WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільні правовідносини - Контрольна робота

Цивільні правовідносини - Контрольна робота


Контрольна робота на тему
Цивільні правовідносини
1. Поняття цивільних правовідносин
Норми цивільного права (як і інші правові норми) регулюють суспільні відносини за участю громадян і різних організацій. При цьому суспільні від-носини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивіль-но-правовими.
Отже, цивільно-правові відносини - це форма, завдяки якій норми ци-вільного права реалізуються в житті.
Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин у цілому, і галузевих цивільно-правових зокрема. Останні виникають на підставі правових норм, і саме цей момент пояснює регулюючий вплив права на суспільні відносини.
Учасники цивільно-правових відносин мають суб'єктивні права та обов'язки. Ознакою правових відносин є те, що здійснення суб'єктивних прав та виконання суб'єктивних обов'язків можуть забезпечуватися засоба-ми державного примусу. Цивільно-правовим відносинам властива ця ознака. Щодо галузевих особливостей цивільно-правових відносин, то вони зумов-лені особливостями предмета і методу цивільного права.
Таким чином, цивільно-правові відносини - це майнові та особисті не-майнові відносини (врегульовані нормами сучасного цивільного права) між майново відокремленими, юридично рівними учасниками, що є носіями суб'єктивних цивільних прав та обов'язків, які виникають, змінюються, при-пиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю засто-сування засобів державного примусу.
У запропонованому визначенні відображено загальні ознаки правових відносин (виникнення на підставі правових норм, належність учасникам від-носин суб'єктивних прав та обов'язків, можливість застосування засобів державного примусу). В ньому також показано особливості цивільно-правових відносин (групи суспільних відносин, які набувають вигляду циві-льно-правових, майнова відокремленість і юридична рівність учасників, по-силання на юридичні факти як підставу виникнення, зміни та припинення суб'єктивних цивільних прав та обов'язків).
2. Структура цивільно-правових відносин
Громадяни та організації вступають у різні цивільно-правові відносини. З метою індивідуалізації окремих цивільно-правових відносин наука цивіль-ного права окреслює їх елементи: суб'єкти, суб'єктивне цивільне право та суб'єктивний обов'язок.
3. Суб'єкти цивільно-правових відносин
У цивільно-правових відносинах мають брати участь принаймні дві осо-би, бо це відносини між людьми (відношення людини до речі не є правовим). Особи, які є учасниками цивільно-правових відносин, називаються суб'єктами. Суб'єкт цивільно-правових відносин, якому належить право, на-зивається активним суб'єктом, або суб'єктом права. Суб'єкт цивільних від-носин, на якого покладено обов'язок, називається пасивним суб'єктом, або суб'єктом обов'язку. Проте таких цивільно-правових відносин, у яких є ли-ше суб'єкт права і лише суб'єкт обов'язку, дуже мало. Як правило, в цивіль-но-правових відносинах кожен з учасників має суб'єктивні права і несе суб'єктивні обов'язки. Наприклад, у правовідносинах, що виникають з дого-вору купівлі-продажу, підряду, перевезення, комісії, кожен із суб'єктів пра-вовідносин має права і несе обов'язки.
Суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи (державні під-приємства та установи, кооперативи, громадські організації, акціонерні то-вариства, орендні підприємства), Українська держава, інші організації (на-приклад, релігійні організації, спільні підприємства за участю українських та іноземних юридичних осіб, іноземні підприємства й організації).
Громадянам, юридичним особам як суб'єктам цивільно-правових відно-син притаманні такі суспільно-юридичні якості: цивільна правоздатність і ци-вільна дієздатність. Називаються вони суспільно-юридичними тому, що сто-суються саме громадян та юридичних осіб і передбачені законом (статті 11 і 26 ЦК України).
4. Об'єкти цивільно-правових відносин
Громадяни та організації укладають угоди і, отже, вступають у цивіль-но-правові відносини з метою задоволення своїх інтересів. Залежно від змісту останніх можна говорити, що виникнення цивільно-правових відносин пов'язано з необхідністю придбання, перевезення речей, надання послуг, пу-блікації творів науки та літератури, захисту честі і гідності тощо. З цього можна зробити висновок, що об'єкт цивільно-правових відносин - це те, на що спрямовано суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок з метою задово-лення інтересів громадян та організацій. Тобто об'єктами цивільних право-вих відносин є: а) речі; б) дії, у тому числі послуги; в) результати духовної та інтелектуальної творчості; г) особисті немайнові блага.
Речі - найпоширеніший об'єкт цивільно-правових відносин. Речі є об'єктами речових правовідносин, що виникають з договору застави (ст. 181 ЦК України). речі також об'єкти цивільно-правовіих відносин, що виникають з договорів купівлі-продажу, обміну, дарування. Іноді в літературі речі на-зиваються об'єктами другого порядку. (дії боржника - дії першого поряд-ку).
Дії - об'єкт цивільно-правових відносин, які виникають з договорів. Так, об'єктом цивільно-правових відносин з договору перевезення є діяль-ність (система дій) перевізника, зобов'язаного здійснювати перевізний про-цес.
Результати духовно та інтелектуальної творчості. За чинним цивіль-ним законодавством факти створення літературних, наукових, драматичних творів тощо є юридичними фактами, об'єктом будуть визнані й інші творі, на які буде поширено авторське право.
Особисті немайнові блага. Одним з видів суспільних відносин, які ста-новлять частину предмета цивільного права, є особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими. Вони регулюються нормами цивільного права, і тому це різновид цивільно-правових відносин. Їх об'єкт - особисті немай-нові блага: честь, гідність, ім'я, життя, здоров'я тощо (ст. 7 ЦК України).
Наведені поняття об'єкта правовідносин та визначення їхнього кола сприймаються в юридичній науці неоднозначно. Деякі науковці додержують-ся думки про те, що до об'єктів правовідносин належать тільки реальні бла-га, на використання або охорону яких спрямовані суб'єктивне право та пра-вових обов'язок. До них належать:
- матеріальні блага (жилі приміщення, гроші, предмети домашнього вжитку, предмети духовної та науково-технічної творчості);
- особисті немайнові блага (особисте життя громадян, честь, гідність тощо.
З об'єктів правовідносин виключено дії. Вони, на думку авторів зазна-чених міркувань, не можуть бути об'єктами правовідносин, оскільки дії зо-бов'язаної особи - це фактична поведінка, яка формується шляхом вико-нання юридичного обов'язку.
5. Види цивільно-правових відносин
Цивільно-правові відносини досить різноманітні за суб'єктним складом, змістом та підставами виникнення. Наукою і практикою розроблено певні критерії, заякими всі цивільно-правові відносини поділяються на види.
Регулятивні та охоронні відносини. В основу розмежування зазначених видів правовідносин покладено

 
 

Цікаве

Загрузка...