WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правознавство, загальна термінологія - Реферат

Правознавство, загальна термінологія - Реферат

влади, що характеризується:визнанням принципу рівності та свободи людей;реальною можливістю реалізації інститутів безпосередньої та представницької демократії;конституційним закріпленням та реальним гарантуванням прав та свобод;професіоналізмом влади;політичним плюралізмом, що визначає наявність опозиції;можливістю громадян бути суб'єктом владних відносин;наявність органів амоврядування, що надають можливість реалізувати інтереси населення;Демократичний режим існує у трьох формах;Ліберально-демократичний. Передбачає наявність методів здійснення влади, що засновані на загальнолюдських принципах та повазі прав людини;Консервативно-демократичний. Його змістом є охорона та зміцнення таких форм правової та політичної організації суспільства, що склалися історично та характерні саме для цієї держави;Радикально-демократичний. Його змістом є здійснення державної політики найбільш рішучими та рогресивними методами і діями.Антидемократичний політичний режим - це способи здійснення влади, що засновуються на подавленні інтересів особи, верховенстві держави над правом та диктатурі однієї політичної партії.Форми:Деспотія. Характерна для монархічної форми правління і визначається безмежністю влади монарха та відсутністю декларованих прав і свобод особи.Тиранія. Визначається як влада, що встановлюється шляхом захоплення. Для неї характерна розвинута система каральних органів та відсутність механізмів реалізації прав і свобод.Тоталітарний режим. Характеризується наявністю однієї офіційної ідеології, зрощенням партійного і державного апаратів, монополією на інформацію, централізмом управління та посиленням ролі виконавчих органів, конституційним закріпленням пільг еліти, мілітаризацією держави.Авторитарний режим. Заснований на дійсному чи силовому авторитеті однієї особи чи групи людей.Характеризується:проголошенням прав та свобод і відсутністю можливостей їх реалізації;проголошенням верховенства парламенту, який в дійсності лише затверджує прийняті елітою рішення;значною роллю поліцейського апарату;наявністю обов'язку суду оберігати державні інститути;неможливістю опозиції;пріорітетом інтересів держави над інтересами суспільства
механізм держави та державний апарат ргани держави класифікують по шести основним критеріям:За ролю і місцем в системі державного апарату:первинні, що утворюються шляхом безпосередніх виборів населенням;вторинні, що утворюються первинними і їм підзвітні.За напрямком та змістом діяльності:органи державної влади;глава держави;органи державного управлннясудові органи;контрольно-наглядові органи.За способом утворення:ті, що обираються;ті, що призначаються;ті, що передаються у спадок.За часом функціонування:постійні органи, що виконують основні функції держави та існують тривалий історичний період;тимчасові, що створюються для виконання одноразових завдань.За складом та способом прийняття рішень:єдиноначальні, рішення від імені яких приймаються керівником;колегіальні, рішення яких приймаються в процесі обговорення шляхом голосування.За територією, на яку поширюються рішення:центральні органи, рішення яких поширюються на всю територію;місцеві органи, рішення яких поширюються на адміністративну одиницю;локальні органи, рішення яких поширюються на певні підприємства, установи чи організації.Найбільш поширеною є класифікація державних органів на законодавчі, виконавчі та удові.Законодавчі:обираються населенням;здійснюють повноваження по прийняттю актів вищої юридичної сили;діють колегіально;мають виключні повноваження (ст 93 КУ).Виконавчі:здійснюють виконаві повноваження, тобто конкретизують норми законів та реалізують їх на практиці;здійснюють розпорядчі повноваження, тобто самостійно визначають структуру своїх органів;приймають нормативні акти на основі, на виконання і у відповідності до законів;складають систему вищих центральних та місцевих органів;функціонують за принципом подвійного підпорядкування (органу що створив та вищестоящому органу).Судові:здійснюють особливу діяльність - правосуддя;незалежні і підкорюються тільки закону;приймають рішення в особливій формі (постанови, вироки, рішення);діють в особливих процесуальних формах;їх рішення можуть бути оскаржені чи опротестовані.
Правова держава це держава, в якій владні повноваження здійснюються в рамках і на основі законів нею ж прийнятих.Ознаки правової держави.Верховенство пава:в системі нормативно-правових актів;над інтересами держави.Законодавче регулювання найважливіших сфер життєдіяльності суспільства.Здійснення влади на основі принципу її розподілу на аконодавчу, виконавчу, судову.Взаємна відповідальність держави і особи.Висока якість законодавства, що виключає прогалини та юридичну неточність.Високий ступінь заищеності особи.Наявність спеціальних органів, що здійснюють нагляд за конституційністю законодавства.Високий рівень правової культури та правосвідомості громадян.
Держава в політ системі Держава виступає як особлива ланка в структурі політичної системи суспільства. Його роль і місце в цій системі не ототожнюється з роллю і місцем, з одного боку, правещей партії, а з іншого боку - інших ланок цієї системи.Держава не проста саме масове політичне об'єднання громадян, а об'єднання усіх без винятку громадян, усіх членів суспільства, що знаходяться в політико-правовому зв'язку з державою, незалежно від класової, вікової, професійної й іншої приналежності. Держава є виразник їхніх загальних інтересів і світогляду. Отже, з діяльністюдержави, зі здійсненням державного керування зв'язані реальні і самі широкі можливості для всіх громадян брати участь у політичному житті суспільства. Ідеї участі кожної людини в рішенні загальних справ, відповідальності кожної особистості за долю держави, суспільства в цілому знайшла своє конкретне вираження в цілому ряді законів, Декларації прав і воль людини і громадянина.Місце і роль держави в політичній системі суспільства визначаються наступними основними моментами:держава відіграє немаловажну роль в удосконалюванні суспільства як власника основних знарядь і засобів виробництва, визначає основні напрямки його розвитку в інтересах всіх і кожного;держава виступає організацією всіх громадян, представляє суспільство в цілому; тільки їм і від його імені приймаються владні рішення, що стосуються всіх членів суспільства й обов'язкові для виконання кожним.держава має у своєму розпорядженні спеціальний апарат керування і примуса;держава має у своєму розпорядженні розгалужену систему юридичних засобів, що дозволяють використовувати різні методи переконання і примуса;держава має суверенітет, є його головним суб'єктом, основним джерелом реалізації політичної влади;держава має єдність законодавчих, управлінських і контрольних функцій, це єдина повновладна організація в масштабі всієї країни.Держава відноситься до числа власне політичних організацій, що, будучи оснащеним спеціальним апаратом примуса і придушення з відповідними "речовинними придатками" у виді в'язниць і інших примусових установ, держава виступає як головна сила в руках політичних сил, що коштують у влади, як головний провідник їхньої волі й інтересів у життя, як найважливіший засіб здійснення політичної влади

 
 

Цікаве

Загрузка...