WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Категорії правопорушення, причини їх виникнення - Курсова робота

Категорії правопорушення, причини їх виникнення - Курсова робота

Поруше-
ння міжнародно-правової норми є міжнародним правопорушенням, яке по- роджує міжнародно-правову відповідальність.
Міжнародні правопорушення - дії чи бездіяння суб'єктів міжнародного права , які суперечать нормам і принципам міжнародного права чи особистим
зобов'язанням і завдають шкоду іншому суб'єкту, групі суб'єктів міжнародного права чи всій міжнародній спільноті.
Розрізняють міжнародні злочини і міжнародні делікти (проступки). До злочинів відносять работоргівлю, піратство, міжнародний тероризм), а до між-
народних деліктів - порушення торгових зобов'язань).
Отже, ми визначили різні види правопорушень і можемо зробити висно- вок, що всі вони знаходятьсяв тісному зв'язку та взаємозалежності між собою.
Розділ III
Причини правопорушень.
Говорячи про причини правопорушень доцільно вказати на деяку несхо-
жість понять причини в філософії і кримінології. В філософії причиною назива-
ють явище, яке при визначених умовах з необхідністю викликає (обумовлює) інше явище (наслідок). Зв'язок між причиною і наслідком носить закономірний характер, який означає, що дана причина в відповідних умовах кожен раз вик-
ликає визначений наслідок. Таким чином, зв'язок між причиною і наслідком ха-
рактеризується поняттями необхідності, неминучості. Під причиною в криміно-
логії розуміють явище чи їх сукупність, яке породжує інше явище, що розгляда-
ється як наслідок. Причини створюють можливість визначеного наслідку, для появи якого необхідні допоміжні умови, що не породжують даний наслідок, але
створюють відповідні обставини для реалізації дії причини. В кримінології зв'язок між причиною і наслідком не розглядається як необхідний і зобов'я-
зальний.
Отже, розрізняють такі види причин правопорушень:
1) за значущістю в обумовлюванні, детермінації правопорушень:
основні - соціальні явища, яким належить визначальна, вирішальна роль у цьо-
му процесі (наприклад, суперечність чинного законодавства основним правам
людини, загальнолюдським моральним приписам; протиріччя між ним і потре- бами, інтересами тих чи інших соціальних груп і окремих осіб, якщо правова
культура останніх відзначається неналежним рівнем; суттєві вади, недоліки законодавства); неосновні - явища, які лише полегшують вчинення правопору-
шень, здійснюють такий вплив на фоні головних факторів, саме завдяки ним, тобто так звані фонові явища (наприклад, недосконалість обліку і охорони ма-
теріальних цінностей, недостатній контроль за дотриманням правил техніки безпеки, правил дорожнього руху тощо). Останню групу явищ нерідко відобра-
жають іншим, окремим поняттям: обставини (або умови), що сприяють вчинен-
ню правопорушень;
2) за онтологічним статусом стосовно свідомості конкретної особи:
об'єктивні - явища, що не залежать від неї (наприклад, недоліки в роботі дер-
жавних органів); вони створені іншими поколіннями або природними силами. Типовими умовами, що сприяють зростанню злочинності у сучасному світі, визнаються урбанізація, екологічні проблеми, інші тіньові сторони цивілізації та технічного прогресу;
суб'єктивні - явища, які входять до складу індивідуальної свідомості конкрет-
ного суб'єкта, безпосередньо визначаються нею (наприклад, незнання особою вимог закону, її від'ємне, негативне ставлення до його приписів, психологічна установка особи на протиправну поведінку, алкоголізм, наркоманія, пропаганда в засобах масової інформації і мистецтві насильства, розпусти).
Розглянемо ж сукупність найбільш поширених об'єктивних і суб'єктив-
них факторів, які обумовлюють подальше зростання злочинності в Україні.
Об'єктивні умови. Найважливішою треба, мабуть, визнати зниження життєвого рівня більшості населення. Звичайно далеко не всі знедолені вижива-
ють за допомогою злочинних дій, але не викликає сумніву і те, що деяка части- на, особливо молодь, вирішує свої проблеми не завжди в злагоді з криміналь-
ним кодексом.
Спад економічної активності обумовив появу офіційно визнаного безро-
біття. В важкому становищі опинилися працівники, які фактично втратили ро-боту, але не зареєструвались як безробітні. Не можуть знайти роботи і молоді люди. Велика кількість з них стали безробітними відразу після закінчення нав- чальних закладів. Навряд чи викликає сумніви припущення, що багато безро- бітних ідуть у тіньову економіку або кримінальне середовище. Також усі ці труднощі, невпевненість в завтрашньому дні породжують конфлікти, ведуть до наркоманії, самогубств.
Також процвітає корупція та розкрадання коштів у банках та інших уста-
новах. Дрібні підприємства захоплюють рекрути та грабіжники. Тіньова еко-
номіка використовується злочинцями для вкладення та примноження коштів, здобутих злочинним шляхом; всіляко уникає оподаткування.
Отже, складні економічні умови життя більшості громадян України об'єктивно сприяють зростанню кількості правопорушень.
Суб'єктивні умови злочинності. На жаль, протягом багатьох років у на-
шій країні недостатню увагу приділяли правовій освіті та вихованню. Люди по-
гано знають закони, через це важко вимагати виконувати їх норми. Це сприяє збільшенню кількості правопорушень. Правопорушення може зумовити темпе-
рамент, наявність певних психічних відхилень.
На жаль, великого поширення сьогодні набули такі соціальні лиха, як ал-
коголізм, наркоманія, токсикоманія, перелюбство, аморальність та інші. Ці умо-
ви діють завжди і всюди. У багатьох випадках вони сприяють скоєнню право-
порушень, а то й виступають їх головними причинами.
Серед суб'єктивних умов зростання злочинності в незалежній Україні слід назвати також байдужість значної частини населення до державних справ взагалі і, зокрема, до правопорядку. Люди стурбовані своїм становищем (нере-
гулярна оплата праці, підвищення плати за комунальні послуги, низький рівень соціального забезпечення; цим держава вільно чи невільно провокує нестабіль-
ність правомірної поведінки).
Отже, щоб правомірна поведінка стала нормою життя для більшості насе-
лення, необхідна розвинута економіка, стабільний демократичний політичний режим, дотримання законності всіма посадовими особами та громадянами, ви-
сокий рівень правової культури.
Висновки
В даній роботі було розглянуто основні положення категорії правопору-
шення, з'ясовано причини їх виникнення.
1. Злочини і інші правопорушення негативно впливають на розвиток сус-
пільства. Злочинність і інші правопорушення об'єктивно гальмують поступо-
вий розвиток нашого суспільства, подальше вдосконалення суспільних відно-
син. Злочинність та її прояви як діяльності, спрямована на протизаконне задо-
волення потреб певної частини

 
 

Цікаве

Загрузка...