називають слова, які позначають протилежні ознаки одного й того ж поняття, а також якщо їх семантичні структури об'єднуються між собою інтегральною семою та відрізняються протилежними диференційними семами, що заперечують одна одну. При цьому враховується сполучуваність антонімів і моделі синтаксичних конструкцій, у яких ці антоніми вживаються. Так, наприклад, лексичними антонімами є прикметники високий – низький, широкий – вузький, довгий – короткий; іменники воля – гніт, друг – ворог, аналіз – синтез; дієслова визволяти – поневолювати, запитувати – відповідати та ін. Протилежність значень таких слів закладена в коренях лексем.

У словотвірних антонімах значення протилежності виражається за допомогою афіксальних морфем: префіксів і суфіксів. Словотворення – основна база появи антонімних слів у мові [28, с. 69]. Уперше чітке розмежування лексичних і словотвірних антонімів було подано у працях О.М.Тихонова, С.М.Саідової [40,41]. "Словотвірні антоніми – це антоніми, що виникли в результаті деривації. Вони – продукт словотворення" [41, с. 22]. Насамперед, до словотвірних антонімів учені відносять:

I. Однокореневі антоніми, що утворюють словотвірну пару: твірне → похідне.


 
 

Цікаве

Загрузка...