WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правознавство, загальна термінологія - Реферат

Правознавство, загальна термінологія - Реферат

застосовується лише до суб'єктів, які винні у вчиненні конкретного правопорушення;Цілі-компенсація , профілактика, покарання
Мета та принципи ЮВ . Юридична відповідальність характеризується множинністю цілей, її цілями є:1) правоохорона, тобто охорона від будь-яких посягань:прав та свобод людини і громадянина, які закріпленіКонституцією країни;прав та охоронюваних аконом інтересів підприємств,установ, організацій, незалежно від форм власності;
- прав та Інших цінностей, що характеризують громадянське суспільство і державу, яка підпорядкована служінню цьому суспільству;правовідновлення, тобто відновлення порушених прав;виправлення та перевиховання правопорушників;попередження правопорушень;5) зміцнення законності, правопорядку, підвищення правової
культури.встановлення відповідальності лише за конкретні винні вчинкиучасників суспільних відносин, нормативне визначені у законі;чітке нормативне визначення в законах виду та межвідповідальності;справедливість;доцільність;індивідуалізація відповідальності;невідворотність відповідальності (покарання);швидкість настання відповідальності;процесуальна регламентованість відповідальності
Види та зміст відповідальності Кримінальна відповідальність -- різновид ретроспективної відповідальності, що полягає у застосуванні до винної у вчиненні злочину фізичної особи виду й міри кримінального покарання.Адміністративна відповідальність - накладення на винних фізичних (юридичних) осіб, які порушили правила поведінки, адміністра-тивних стягнень, що створюють для цих осіб (колективів) несприятливі наслідки особистого, майнового, морального та іншого характе-РУ-Цивільно-правова відповідальність - накладення цивільно-правових стягнень (неустойки, штрафу, пені і відшкодування збитків) на фізичну чи юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність особи та ін.).Дисциплінарна відповідальність -- різновид ретроспективної юридичної відповідальності особи за порушення норм права, що регулюють відповіднудисципліну, і застосування до порушника дисциплінарних стяг нень. Розрізняють такі види дисциплінарної відповідальності: державну, трудову, військову, навчальну та ін.Матеріальна відповідальність працівників - різновид ретроспективної юридичної відповідальності працівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків.Конституційно-правова відповідальність -- різновид юридичної відповідальності, що має складний політико-правовий характер, її суб'єктами можуть бути органи державної влади (насамперед вищі органи держави та їх посадові особи), а також фізичні особи.
Заходи які не є відповідальністю До примусових заходів, які не є вираженням юридичної відповідальності, відносяться, передусім, ті, що є своєрідною "альтернативою" юридичної відповідальності, коли з огляду на певні характеристичні особливості суб'єктів діянь закон виключає (як і елементарний здоровий глузд) можливість застосування заходів відповідальності. До них відносяться також заходи безпосереднього впливу, що іноді близько стоять до заходів відповідальності, але істотно, принципово від них відрізняються. Це можуть бути й заходи, що не мають точок дотикання з правопорушеннями.Коли подивитися на систему інших (які не є вираженням відповідальності) заходів примусового характеру під кутом зору їх зв'язку з правопорушеннями та юридичною відповідальністю, то їх можна класифікувати по таких групах:1) додаткові до юридичної відповідальності;2) заміняючі юридичну відповідальність (еквівалентні) заходи;3) упереджуючі правопорушення;4) припиняючі правопорушення;5) забезпечуючі можливість юридичної відповідальності та досягнення її цілей;6) не обов'язково зв'язані з правопорушенням;7) не зв'язані з правопорушенням.
Процедури. З інститутом юридичної відповідальності щільно пов'язані й правові норми, що визначають порядок, процедуру, процес здійснення самого притягнення до ідповідальності. Правосуддя, взагалі юрисдикційна діяльність (від латинського слова, що означає 'проголошую право") досягають мети лише за умови, коли відбуватимуться у порядку і формах, із додержанням гарантій,визначених процесуальним законодавством. Завдяки щ забезпечується можливість встановлення об'єктивної істини у справі про правопорушення, без чого втрачається сенс самої юридичної відповідальності.Кримінальний процес, цивільний процес, господарсько-судовий процес, адміністративні і дисциплінарні провадження тощо потре-бують ретельного дотримання законності. Ігнорування, нігілістичне ставлення до процесуальних норм створює грунт для протизаконних покарань, сваволі, руйнування правопорядку. Спеціальні закони Кримінально-процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення - докладно регламентують юрисдикційну процедуру, процес розгляду і розв'язання справи.Так, скажімо, кримінальний процес складається з таких процесуальних стадій:порушення кримінальної справи;попереднє розслідування, яке провадиться в одній з двох
форм - дізнання та попереднє слідство;віддання до суду;судовий розгляд у суді першоїінстанції,якийскладається з декількох частин - підготовча частина,
судове слідство, дебати сторін (судові дебати), останнє
слово підсудного, постанова (винесення) вироку,
оголошення вироку (до речі, в разі необхідності можливе
поновлення розгляду справи, починаючи з судового
слідства, у будь-який момент, включаючи постанову
вироку);розгляд справи в апеляційній інстанції (апеляційне про
вадження);розгляд справи в касаційній інстанції (касаційне про
вадження);перегляд справи за нововиявленими обставинами;виконання вироку, ухвали та постановисуду.Рішення у справі, що розглядається у кримінальному процесі, виносяться лише на підставі фактичних даних (доказів), які одержані з джерел, що визнані кримінально-процесуальним законом (ст. 65 КПК). Ними можуть бути: показання свідка, показання потерпілого, показання підозрюваного, показання обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, письмові документи (протоколи слідчих та судових дій та інші документи).Цілком очевидно, що найважливішою центральною частиною кримінального, рівно як і цивільного процесу, є власне правосуддя, тобто безпосередній судовий розгляд.
Поняття законності і правопорядку Законність, як принцип здійснення владних повноважень державою Законність, як принцип поведінки фізичних осіб у сфері права Законність, як принцип побудови системи нормативних актів Законність, як режим соціально-політичної сфери життєдіяльності суспільства вимоги законності - основні начала, що характеризують її зміст та значення. Верховенство закону Єдність законності - наявність єдиної мети правотворчої та правозастосовчої діяльності (регулювання суспільних відносин), а також визнання формальної юридичної рівності суб'єктів Реальність законності - досягнення фактичного виконання вимог, що

 
 

Цікаве

Загрузка...