WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Структурні моделі складених термінів із семою вода - Реферат

Структурні моделі складених термінів із семою вода - Реферат

5. Модель (усі компоненти – у називному відмінку) „іменник + прикметник + прикметник + прикметник": пара водяна суха насичена тощо.

6. Модель (прийменникова) „іменник у називному відмінку + іменник у родовому відмінку + прикметник у місцевому відмінку + іменник у місцевому відмінку": якість води у водному об'єкті тощо.

7. Модель „прикметник у називному відмінку + прикметник у називному відмінку + іменник у родовому відмінку + іменник у родовому відмінку": водний біологічний вид рослин тощо.

8. Модель (прийменникова) „іменник у називному відмінку + прикметник в орудному відмінку + прикметник в орудному відмінку + іменник в орудному відмінку": вода зі складними льодовими умовами тощо.

9. Модель „прислівник + дієприкметник у називному відмінку + прикметник у називному відмінку + іменник у називному відмінку": прогресивно очищена стічна вода тощо.

Багатокомпонентні терміни із семою вода менш продуктивні, оскільки, виражаючи самостійне науково-технічне поняття, кожен термін сприймається як дещо ціле. Однак для системності надзвичайно важливо, щоб у терміні розпізнавалося значення його складових частин і щоб ці значення не суперечили значенню цілого терміна. [9: 76] Серед багатокомпонентних моделей термінів можна виділити такі:

а) прийменникові конструкції: ріка з активною динамікою руслових процесів, реакційні норми якості води у водному об'єкті, придатному для рекреації, ступінь придатності водостоку для рекреації, вода, що відповідає вимогам електронної промисловості, навантаження води у водному об'єкті забруднювальними речовинами тощо;

б) безприйменникові: звичайна система очищення стічних вод,гідродинамічний контроль конусної течії забрудненої підземної води, автоматична станція контролю якості води, вода системи аварійного охолодження активної зони (ядерного реактора), ділянка течії з недостатньо якісною водою тощо.

Отже, складені терміни із семою вода, що мають у своєму складі три і більше елементів, переважно утворюються шляхом розширення й уточнення значень двокомпонентних термінів. Атрибутивні компоненти, що додаються до структури двокомпонентних моделей, уточнюють значення терміна словосполучення. У структурі складеного терміна замкнута водна петля простежується співвідношення понять категорії предметів (петля) за функцією (замкнута) та місцем знаходження (водна). Додатковий атрибутивний компонент, що вказує на певну функцію характерний для таких термінів: регенеровані стічні води, неочищені стічні води.

Трапляються моделі, у яких додатковий елемент вказує на місце перебігу дії чи процесу. Так, у складеному терміні сонячна освітленість у воді стрижневе слово (освітленість), вказує на функціональну ознаку (процес), пов'язану з дієсловом освітлювати, залежне слово виражене прикметником (сонячна) і передає атрибутивну ознаку. Уточнення цього двокомпонентного словосполучення додатковим елементом, вираженим іменником з прийменником (у воді), вказує на місце перебігу процесу, дає змогу виділити індивідуальні особливості терміноодиниці. Додатковий елемент, що вказує на місце перебігу дії чи процесу є, наприклад, у терміні внутрішній водний шлях.

Крім того, додатковий елемент у трикомпонентних моделях термінів може виражати функціональні ознаки: регенеровані (процес, пов'язаний з дієсловом регенерувати) стічні води, неочищені стічні води і т. п.

Зауважимо, що процес залучення додаткових елементів до структури двокомпонентних моделей складених термінів із семою вода не порушує семантичної цілісності терміноодиниці, а лише уточнює її.

У всіх типах термінів-словосполучень, що становлять предмет нашого розгляду, складові частини перебувають у співвідношенні означуваного до означеного.

Означувана частина може виражатися різними частинами мови:

- прикметником: важка вода, гравітаційна вода, водяний пил, вільна течія, кисла вода, водна блоха, водний гіацинт, річковий узор, вода вільна, агресивна вода, вода недоступна, вода капілярнатощо;

- дієприкметником: незарегульована ріка, мандруюча ріка, наступаюче море, зв'язана вода, вода підживлювальна, підперта вода, вода відмивна, заражена вода, відпрацьована вода, дистрофуючі озера тощо;

- іменником у непрямому відмінку без прийменника: глибина течії, проба води, напруга течії, точка роси, розчин віднімання, витрати води, оздоровлення ріки, добігання води, мутність води, аерація води тощо;

- іменником у непрямому відмінку з різними прийменниками: міграція з водою, гартування в воді, охолодження в воді, пливти за течією, заявка на воду тощо.

У більш складних конструкціях терміносполук із семою вода як означувана, так і означена частина можуть виражатися словосполученням. Крім того, означувана частина може бути як без прийменника (джерело стічних вод, мітка високих вод, рух ґрунтових вод, лінза підземних вод, затримка талих вод, втрати поливної води, зм'якшування підземних вод, вторгнення морської води тощо), так і з прийменником(водойма для збереження запасу води, кругообіг води в природі, вода з нульовою жорсткістю тощо). Означена частина, виражена словосполученням, притаманна таким складеним термінам: сонячна освітленість у воді, естетичний вплив на воду, звичайні забруднювачі води, освітлені стічні води, неочищені стічні води, замкнута водна петлятощо.

Хоча ми проаналізували структуру далеко не всіх складених термінів із семою вода, спостереження дають змогу говорити про те, що форма аналітичної конструкції здатна більш точно відтворити зміст конкретного поняття технічної галузі.

Семантично базовим у цих складних найменуваннях є іменник, який у структурі свого значення містить ту сему, що формує понятійний зміст терміносполуки. Незважаючи на те, означуваною частиною аналітичного терміна є сема вода (та її похідні – водний, річковий,озерний тощо) чи означеною, вона зберігає наступні значення, подані у Словнику української мови [11, с. 716]:

1. Прозора, безбарвна рідина, що становить собою найпростішу хімічну сполуку водню з киснем: аерована вода, атмосферні стічні води, зв'язана вода, солона вода, знесолена вода тощо.

2. Напій або розчин якоїсь речовини: реакційні норми якості води,придатна вода, вода підживлювальна, вода сира, норми питної води, живильна вода, мінералізована вода тощо.

3. Водна маса / водна поверхня джерел, озер, річок, морів, океанів: колірність води, насичена зона підземної води, вода водних джерел, водоростевий ставок, водна екосистема.

Література

 1. Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15000 термінів. Львів: Видавництво Державного університету „Львівська політехніка", 2000. 400 с.

 2. Виноградов В. Основные типы лексических значений слова // Вопросы языкознания. 1953. № 5. С. 3 – 29.

 3. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). К.: Вирій, Сталкер, 1997. 256 с.

 4. Годована М. Словосполучення як джерело поповнення української термінології // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. Праць. Вип. VI. / Відп. ред. Л.О.Симоненко. К.: КНЕУ, 2005. 448 с.

 5. Горшкова Т.М. К вопросу о природе терминологического словосочетания // Термин и слово. Предметная отнесенность и функционирование терминов. Горький: Издание ГГУ, 1983. 140 с.

 6. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М.: Наука, 1977. 246 с.

 7. Короткий російсько-український електротехнічний словник / ред. В.С. Перхач. Львів: ЛПІ, 1990. 126 с.

 8. Короткий російсько-український словник сучасних математичних і економіко-математичних термінів / Укладачі Л. Г. Боярова, О. П. Корж. Х.: Основа. 96 с.

 9. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 158 с.

 10. Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник / За ред. Й. Мисака, М. Крука. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", 2001. 412 с.

 11. Словник української мови: в 11 т. Т. 1./ Гол. ред. І. К. Білодід. К., 1970.


 
 

Цікаве

Загрузка...