WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

влади. Органи внутрішніх справ України, які є частиною держав-ної влади, на сьогодні за своєю організацією та діяльністю неповною мірою відпові-дають тим вимогам, що ставить до них соціально-політична, економічна та криміногенна ситуація в Україні. Стан дисципліни та законності серед працівників органів внутрішніх справ ще не відповідає вимогам сьогодення. Про це свідчать численні повідомлення громадян про неправомірні дії правоохоронців, непоодинокі випадки скоєння працівниками міліції злочинів, корупційних діянь тощо. Ці проблеми вимагають на наш погляд, вжиття широкомаштабних комплексних заходів з боку держави, що мали б забезпечити стабілізацію ситуації у найближчі роки.
Одним із таких заходів є впровадження курсу реформування органів внутрішніх справ України, яке розпочалося у 1996 році із прийняттям Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку системи МВС України. Шість років дозволяють зробити висновок про грунтовність тих основоположних ідей, які були покладені в основу перебудови системи органів внутрішніх справ.
Одним із основних принпиців реформування системи органів внутрішніх справ є зміцнення зв'язків міліції з громадськістю, доступність для населення інформації про діяльність органів внутрішніх справ у встановленому законодавст-вом порядку.
Аналіз перетворень, які відбуваються в органах внутрішніх справпротягом останніх років, дає можливість говорити про один із основних показників, а саме, про підвищення авторитету органів внутрішніх справ у цілому і міліції зокрема. Авторитет міліції базується на професіоналізмі її працівників, на ступені довіри з боку населення, зміцненні стосунків її підрозділів та окремих працівників з громадськими об'єднаннями, рухами, громадянами тощо.
Ставлення населення до міліції необхідно розглядати на рівні сформованої громадської думки і на рівні практичних дій представників виконавчої влади. Одним із важливих напрямків зміцнення зв'язків органів внутрішніх справ з місцевим населенням є врахування громадської думки, яка узагагальнює уявлення людей про ті чи інші напрямки діяльності або якість роботи міліції. Цінність громадської думки полягає ще і в тому, що вона пропонує шляхи вдосконалення роботи органів внутрішніх справ. Це підтверджується періодичним дослідженням громадської думки про роботу органів внутрішніх справ.
Іншим заходом є реалізація Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Пріоритетним у цій програмі є питання правового забезпечення правоохоронної діяльності. Враховуючи злободенність проблеми, МВС України розробило Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999 -2005 роки. Відповідно до цієї програми передбачається розробка і впровадження комплексу цільових програм, спрямованих на зміцнення зв'язків із населенням і підвищення авторитету органів внутрішніх справ.
Серед них:
- проведення моніторингових досліджень громадської думки про діяльність органів внутрішніх справ;
- розробка і впровадження правового механізму, поновлення порушених працівниками міліції прав і законних інтересів громадян, відшкодування завданих матеріальних збитків;
- поширення практики прийому громадян в органах внутрішніх справ та без-посередньо за місцем їх проживання, у трудових колективах та громадсь-ких приймальнях;
- організація творчих конкурсів на краще висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів внутрішніх справ і їх працівників, а також сприяння громадської думки боротьбі зі злочинністю;
- розробка системи матеріального і морального заохочення з метою більш широкого залучення громадян до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
- підготовка фахівців за спеціальністю "Зв'язок органів внутрішніх справ з населенням і громадськими організаціями" тощо.
Президентом України у 1997 році утворена Державна комісія з проведення в
Україні адміністративної реформи. У сучасних умовах адміністративної реформи, перехідного періоду розвитку українського суспільства і держави, реформування системи МВС по-новому сприймаються питання забезпечення прав і свобод грома-дян країни, співпраці і взаємодії з населенням, вирішення яких значною мірою залежить від нормального функціонування системи органів державної влади, важливе місце серед яких займають виконавчі органи, в тому числі органи внутрішніх справ.
Тому для нормального їх функціонування, зміцнення дисципліни та закон-ності, співпраці та взаємодії з громадськістю, на нашу думку, необхідно:
1) стимулювати правову поведінку співробітників органів внутрішніх справ.
Зокрема, відмовитися від оцінки їх роботи за відсотками розкриття злочинів
а більше уваги приділяти громадській думці в оцінюванні діяльності органів
внутрішніх справ, реально ставити завдання з упереджуючих позицій;
2) створювати нормальні матеріально-технічні умови роботи;
3) особливу увагу приділяти кадровій політиці, через яку реалізується соціа-
льна політика держави. Здійснювати профорієнтацію, профвідбір і проф-
підбір;
4) взаємодіяти з більш широкими масами населення і громадськими формува-
ннями, здійснювати дійовий суспільний контроль з метою сприяння
зміцненню дисципліни та законності в органах внутрішніх справ;
5) створювати критерії для висування робітників на посаду (конкурсний
відбір);
6) проводити об'єктивне атестування (всебічно враховувати ділові якості, мо-
ральні, професійні, психологічні і фізичні можливості працівника, врахову-
вати думку суспільства про його роботу, неупереджене ставлення з боку
начальників і т. д.);
7) використовувати позитивний досвід іноземних держав у кадровій політиці;
8) більш широко використовувати міжнародні норми у взаємодії з населен-
ням;
9) розширити інститут позаштатних співробітників органів внутрішніх справ.
Проблема зміцнення дисципліни та законності в органах внутрішніх справ
може бути вирішена, якщо будуть ефективніше реалізовуватися запропоно-
вані заходи в тісному співробітництві та взаємодії з населенням і суспіль-
ством, бо чим більше буде проводитись роботи з населенням, тим більше
буде видна робота органів внутрішніх справ для громадськості, тим жорст-
кішим буде контроль з їх боку, тим менше буде порушень дисципліни та
законності . Тому співробітництво і взаємодію з суспільством можна рогля-
дати як сучасну форму зміцнення дисципліни та законності в органах внут-
рішніх справ.
Висновок
Підводячи підсумок даної роботи, можна зробити натупні висновки.
Законність - це суспільно-політичний режим, що полягає в пануванні права й закону в суспільному житті, неухильному здійсненні приписів правових норм всіма учасниками суспільних відносин, послідовній боротьбі з правопорушеннями і свавіллям в діяльності посадових

 
 

Цікаве

Загрузка...