WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення акціонерних товариств - Курсова робота

Правове положення акціонерних товариств - Курсова робота

також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами А. Т.
Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)фонду передбачається установчими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку.
Існує два типи організації А. Т. - відкритий та закритий.
Визначення: до А. Т. належать: відкрите А. Т., акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах та закрите А. Т., акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.
Закрите А. Т. може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.
При цьому акції А. Т. відкритого типу можуть переходити від одного власника до іншого без згоди інших акціонерів, тоді як акції товариства закритого типу лише зі згоди більшості акціонерів, якщо інше не передбачено в статуті.
Функціонування А. Т. закритого типу відрізняється і іншими особливостями, які обов'язково повинні бути відображені в його статуті. Ще одна відмінність А. Т. закритого типу від А. Т. відкритого типу полягає в тому, що як правило, в А. Т. відкритого типу більш крупний статутний фонд ніж в А. Т. закритого типу завдяки не порівняно великій кількості акціонерів.
Управління акціонерними товариствами.
В основі системи управління А. Т. лежить така схема:
вищій орган влади в А. Т., який представляє власника об'єднаного капіталу - загальні збори акціонерів.
орган, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу - рада А. Т. (спостережна рада)
глава товариства, керуючий діяльністю товариства, обираємий загальними зборами акціонерів - генеральний директор (президент) товариства.
орган управління оперативною діяльністю, до якого входять управлінці та менеджери вищої ланки - Правління товариства.
орган, який здійснює функції внутрішнього фінансового, господарського та правового контролю за діяльністю товариства - ревізійна комісія товариства, члени якого обираються загальним зборами акціонерів.
Визначення: вищим органом А. Т. є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.
До компетенції загальних зборів належить:
визначення основних напрямів діяльності А. Т. і затвердження його планів та звітів про їх виконання
внесення змін до статуту товариства
обрання та відкликання членів ради А. Т. (спостережної ради)
обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії
затвердження річних результатів діяльності А. Т., затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків
створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень
винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства
затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства
вирішення питання про придбання А. Т. акцій, що випускаються ним
визначення умов оплати праці посадових осіб А. Т., його дочірніх підприємств, філій та представництв
затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства
прийняття рішень про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу
Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання.
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів.
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
зміна статуту А. Т.
прийняття рішення про припинення діяльності товариства
створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю акціонерів, які беруть участь у зборах.
Про проведення загальних зборів акціонерів держателів іменних акцій повідомляються персонально. Крім того, повинно бути зроблено загальне повідомлення передбаченим статутом способом про наступні збори з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.
Будь-який з акціонерів вправі виносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 40днів д їх скликання. В цей же строк акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, можуть вимагати включення питань до порядку денного.
До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаних з порядком денним зборів.
Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше 1 разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також при наявності обставин, вказаних у статуті товариства і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси А. Т. в цілому.
Збори повинні бути також скликані виконавчим органом на вимогу ради акціонерів (спостережної ради).
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 20% голосів, вправі вимагати скликання позачергових зборів в будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори.
Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос. У статуті товариства може бути встановлено мінімальну кількість акцій, яка надає право голосу, або обмеження кількості голосів, які надаються одному акціонеру.
Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це виконавчий орган А. Т.
В А. Т. може створюватися рада А. Т. (спостережна рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу.
Статутом А. Т. або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду А. Т. (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
Члени ради А. Т. (спостережної ради) не можуть бути членамивиконавчого органу.
Виконавчим органом А. Т., який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений

 
 

Цікаве

Загрузка...