WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційний контроль за виборами і референдумами - Реферат

Конституційний контроль за виборами і референдумами - Реферат

розгляцi скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть виборчих комiсiй усiх рiвнiв. На жаль, поки що порядок розгляду судами всiх скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть виборчих комiсiй належним чином не врегульовано. Закон України "Про вибори народних депутатiв України" не встановлює процедури розгляду подiбних скарг, а мiстить застереження, що рiшення, дiї або бездiяльнiсть виборчих комiсiй оскаржуються до суду в установленому законом порядку. Порядок розгляду скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб судами регулюється Цивiльним процесуальним кодексом України. Що стосується розгляду скарг з питань виборiв народних депутатiв України, то в ньому лише встановлено: порядок розгляду скарг щодо правильностi спискiв виборцiв та в списках громадян, якi мають право брати участь у референдумi (глава ЗО); заяв про скасування рiшення окружної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидата в народнi депутати України (глава ЗО-в); скарг на рiшення i дiї Центральної виборчої комiсiї (глава ЗО-г).
Окрiм неврегульованостi порядку розгляду скарг з iнших питань виборiв народних депутатiв України, Цивiльний процесуальний кодекс, а також Арбiтражний процесуальний кодекс взагалi не мiстять положень щодо розгляду скарг полiтичних партiй i виборчих блокiв не тiльки на рiшення, дiї або бездiяльнiсть виборчих комiсiй, а й їхнiх скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб.
Пiдлягає уточненню положення глави 30-г Цивiльного процесуального кодексу України, оскiльки в нiй встановлено пiдсуднiсть Верховному Суду України справ тiльки за скаргами на рiшення Центральної виборчої комiсiї про визнання виборiв недiйсними, що не узгоджується з Конституцiєю. Не зовсiм узгоджується з Основним Законом положення Закону України "Про вибори народних депутатiв України" щодо оскарження рiшень, дiй абобездiяльностi виборчих комiсiй до виборчих комiсiй вищого рiвня. Зокрема, частина друга статтi 55 Конституцiї встановлює, що кожному гарантується право на оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб.
У рiшеннi Конституцiйного Суду України вiд 25 листопада 1997 року у справi за конституцiйним зверненням Г. П. Дзюби щодо офiцiйного тлумачення частини другої статтi 55 Конституцiї України, яке є обов'язковим до виконання на територiї України, зазначено, що кожен громадянин України має гарантоване державне право оскаржити в судi загальної юрисдикцiї рiшення, дiї чи бездiяльнiсть будь-якого органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб, якщо вiн вважає, що їхнi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть порушують або ущемлюють його права i свободи чи перешкоджають їх здiйсненню, а тому потребують правового захисту в судi. Такi скарги пiдлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно вiд того, що прийнятим ранiше законом мiг бути установлений iнший порядок їх розгляду, зокрема оскарження до органу, посадової особи вищого рiвня по вiдношенню до такого органу i посадової особи, що прийняли рiшення, вчинили дiї або допустили бездiяльнiсть.
Пiдлягають змiнi положення глав 30-б, 30-в, 30-г Цивiльно- процесуального кодексу України щодо визначення пiдсудностi справ за скаргами на рiшення i дiї Центральної та окружної виборчої комiсiй Верховному Суду України. Центральна виборча комiсiя може також приймати рiшення з питань дотримання виборчого законодавства на виборчих дiльницях, виборчих округах. Перевiрити правильнiсть подiбних рiшень можна лише при з'ясуваннi конкретних обставин, якi стали пiдставою для прийняття рiшення. Для цього необхiдно буде дослiдити виборчу документацiю, допитати свiдкiв, зiбрати iншi докази за мiсцем подiї, тому доцiльно, щоб усi скарги на рiшення, дiї або бездiяльнiсть дiльничних виборчих комiсiй, окружних виборчих комiсiй, в тому числi i рiшення Центральної виборчої комiсiї, прийнятi за скаргами на рiшення, дiї або бездiяльнiсть дiльничних виборчих комiсiй, розглядалися судами за мiсцем знаходження цих комiсiй.
Вiднесення до пiдсудностi районних, мiських судiв таких скарг забезпечить своєчаснiсть їхнього розгляду. Залишення пiдсудностi Верховному Суду України скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть Центральної виборчої комiсiї та окружних виборчих комiсiй може ускладнити роботу його Цивiльної колегiї по розгляду справ у касацiйному i наглядовому порядку в разi надходження на розгляд значної кiлькостi подiбних скарг i невеликої чисельностi суддiв у її складi.
Зазначимо, що Конституцiйний Суд України не має повноважень на
здiйснення безпосереднього контролю за виборами. Вiн може розглядати питання щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйнiсть) законiв про вибори, а також давати тлумачення вiдповiдних норм Конституцiї України i законiв про вибори, референдуми. В даний час у провадженнi Конституцiйного Суду України знаходяться конституцiйнi подання народних депутатiв України щодо вiдповiдностi Конституцiї України (конституцiйнiсть) окремих положень Закону "Про вибори народних депутатiв України", якi буде розглянуто у встановленому законом порядку.
Література:
1. Барабаш О. Л. Слово про процедури // Голос громадянина. - 1997. -
- ст. 14-27.
2. Кушниренко А. Г. Избирательное право й избирательная система в
Украине // Проблеми законности. - Харьков. - 1996. - №31. - ст. 56.
3. Крейг С. Донсанто, Ненсi С. Стюарт. Федеральне переслiдування
порушень виборчого законодавства. - Вид. 6. - 1995. - ст. 5.
4. Тамже,с. 5-7, 10-11, 63.
5. Ислолнительная власть, судебная власть й учредительная власть во Франции. "Информационые й учебные материалы" №8.1993; ст. 106.
6. Конституционное (государственное) право зарубежннх стран. - М.:
БЕК. - 1996. - ст. 359.
7. Бюллетень Конституционной Юрисдикции. Специальний номер 94, Венецианская Комиссия. -С. 6, 19-20.61,55.

 
 

Цікаве

Загрузка...