WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Запозичення в чеській економічній термінології - Реферат

Запозичення в чеській економічній термінології - Реферат

Морфологічна адаптація (граматичні особливості адаптації)

Морфологічної адаптації зазнають насамперед терміни - іменники та прикметники. Словозмінні засвоєння лексеми не вимагає адаптації фонетичної та графічної. Основною морфологічною проблемою у процесі запозичання англійських економічних термінів у чеську мову є аналітичність англійської мови та флективність чеської. Дослідження термінів-англіцизмів на граматичному рівні чеської мови показує, що абсолютна більшість однослівних англомовних запозичень увійшла до лексико-граматичного розряду іменника, що повністю відповідає загальним тенденціям запозичення іншомовної лексики. Найлегше морфологічно адаптуються ті терміни, які найбільш наближені до чеських іменників за вимовою. Основними граматичними змінами при освоєнні англіцизмів є втрата артикля та набуття іменником граматичної категорії роду. Більшість термінів – іменників, у тому числі і композитів набули в економічній терміносистемі чеської мови чоловічого роду, бо їх основа закінчується на приголосний: byznys, dumping, manager, šek. Правописно пристосовані складні терміни, як і однокореневі лексеми, мають в чеській мові чоловічий рід (byznysmen, krosček). Орфографічно неадаптовані композити теж набувають родових ознак і належать передовсім до чоловічого (billboard, сash&carry, cash flow, joint venturе), інколи до середнього (fair-play) роду. У всіх трьох родах уживається термін know-how.

Наступним ступенем адаптації іменника є здатність відмінюватися за відмінками, що також не властиво іменникам у аналітичних мовах. Односкладові адаптовані іменники відмінюються за зразком чеських іменників відповідної парадигми. Наприклад, brand,byznys, tendr відмінюють за зразком іменника byt (чоловічий рід, неістота, основа закінчується на твердий приголосний); investor за зразком іменника student (чоловічий рід, істота, основа закінчується на твердий приголосний): investor,investora, investorovi, investora, investorovi, investorem, investore.

Відхиленням від норм чеської літературної мови є незмінюваність іменників. В сучасну економічну термінологію проникло ряд іменників, які залишаються незмінними: company, jobber. Хоча зважаючи на підвищену флективність чеської мови, можна припустити, що через період часу такі терміни набудуть здатності відмінюватися.

Англійські запозичені терміни – іменники, як правило, зберігають за собою числову приналежність: іменники, що в мові-продуценті вживаються в однині і множині зберігають за собою цю здатність і в мові реципієнті (відповідно до граматично-фонетичних особливостей мови-реципієнта):broker brokeři. Те саме правило діє і щодо іменників, які вживаються лише в однині або лише в множині у мові-продуценті: leasing, merchandising.

Однак слід звернути увагу і на випадки, коли економічний термін-іменник англійського походження в чеській мові вживається лише, наприклад в однині, тоді як в англійській у множині і в однині: англ.export – exports, чеськ. export; англ.import – imports, чеськ. import.

Граматичні особливості лексичних запозичень зумовлюють появу морфологічних і синтаксичних інновацій у мові рецепієнті. Так, наприклад деяким запозиченням притаманний частковий синкретизм, який не є типовим для чеської мови. Англійські запозичення зберігають в чеській мові часткову поліфункціональність, варіанти якої реалізуються, як і в мові – оригіналі, в залежності від порядку слів в реченні. Наприклад, граматичні функції іменника і прикметника виконують лексеми company,euro, internet, credit, market. Деякі терміни здатні виконувати потрійну функцію: іменника, прикметника та прислівника cash.

На окрему увагу заслуговує морфологічна адаптація запозичених економічних термінів – композитів. До орфографічно та морфологічно адаптованих складних слів зараховують такі економічні терміни, обидва компоненти яких були адаптовані в чеській мові, і вони відмінюються як власне чеські складні слова - bankokarta (bank card), bukmejkr, byznysmen (businessman), kreditkarta (credit card), krosček (croocheck). Поодинокі англійські композити містять лише один складник, наявний в чеській мові (freeshop).

З синтактико-семантичного погляду (насамперед залежно від синтаксичних відношень між компонентами) в новітній чеській економічній термінології можна виділити такі два різновиди англійських композитів:

1. сурядні, в яких компоненти семантично рівноцінні: сash&carry, fifty-fifty, cash and freight;

2. підрядні, в яких один компонент основний, а інший залежний від нього: (byznysmen, goodwill, freeshop, jukebox, kreditkarta, phonebanking, salesman).

Словотвірна адаптація

Словотвірна адаптація термінів-англіцизмів пов'язана з графічно- фонетичним та морфологічним пристосуванням.

Запозичуючи англіцизми, чеська економічна термінологія має здатність утворювати від них похідні деривати, використовуючи при цьому власне чеські словотворчі засоби. Найпоширенішим є морфологічний спосіб творення.

Особлива риса чеської мови – здатність утворювати іменники на позначення осіб жіночого статі з суфіксом –k/а .Твірними для них часто виступають запозичені іменники чоловічого роду: byznysmen – byznysmenka, deponent – deponentka, disrtibutor - distributorka, externista – externistka, manažer - manažerka.

Для творення прикметників з іншомовними коренями найчастіше використовують суфікси:-ov klringov, leasingov;-ndiskontn, dumpingov, kreditn, - k brokersk, dealersk, makroekonomick, manažersk, maketingov.

При словотвірній адаптації економічних термінів-дієслів чеська мова використовує таку схему: основа + суфікс (найчастіше суфікс –ova) + інфінітивний суфікс t(і): exsportovat, importovat, kreditovat, lzovat.

Окремо треба виділити англійські абревіатури, які запозичила і продовжує запозичувати чеська економічна термінологія. Їх, як і давніші латинські запозичення, можна вважати термінними варваризмами. Такі скорочення функціонують лише у спеціальному тексті і є зрозумілими лише для вузького кола спеціалістів. Наприклад, s.d.r. – special drawing rights; tqm – total quality managemen; mbo – management by objectives.

В аналізованому матеріалі зафіксовано невелику кількість запозичень з інших європейських мов. Зокрема, італ. banka, franco, saldo; іспанськ.embargo; нім. maklř.

Отже, у сучасній чеській економічній термінології виявлено ряд запозичень з різних європейських мов. Вагомий вплив на становлення чеської економічної терміносистеми мали класичні мови (грецька і латинська). У ній збережено значну частину коренів і афіксальних морфем греко-латинського походження.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття в чеську економічну термінологію активно проникають англіцизми. Ступінь їх адаптації насамперед залежить від хронологічного чинника. Давніші запозичення адаптовано фонетично та графічно, вони також набули морфологічних ознак чеської мови (здатність відмінюватись, наявність формальних показників роду тощо). Найновіші ж запозичення часто зберігають дублетні правописні форми, не набувають здатності відмінюватись, тобто процес їх адаптації сьогодні ще не завершений. Запозичення з інших мов представлені поодинокими прикладами.

Вступ Чеської Республіки до Євросоюзу, зростання ваги англомовної економічної літератури, роль англійської мови як міжнародної в процесі наукового обміну загалом –– ось лиш деякі позамовні чинники, які сприяють широкому проникненню англіцизмів (на відміну від запозичень з інших мов) в новітню чеську економічну термінологію.

Література

  1. Даниленко Л. Лексико-семантичні інновації в сучасній чеській мові // Мовознавство. 2001. №3. С.104-112.

  2. Иваницкая А. Заимствование иноязычной лексики и её освоение. К., 1980.

  3. Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мові. Львів, 2004.

  4. Лотка О. Англомовна термінологія фінансово-кредитних взаємин. Автореф. дис. канд. філ. наук. К., 2000.

  5. Попова Н. Английские заимствования на Украине в 90-е годы ХХ ст. // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук.пр. Харків, 2000. Вип.5. С. 65-72.

  6. Сімонок В.П. Закони мови і процес запозичування // Лінгвістичні дослідження : Зб.наук. пр. / За заг.ред. Л.А. Лисенка. Харків, 2000. С. 85-90.

  7. Сімонок В.П. Запозичені назви осіб і їх адаптація в сучасній українській мові // Система і структура східнослов'янських мов: До 200-річчя з дня народження В.І. Даля: Зб.наук.пр. К., 2001. С.275-282.

  8. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000.

  9. Daneš F. a kolektiv Česk jazyk na přelomu tiscilet. Praha, 1997.

  10. Rejzek J. K formln adaptaci anglicizmů // Naše řeč. 1993. № 1. S. 26-30.


 
 

Цікаве

Загрузка...