WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

підвідомчих організацій і підприємств з приводу трактування і застосування окремих нормативних положень. Його сила обмежується
сферою діяльності певного відомства.
При всіх цих різновидах загального офіційного тлумачення оформляються відповідні юридичні документи - акти тлумачення. Ці акти нових норм не створюють, а служать своєрідним додатком до нормативного акта, норми якого тлумачаться. У межах компетенції інтерпретатора вони мають загальнообов'язкову силу в тих сферах, на які поширюються.
Офіційне казуальне тлумачення:
- роз'яснення, що відображається у правозастосовному акті, є обов'язковим для учасників конкретних суспільних відносин, з приводу яких виноситься правозастосовне рішення (вирок, постанова та ін.);
- роз'яснення осіб, які є офіційними учасниками правозасто-совного процесу. Рішення фіксуються у матеріалах правозасто-совного процесу, мають юридичне значення для всіх учасників даного процесу.
Неофіційне тлумачення - роз'яснення норм права, яке дається неуповноваженим суб'єктом і тому позбавлене юридчної сили і не тягне за собою юридичних наслідків.
Поділяється на доктринальне, компетентне та буденне.
За формою воно може бути як усним, так і письмовим.
Неофіційне доктринальне тлумачення - наукове роз'яснення змісту правових актів, цілей правових норм, яке здійснюється у результаті теоретичних планів, наукового аналізу права в монографіях, науково-практичних коментарях. Коли йдеться про доктринальне тлумачення, то мається на увазі науковий характер і ступінь систематизації правової ідеології.
Воно може бути систематизоване і несистематизоване.
Систематизоване тлумачення являє собою більш високий ступінь наукової розробки питань права.
Несистематизоване тлумачення виражається у наукових гіпотезах, ідеях, які потребують перевірки, доповняльної аргументації, приведення до системи, зокрема, шляхом організації дискусій, конференцій і т. д.
Компетентне (професійне) тлумачення дається юристами (наприклад, адвокатами). Здійснюється також членами недержавних організацій, для яких роз'яснення змісту закону є професійним обов'язком і грунтується на поєднанні теоретико-правових знань та особистого досвіду здійснення юридичної практичної діяльності.
Буденне тлумачення - дається людьми, в якому вони виражають правові почуття, емоції, уявлення, хвилювання і думки в їх повсякденному спілкуванні під дією права. Має велике значення у практиці додержання громадянських правових декретів, при виконанні ними громадянських обов'язків, а також у здійсненні ними суб'єктивних прав.
Тлумачення за обсягом: а) адекватне; б) обмежувальне;
в) поширювальне.
1. Адекватне (буквальне) - тлумачення, за якого зміст і письмовий виклад норми права збігаються.
2. Обмежувальне (звужене) - тлумачення, за якого зміст норми права сприймається вужче її буквального значення.
3. Поширювальне (розширене) - тлумачення, за якого зміст норми права сприймається ширше його буквального значення.
За способами розрізняють тлумачення: а) мовне; б) логічне;
в) системне; г) історико-політичне; д) телеологічне; е) спеціально-юридичне.
1. Мовне (граматичне) - з'ясування змісту правової норми шляхом дослідження її словесного формулювання на підставі лексичних, фонетичних, морфологічних, синтаксичних правил мовознавства.
2. Логічне - з'ясування змісту правової норми шляхом безпо-середнього використання законів та правил формальної логіки.
3. Системне - з'ясування залежно від місця, що його посідає норма в системі норм, а також від її зв'язків з іншими нормами інститутів та галузей права.
4. Історико-політичне - з'ясування суті правової норми на основі дослідження процесу її прийняття.
5. Телеологічне (цільове) - виражається в аналізі суті правової норми шляхом з'ясування її мети.
6. Спеціально-юридичне - аналіз норми, яка містить юридичну термінологію, розуміння конструкції норми з точки зору юридичної науки, техніки і практики.
За аналогією розрізняють тлумачення на: а) аналогією закону; б) аналогією права.
З'ясування і роз'яснення змісту норм за аналогією закону передбачає тлумачення схожої правової норми з певними ознаками конкретного життєвого факту. За аналогією права тлумачаться галузевий, міжгалузевий та загальний принципи права.
Тлумачення - з'ясування правових норм
Говорячи про "тлумачення-з'ясування" правових норм, потрібно розуміти, що таке "способи тлумачення". Способи тлумачення - це прийоми правила і кошти пізнання правових норм, використовувані чи свідомо інтуїтивно суб'єктом для одержання ясності щодо правових норм. Однак у теорії права поняття "прийом" і "спосіб" прийнято розрізняти. Спосіб тлумачення - це поняття ємне, що включає в себе спеціальні технічні кошти: "прийоми пізнання". Поняття, у свою чергу, - це термін, що означає конкретну дію інтерпретатора в пізнанні (наприклад: порівняння, аналогія і т.д.). На думку Скакун способи тлумачення права заздалегідь обумовлюються основними сферами правової діяльності. До них відносяться правові відносини, правосвідомість, основні види правових розпоряджень, специфіка мови права і т.д. У такий спосіб вибір способу тлумачення залежить від мети інтерпретатора і специфіки правової діяльності (пізнання тексту закону, правовідносини і т.д.)
У зв'язку з вищесказаним, а також спираючи на інші роботи різних авторів по "Теорії права", можна виділити основні способи тлумачення правових норм. До них відносяться: граматико-логічний спосіб тлумачення правових норм, систематичний і історико-політичний.
Доцільніше всього, на мою думку, починати з граматичного (філологічного) способу тлумачення. Зв'язано це з тим, що будь-яка юридична норма складається насамперед у письмовому виді з урахуванням особливостей мови, на якому укладач закладає в текст визначений зміст.
Суть цього способу укладається в ретельному граматико-синтаксичному проробленні "букви" документа, в аналізі слів, пропозицій і словесних формулювань. При граматичному, а дорівнює і текстуальному аналізі слів істотно важливим є усі: і загальноуживане (загальне) значення і виняткове (вузьке) значення слова. Також потрібно враховувати морфологічні характеристики слів, що складають документ, і їхні граматичні зв'язки.
Змістом граматичного способу тлумачення є сукупність розумових операцій, що дають можливість за допомогою розбору письмової мови усунути можливі протиріччя тексту і самого змісту норми, між різними нормами, з'ясувати значення окремих слів і всього тексту в цілому. У граматичному способі підкреслюється важлива роль побудови пропозиції в тексті документа, використання союзів, приводів, знаків пунктуації і т.д. Наприклад, при аналізі наступного фрагмента тексту документа: "Страчуватине можна помилувати"- зміст сказаного буде залежати від того, у якім місці стоїть кома.
У деяких авторів на першому місці коштують інші способи тлумачення правових норм. У Скакун можна прочитати, що "критика правових норм виступає як перша ступінь філологічного тлумачення". Під критикою тут є установлення дійсності й обов'язковості правових норм, при цьому граматичний спосіб тлумачення

 
 

Цікаве

Загрузка...