WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

факторів можливі різні варіанти структур управління з різним ступенем централізації і виконання управлінських функцій (або відсутністю централізації управління діяльністю учасників об'єднання), різним числом ступенів та ланцюгів управління. Визначну роль в їх виборі грають цілі і стратегія об'єднання. В результаті створюється організаційна структура об'єднання, яка може бути представлена у вигляді ієрархічної піраміди управління, основу якої складають органи управління об'єднання. Забезпечення ефективності управлінського процесу в значній мірі визначається раціональністю їхструктури і компетенції.
Створюючи об'єднання, підприємства самостійно визначають структуру його управління і згодом реалізують свої права по управлінню об'єднанням через уповноважені ними органи. Органи управління здійснюють свою діяльність на основі і у відповідності з установчими документами об'єднання.
Стаття 3 Закону України "Про підприємства в Україні" визначає правовий статус об'єднання підприємств. Питання структури і компетенції органів управління об'єднання в цій статті не зазначені. Не обмежена законодавчою регламентацією свобода діяльності підприємств, що об'єднуються, по організації і здійсненню управління об'єднанням обумовлює різний підхід до визначення структури, органів і їх компетенції.
Так, органами управління об'єднань можуть бути загальні збори членів, рада, дирекція, конференція, правління, виконавча або генеральна дирекція. Прийом в об'єднання нових членів і вирішення питань про зупинення членства, затвердження кошторису об'єднання, створення філіалів, представництв і фірм, наприклад в асоціації, можна віднести до компетенції дирекції, а в багатогалузевій регіональній господарчій корпорації - до компетенції правління.
При існуючому на практиці різноманітті найменувань органів об'єднання і їх компетенції легко виявити загальні для всіх видів добровільних об'єднань підприємств принципи:
колегіальність управління в об'єднанні;
створення представницьких органів і незалежних контрольних органів;
розподілення нормотворчої, виконавчої і контрольної компетенції між різними органами об'єднання.
Таким чином, в зв'язку з необхідністю узгодження інтересів учасників об'єднання структура органів об'єднання виявляється в значній мірі запозиченою із практики організації органів суб'єктів колективного підприємництва, а в об'єднаннях, організованих у формі господарських товариств, органи управління формуються з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства",
До таких органів можна віднести:
вищий (представницький) орган - загальні збори, конференція, збори представників, рада членів і т.і. (в подальшому - загальні збори);
спеціальний виборний орган, діючий в проміжках між загальними зборами - правління, рада, рада директорів (в подальшому правління);
виконавчий орган - дирекція, виконавча дирекція, генеральна дирекція, правління (в подальшому дирекція);
контрольний орган - ревізійна комісія.
В результаті такого ділення структура управління об'єднання стає багатоступінчастою, загальна політика визначається на вищому рівні (загальними зборами, правлінням), виконавчі функції здійснюює дирекція через відділи і служби цільового призначення, структура яких переорієнтована в залежності від поточного моменту. Координація діяльності може реалізовуватись через президентів і віце-президентів.
Інші права, що не входять до виключної компетенції, уповноважені органи можуть делегувати іншому органу, що передбачений статутом об'єднання і представляє інтереси учасників об'єднання.
Виключна компетенція загальних зборів господарського товариства - це:
внесення змін і доповнень в установчі документи об'єднання або їх затвердження у випадку повного обновлення;
прийняття нових учасників і виключення з об'єднання;
розгляд фінансових питань, обумовлених в установчих документах;
створення, обрання і відклик складу виконавчих і контрольних органів;
прийняття рішень про припинення діяльності об'єднання;
організаційні питання, зазначені в статуті.
Крім того, в компетенцію загальних зборів може входити прийняття рішень з інших принципово важливих питань з управління діяльністю об'єднання і його учасників:
затвердження стратегії та програми діяльності об'єднання:
затвердження балансу і бюджету об'єднання;
визначення розміру членських внесків;
створення і змінення розмірів спеціальних та інших фондів об'єднання, а також розмірів внесків, скидок та надбавок по внесках для окремих учасників об'єднання;
створення банку об'єднання, аудиторських, фінансових, страхових компаній і їх підпорядкування безпосередньо загальним зборам або правлінню;
створення нових підприємств, в тому числі дочірніх, їх реорганізація і ліквідація, затвердження статутів та положень;
затвердження правил, процедур і других внутрішніх документів по визначенню організаційної структури об'єднання;
визначення умов оплати праці посадових осіб об'єднання.
Наприклад, в компетенцію загальних зборів акціонерного товариства можуть включатися такі питання: придбання об'єднанням акцій, що випускає об'єднання або його учасники; створення чіткого правового режиму з питань страхування; затвердження договорів, укладених на суму, визначену установчими документами і др.
На розгляд вищого органу об'єднання з ініціативи виконавчих органів можуть вноситися інші питання, що входять в компетенцію останніх.
Для ефективності управління об'єднанням велике значення має раціональне вирішення процедурних аспектів діяльності його органів. В установчих документах, як правило, визначається періодичність скликання загальних зборів, порядок скликання чергових та позачергових загальних зборів, кворум, порядок прийняття рішення по результатам голосування і др.
Так, в статуті виробничо-кооперативної асоціації "Експро" (м.Донецьк) закріплене положення про те, що чергові загальні збори членів асоціації скликаються не рідше одного разу на рік; члени асоціації письмово повідомляються про скликання загальних зборів не менше ніж за один місяць, позачергові збори скликаються радою, дирекцією або ревізійною комісією або з вимоги не менше 1/4 всіх членів асоціації для рішення термінових питань, що виникають в процесі діяльності асоціації і виходять за межі компетенції ради і дирекції; дата позачергових загальних зборів призначається з урахуванням часу, необхідного для їх підготовки. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні е менше 2/3 членів асоціації. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів, а з питань внесення змін і доповнень до статуту, а також припинення діяльності асоціації потрібно не менше 3/4 голосів представлених членів.
На чолі вищого органу об'єднання стоїть голова загальних зборів (президент), головною функцією якого є визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...