WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Запозичення в чеській економічній термінології - Реферат

Запозичення в чеській економічній термінології - Реферат

Реферат на тему:

Запозичення в чеській економічній термінології

Кінець ХХ – початок ХХІ століття – період активних інтегральних та глобалізаційних процесів, які не оминули і Чеської Республіки. Політична та економічна ситуація на теренах держави сприяє її активному залученню в світові інтеграційні процеси. Це, безперечно, впливає і на чеську літературну мову загалом, і на термінологію як на одну з її галузей зокрема. Загальновідомо, що запозичення іншомовних слів є закономірним процесом розвитку мови. У галузі термінології поповнення словникового складу мови іншомовними словами особливо помітне, бо різні наукові сфери дедалі більше залежать від міжнародного співробітництва учених, і цей процес відбувається невпинно: кожна наука постійно вдосконалює свою термінологію.

Незважаючи на притаманній чехам мовний пуризм, їх ставлення до запозичень сьогодні толерантніше, ніж раніше. Значна частина чеських мовознавців схиляється до думки, що в різних термінологіях інтернаціоналізми та запозичення необхідні, позаяк заміна багатьох із них може призвести до неточностей вислову наукової думки або недостатнього розуміння спеціального тексту [9]. У процесі розвитку чеську наукову термінологію поповнювали запозичення з різних мов. Протягом довгого періоду особливий статус у Європі належав латині, яка була єдиною мовою науки. Тому латинська лексика перетворилася на одне з основних джерел поповнення термінологій сучасних європейських мов. Позаяк у латинській мові була велика кількість грецьких запозичень, то і грецька лексика відігравала схожу роль. Незважаючи на те, що латинська мова вже давно не є мовою науки, терміноелементи греко-латинського походження займають свою нішу у термінотворенні. Їх особливість полягає у тому, що вони набули статусу європеїзмів.

Серед мовознавців тривають дискусії про лінгвістичний статус названих вище терміноелементів, хоч вони не досягли консенсусу. Греко-латинські за походженням корені називають афіксоїдами, афіксальними радиксоїдами, міжнародними терміноелементами, напівафіксами [3, с. 36]. Однак і в складі терміна вони зберігають особливості кореневої чи афіксальної семантики, тому можна вважати ці терміноелементи відповідно коренями, префіксами чи суфіксами. Грецькі та латинські корені та префікси насамперед входять до складу сучасних чеських економічних термінів. Серед них:

а) грецькі корені та префікси: agro- (agroexport, agroimport, agrokomodita, agroobchod, agroobchodnk, agropodnikn, agropodnikatel, agropodnikatellsk, agroproducent, agroprodukce, agrovvoz); anti- (antidumpingov, antimonopoln, antisocialn, antitrustov); hyper- (hyperinflace, hyperprodukce); pseudo- (pseudoekonomick, pseudoinvestičn, pseudoobchod, pseudoponikn, pseudopodnikatel, pseudopodnikatelsk, pseudoprivatizace, pseudoprivatiztor, pseudoprivatizovan, pseudovlastnk); mikro- (mikroekonomie, mikromarketing); makro –(makroekonomie, makromarketing).

б) латинські корені та префікси: multi- (multibanking, multibankingov, multipodnikatel); re- (redesign, reeskont, reexport, reimport, reinženyring, reinvestice, refinancovn, reseller), sub-(subholding, subholdingov, subkontrakt, subkontraktace, subkontraktačn, subkontraktor, subleasing); super- (superbanka, superbyznys, superdistrubitor, superfinančnk, superfirma, superholding, superkargo, superkarta, superkoncern, supermanažer, supermarket, supermarketov, superpodnikatel, supersleva, supersmlouva, supervrobce, superznačka).

Сучасна чеська економічна термінологія ( далі ЧЕТ) також зберегла у своєму складі генетично латинські cсловосполучення, які можна вважати термінними варваризмами. Варваризмом називають іншомовне або створене за іншомовним зразком слово чи зворот, що не стали загальновживаним, не відповідають нормам даної мови і зберігають своє конотативне забарвлення [8, с. 59]: res communis, res controversa, res nullis. До варваризмів досліджуваної терміносистеми належать такі латинські за походженням абревіатури: P.A. – ročně, za rok, P.Q. čtvrtletně, za čtvrtlet, P.S. – za pollet. Кожне з названих словосполучень має чеський відповідник, але у науковому тексті продовжують функціонувати латинські абревіатури. При цьому виявляється притаманна сучасній ЧЕТ тенденція до мовної економії.

Крім греко-латинських морфем сучасна ЧЕТ містить чималу кількість лексичних запозичень з латинської мови. Значна частина таких термінів містить формальні ознаки мови-джерела позичання. Однією з найхарактерніших ознак таких термінів, окрім кореня, є наявність фіналі -ac(e): afilace, akceptace, deflace, defraudace, devalvace, indexace, inflace, kapitalizace, kompenzace, konsignace, obligace, privatizace, regulace. Такі терміни морфологічно адаптувалися в сучасній чеській мові: вони відмінюються як іменники жіночого роду з основою на м'який приголосний: kompenzace - kompenzace - kompenzaci – kompenzace – o kompenzacі – kompenzac. Більшість із названих лексем стали вершинами словотвірних гнізд чеських економічних термінів, напр.: akceptace – akceptačn – akceptovat – akceptovan; devalvace – devalvovat - devalvačn –devalvovan; kvalifikace – kvalifikačn – kvalifikovan – kvalifikovat; privatizace – privatizovat - privatiztor – privatizovan – privatizovatelnost – privatizovateln – zprivatizovan.

У ЧЕТ також виявлено ряд латинізмів з фіналлю –ismus:dogmatismus,fundamentalismus, liberalismus, merkantilismus, monetarismus. Однак,на відміну від термінів на ac(e), вони зберегли своючужорідність (мають специфічну парадигму відмінювання, не є словотвірною базою похідних термінів).

Якщо грецизми і латинізми віддавна поповнювали чеську економічну термінологію, то на сучасному етапі її розвитку кількість запозичених слів зростає насамперед за рахунок англіцизмів. Одним з чинників, які сприяють збільшенню кількості англійських запозичень, є теперішній статус англійської мови як мови світового бізнесу. Ще одним впливовим чинником є наявність у Великобританії добре розвиненої банківської системи.

У науковій літературі існують різні розуміння поняття „англіцизм". У цій статті під англіцизмом розуміємо слово, його окреме значення, а також словосполуку, які запозичені з англійської мови безпосередньо, перекладені з неї чи утворені за її зразком [ 8, с. 25].

З погляду номінативної необхідності англіцизми в ЧЕТ можна розділити на дві групи:

1) англіцизми, які мають власне чеські відповідники (dovoz – import, hotov penze – cash, podnikatel – byznysman, věr – kredit, vvoz – export);

2) англіцизми на позначення нових понять за відсутності автохтонного найменування спеціального поняття (barter, clearing/kliring, jobber, management, marketing). Терміни цієї групи передовсім називають поняття з фінансової сфери, насамперед банківської справи.

Серед структурних моделей запозичених у чеську мову англійських фінансово-економічних термінів можна виділити такі типи:

1.однослівні терміни: boom, broker,cash,clearing, delisting, diskont, font, holding, input, insider, investor, management, leasing, leader, output, outsider, overdraft, router;

2. двослівні (бінарні) терміни, представлені в чеській мові найбільш продуктивною моделлю „прикметник (дієприкметник) + іменник": brain drain, clearing house, direct marketing, home banking, forward operace, interim management, future operace, market leader, opportunity cost, sales promotion, temporary help, top manager, trade mark.

Серед двокомпонентних сполук трапляються терміни змішаного типу – коли один елемент запозичений, а інший власне чеський: bankovn panika, daňov defraudace, drobn byznys, stov marketing, vrcholn management, zdatn manažer), clearingov měna, clearingov obchod dumpingov cena, dumpingov vvoz, holdingov společnost, leasingov prodej, leasingov společnost.

Економічні англійські терміни чеська терміносистема засвоювала різними способами. Серед них: графічно-фонетична адаптація, морфологічна адаптація, словотвірне пристосування.

Графічно-фонетична адаптація

При графічно-фонетичній адаптації англійських економічних термінів виникає проблема, зумовлена різницею між письмовою і усною формою терміна, яка в англійській мові якісно інша, ніж у чеській. Це спричиняє подвійне написання термінів – один варіант стає чехізованим, де запозичення передане засобами чеської мови, а інший залишається в такій самій графічній формі, яка існує в англійській мові. Наприклад: cash/keš, leader/ lidr, marketing/ marketink.

Порушенням норм фонетичної структури чеської мови є те, що деякі англіцизми зберігають вимову, яка відмінна від написання (таке явище природне для англійської літературної мови і не притаманне чеській), напр.: dumping[dampi-], management [menydžment], managering [menydžeri-]. До графічно-фонетичних порушень можна зарахувати не типові для чеської мови сполучення приголосних: franchising,offshore, phonebanking, thread. Фонетичні та графічні розходження властиві переважно новим англійських запозиченням, які ще не зайняли своєї ніші у новітній чеській економічній термінології.

Деякі терміни при запозиченні зберегли свою первісну англійську форму, і про їх чехізацію ніколи не йшлося, наприклад: fair-play, come-back. Такі первісні запозичення притаманні, як правило, термінологічній сфері. Економічні терміни, які чеська мова запозичила порівняно недавно, мають тенденцію до подальшої адаптації (branding, summit, labelling, leasing, merchandising). Час покаже, чи збережуть вони свій первісний вигляд чи піддадуться процесу чехізації.


 
 

Цікаве

Загрузка...